• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
Newsy

Newsy (406)

Polska nieprawidłowo dostosowała krajowe przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów do unijnej dyrektywy. W celu uniknięcia nałożenia na Polskę kar Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w dotychczasowych przepisach. Zmiany w przepisach dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC

Jak informuje Rzeczpospolita sprawa dotyczy nowelizacji z 24 maja 2007 roku ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Podwyższyła ona sumy gwarancyjne, co wpłynęło na wysokość późniejszych ubezpieczeń.

Komisja Europejska uznała, że nowelizacja z 2007 roku zawiera istotny błąd. Jej przepisy przejściowe zastrzegały, że do umów zawartych przed wejściem nowelizacji w życie stosuje się unormowania dotychczasowe. Zdaniem Komisji Europejskiej taka regulacja jest niezgodna z przepisami unijnymi.

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt zmian przewiduje, że do umów obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy z 2007 roku będą stosowane przepisy zmienione, które podwyższają sumy gwarancyjne. Oznacza to, że dla umów obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizacji z 2007 roku zamiast wartości sprzed jej wejścia w życie będą stosowane bardziej korzystne sumy gwarancyjne, co wpłynie maksymalne wartości odszkodowań.

15 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te nie cieszą notariuszy i mają istotne znaczenie dla przedsiębiorców dokonujących rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przede wszystkim zniesiono obowiązki w zakresie składania wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do KRS (członków zarządu) lub prokurenta. Dotychczas KSH oraz ustawa o KRS, wymagały, aby do wniosków o wpis, a także w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania spółki lub prokurenta dołączone były poświadczone (notarialnie albo przed sędzią/upoważnionym pracownikiem sądu) wzory podpisów takich osób.zmiany w przepisach dotyczących rejestracji spółek prawa handlowego

Od 15 stycznia zamiast składania wzorów podpisów należy wykazać zgodę danej osoby na pełnienie powierzonej jej funkcji. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do jego podpisania, lub jeśli zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Kolejny, niezwykle istotny obszar wprowadzonych zmian dotyczy spółek jawnych i komandytowych. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają założenie tych spółek przez Internet w trybie S24. Zawarcie umowy w tym trybie wymaga jedynie wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie i opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub też podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Co ważne, decydując się na założenie spółki przez Internet wspólnicy będą mogli wnieść do spółki tylko wkład pieniężny.

Przy wykorzystaniu systemu informatycznego będzie można także ustanowić prokurę. Warto zauważyć, że umowa spółki komandytowej przed wejściem w życie opisywanych zmian mogła być sporządzana wyłącznie w formie aktu notarialnego. Efekty wprowadzonych regulacji poznamy dopiero za jakiś czas, niestety mogą one być odmienne do oczekiwań ustawodawcy, który chcąc uprościć wszelkie procedury może doprowadzić do zachwiania obrotu gospodarczego.

Dnia 20 lutego 2015 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Aplikacje sędziowska i prokuratorska będą trwać 36 miesięcy - obecnie szkolenie sędziów trwa 60 miesięcy, a prokuratorów 42 miesiące.

Nowelizacja przewiduje przede wszystkim likwidację aplikacji ogólnej (odbywanej przez kandydatów do obu tych zawodów), która była do tej pory obowiązkowym etapem przed aplikacjami specjalistycznymi. Zniesiono również staż referendarski, który odbywany jest przez przyszłych sędziów po ukończeniu aplikacji sędziowskiej bądź prokuratorskiej. Większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów - zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. 

Akt zakłada również utworzenie nowych stanowisk: starszych asystentów sędziego i prokuratora, jako kolejnych szczebli kariery w tych zawodach prawniczych. Starszym asystentem będzie mogła zostać osoba mająca zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także asystent z co najmniej 10-letnim stażem pracy. Ponadto nowelizacja m.in. znosi kadencyjność dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - obecnie jest on powoływany na 5 lat. Nadzór nad aplikacjami sędziowskimi i prokuratorskimi będzie sprawował minister sprawiedliwości. Dwuetapowe egzaminy wstępne pozostają bez zmian - test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa oraz praca pisemna sprawdzająca umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, czyli tzw. kazusy.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw trafi teraz do Senatu.

DyskJuż niedługo w całej Unii Europejskiej powstanie platforma Online Dispute Resolution – dalej ODR, która zmieni oblicze polskiego sądownictwa polubownego. Mianowicie umożliwi ona konsumentom rozwiązanie sporów ze sklepami internetowymi. Platforma ma ruszyć od stycznia 2016 roku.

wtorek, 27 styczeń 2015 12:30

Szybkie pożyczki nierzetelne

Napisała

KaraUOKIK nałożył na Spółkę Pożyczka Gotówkowa (dawniej Pomocna Pożyczka) karę w wysokości ok. 130 tysięcy złotych. Wcześniej Spółka została ukarana sumą w wysokości ok. pół miliona złotych. Kara została nałożona z uwagi na brak  wykonania decyzji, co w konsekwencji prowadzi do stosowania niezgodnych z prawem praktyk w zakresie udzielania kredytów konsumenckich.

wtorek, 13 styczeń 2015 14:50

Zmiana filozofii karania przesądzona

Napisała

BrońDzisiaj odbyło się posiedzenie Sejmu, na którym miały zapaść ważne decyzje w zakresie tzw. "zmiany filozofii karania". Nowelizacja będzie wpisywała się w program wielkiej nowelizacji procedury karnej. Co tym razem będzie podlegało zmianom?

sądSąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście w Warszawie będzie niedługo rozpoznawał sprawę karną, na skutek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie organizacji przez cywilnych urzędników lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. Na chwilę obecną nie podano, kto wniósł taki akt oskarżenia, ani kto konkretnie został oskarżony.

wtorek, 16 grudzień 2014 14:38

Odszkodowanie ws. OFE na wokandzie

Napisała

OFEJuż jutro w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie się pierwsze posiedzenie na skutek pozwu grupowego o odszkodowanie od Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przesunięciem większości składek z OFE do ZUS. Sąd zdecyduje, czy taki pozew jest prawnie dopuszczalny.

poniedziałek, 08 grudzień 2014 14:13

Nowe Prawo o aktach stanu cywilnego

Napisała

Od 1 stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego.  Ustawa zakłada wprowadzenie informatyzacji w zakresie rejestracji aktów stanu cywilnego.Nowe Prawo o aktach stanu cywilnego

Jak informuje Polska Agencja Prasowa akty urodzeń, małżeństw i zgonów mają być rejestrowane w systemie teleinformatycznym . Dzięki temu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju będzie można otrzymać papierowy odpis aktu stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie jest przechowywany.

Sporządzone wcześniej w formie papierowego dokumentu akty stanu cywilnego stopniowo przenoszone będą do nowego systemu. Wpisy w rejestrze dokonywane będą przez kierowników urzędu stanu cywilnego lub przez ich zastępców. Na skutek wprowadzenia danych do rejestru stanu cywilnego nastąpi ich automatyczna aktualizacja w innych rejestrach publicznych np. w rejestrze PESEL.

Jeżeli wniosek o odpis aktu stanu cywilnego zostanie zgłoszony drogą elektroniczną, wówczas kierownik urzędu stanu cywilnego zobowiązany jest do przesłania dokumentu tą samą drogą.

Ponadto nowe przepisy wprowadzają także możliwość zawierania związków małżeńskich poza urzędem stanu cywilnego, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii obraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach pozwalają na nadawanie dzieciom imion obcych. W mocy utrzymują się jednak przepisy zakazujące nadawania więcej niż dwóch imion, imion zdrobniałych oraz ośmieszających i nieprzyzwoitych.

Kolejną nowością w Prawie o aktach stanu cywilnego jest zaświadczenie o stanie cywilnym. Jest to jeden dokument, który zastąpi przedkładanie kilku odpisów aktów stanu cywilnego w odniesieniu do jednej osoby.

MSW przesuwa termin wprowadzenia Systemu Rejestrów Państwowych

Wyniki przeprowadzonych dla ministerstwa testów nie były satysfakcjonujące, podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych.

Rzecznik MSW poinformowała, że w resorcie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych i ustawie o ewidencji ludności. Zmiany mają wejść w życie 1 marca 2015 r. Do tego czasu nie będą wydawane nowe wzory dowodów osobistych.

Strona 1 z 29

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 873 gości oraz 0 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw