• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
sobota, 27 wrzesień 2014 12:56

Kiedy nie trzeba korzystać z kasy fiskalnej?

Napisane przez  Adrian Mazur

Kiedy nie trzeba korzystać z kasy fiskalnej?Obowiązek zapłaty podatku, to tylko jeden z obowiązków, które musi spełnić podatnik podatku od towarów i usług. Oprócz niego istnieją między innymi obowiązki związane z dokumentacją przeprowadzanych transakcji. Jednym z nich jest wynikający z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „Ustawą o VAT”, obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, który nazwiemy „Obowiązkiem ewidencjonowania”. Zgodnie z powołanym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Opisując obowiązek posiadania kasy rejestrującej należy na wstępie podkreślić, że jest on niezależny od zwolnienia przedmiotowego z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W związku z tym nawet podatnik, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 150.000,00 zł i który na tej podstawie korzysta ze zwolnienia z podatku, jest obowiązany posiadać kasę fiskalną. Taką interpretację przepisów potwierdza orzecznictwo. W Wyroku z dnia 15 marca 2011 r. o sygnaturze I SA/Bd 19/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy rozstrzygnął, że Obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej obciążeni są nie tylko podatnicy czynni, ale także zwolnieni od podatku od towarów i usług ze względu na przedmiot transakcji lub podmiot dokonujący czynności.

Od obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej istnieją, jednak zwolnienia. Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT: Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 [obowiązku korzystania z kasy rejestrującej], oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwane dalej „Rozporządzeniem w sprawie zwolnień”. Oceniając możliwość skorzystania ze zwolnienia podatnik musi po pierwsze sprawdzić, czy prowadzona przez niego działalność nie została wymieniona w §4 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Przepis ten wyłącza bowiem zupełnie możliwość stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Do rodzajów działalności, które w związku z tym co do zasady nigdy nie będą mogły być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania należą m. in. dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, a także świadczenie usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami. Jeżeli działalność podatnika nie została wymieniona w tym przepisie, może on rozważyć, czy przysługuje mu jedna z możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przewidziana przez rozporządzenie w sprawie zwolnień.

 • Po pierwsze, załącznik do rozporządzenia w sprawie zwolnień zawiera listę czynności, które korzystają ze zwolnienia. Ze względu na dość dużą ilość czynności wymienionych w załączniku możliwe jest jedynie przykładowe wyliczenie najważniejszych z nich. Zatem zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania podlegają m. in. usługi związane z rolnictwem, usługi związane z gospodarką odpadami, usługi transportowe, usługi turystycznych obiektów noclegowych dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, usługi w zakresie edukacji i usługi świadczone przez organizacje członkowskie.
 • Drugą możliwością jest zwolnienie ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Otóż, aby skorzystać z tego zwolnienia kwota powyższego obrotu nie mogła przekroczyć w poprzednim roku podatkowym 20.000,00 zł. Jeżeli natomiast podatnik rozpoczął w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kwota ta nie mogła przekroczyć 20.000,00 zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym. Podatnikom, którzy rozpoczęli działalność po 31 grudnia 2012 roku zwolnienie przysługuje jeżeli przewidywany przez nich obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym kwoty 20.000,00 zł.
 • Trzecia możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania uzależniona jest od formy rozliczeń. Zwolnienie przysługuje, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Reasumując, istnieją trzy zasadnicze podstawy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, pierwsza, której podstawą jest rodzaj dokonywanych przez podatnika czynności, druga ze względu na kwotę obrotu oraz trzecia, która związana jest z formą zapłaty i jej odpowiednią dokumentacją. Należy podkreślić, że powyższe zwolnienia obowiązują do dnia 31 grudnia 2014 roku, po tej dacie należy spodziewać się nowej regulacji w tej sprawie. Ponadto jeżeli już uzyska się zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania, należy na bieżąco kontrolować spełnianie warunków do korzystania z niego. Przede wszystkim odnosi się to do zwolnienia ze względu na wysokość obrotu. W przypadku przekroczenia kwoty 20.000,00 zł zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym przekroczył tę kwotę.

 

Stan prawny na: 27 września 2014 r.

Czytany 5684 razy

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 477 gości oraz 4 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw