• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

Droit français

 • Prawniczy słownik francusko-polski

Prawniczy słownik polsko-francuskiPrawniczy słownik francusko-polski to pierwsze tego typu internetowe opracowanie, wypełniające pokaźną lukę i odpowiadające na potrzeby praktyków oraz teoretyków prawa. Dołożyliśmy starań, aby dbałość o merytoryczny aspekt przedstawianych przez nas zagadnień była dla Państwa największą wartością dodaną. Słownik français juridique, który Państwu prezentujemy poniżej, poprzez tłumaczenie zwrotów, terminów prawniczych oraz instytucji prawa francuskiego stanowi wydatną pomoc dla wszystkich uczących się lub korzystających na co dzień z języka francuskiego.

Słownik można wykorzystywać zarówno do tłumaczenia terminów francuskich na język polski jak i odwrotnie. W tym celu należy użyć kombinacji klawiszy: CTRL + F i wpisać szukany termin w okienku, które pokaże się na stronie.

 

Autorem niniejszego słownika jest Marcin Kurek.

 

A

abolition (f) – abolicja

abus de la position dominante (m) – nadużycie pozycji dominującej

abroger – uchylić, znosić

accessoire (m) – 1. akcesoryjność, 2. akcesoryjny

accusé (m) – oskarżony (o zbrodnię)

acheteur (m) – kupujący

acquéreur (m) – nabywca

acquisition (f) – nabycie

acquittement (m) – uniewinnienie (przy zbrodniach)

acte de commerce (m) – akt prawa handlowego, podlegający przepisom Kodeksu handlowego

actifs (m) – aktywa

adopter une loi – przyjąć ustawę

agence de notation financière (f) – agencja ratingowa

ambiguïté (f) – dwuznaczność

amende (f) – grzywna

amendement (m) – poprawka

amnistie (f) – amnestia

appelant  (m) – strona apelująca

arbitrage (m) – arbitraż

arrêt (m) – wyrok w drugiej instancji i przy rozpatrywaniu skarg (kasacyjnej, itd.)

artisanat (m) – rzemiosło

Assemblée nationale (f) – Zgromadzenie Narodowe

association (f) – stowarzyszenie

associé (m) – wspólnik

assujettir - podporządkować

autoriser – uprawniać

avertir – informować, ostrzegać

 

B

bailleur (m) – wynajmujący

banque (f) – bank

banque émmetrice (f) – bank otwierający akredytywę

baux ruraux (m) – dzierżawa gospodarstawa rolnego

bénéficiaire (m) – beneficjent

bien immeuble (m) – rzecz nieruchoma

bien meuble (m) – rzecz ruchoma

billet à ordre (m) – weksel własny

bourse (f) – giełda

branche du droit (f) – gałąź prawa

brevet (m) – patent

bureau de vote (m) – lokal wyborczy

 

C

casser – uchylać

capacité juridique (f) – zdolność do czynności prawnych

carte de paiement (f) – karta płatnicza

caution (f) – 1. poręczyciel , 2. kaucja

cautionnement (m) – poręczenie

CGV (conditions générales de vente) – regulaminy sprzedaży

Chambre de commerce internationale (f) – Międzynarodowa Izba Handlowa

champ d’application (m)– pole, zakres zastosowania

chèque (m) – czek

circonscription (f) – dystrykt, okręg

clause compromissoire (f) – zapis na sąd polubowny

cohabitation (f) – kohabitacja, czyli koegzystencja prezydenta i premiera wywodzących się z antagonistycznych partii politycznych, wiążąca się ze specyficznym podziałem władzy w państwie jaki dokonuje się w tych warunkach

collégialité (f) – kolegialność

commettant (m) – komitent

commissaire (m) – komisarz

commission (f) – 1. prowizja ; 2. Komis

Commission européenne (f) – Komisja Europejska

commission mixte paritaire (f) – komisja parlamentarna powoływana po dwóch nieudanych próbach przegłosowania w obu izbach parlamentu jednolitego tekstu ustawy, składająca się z 7 deputowanych oraz 7 senatorów

commissionnaire (m) – komisant

Communauté européenne (f) – Wspólnota Europejska

compétence d’attribution (f) – właściwość rzeczowa

compétence exclusive (f) – właściwość wyłączna

compétence territoriale (f) – właściwość miejscowa

compromis d’arbitrage (m) – zapis na sąd polubowny dokonany po zawiązaniu sporu sądowego, regulowany art. 1442 al. 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego

connaissement (m) – konosament

Conseil constitutionnel (m) – Rada Konstytucyjna, odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego, badający m.in. zgodność aktów prawnych z konstytucją. Zwana potocznie : « les neuf sages »

Conseil d’État (m) – Rada Państwa – pełni dwie funkcje: najwyższego sądu administracyjnego, rozpatrującego skargi kasacyjne, odpowiednika Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz jest organem konsultacyjnym rządu

Conseil de l’Europe (m) – Rada Europy

Conseil de l’Union européenne (m) – Rada Unii Europejskiej

conseil de prud’hommes (m) – sąd pracy

Conseil européen (m) – Rada Europejska

conseiller (m) – radny

constitution (f) – konstytucja

constitutionnalité (f) – konstytucyjność

contraignant/e – wiążący/a

contrainte étatique (f) – przymus państwowy

contrat (m) – umowa

contrat à durée déterminée (CDD) (m) – umowa o pracę na czas określony

contrat à durée indéterminéé (CDI) (m) – umowa o pracę na czas nieokreślony

contravention (f) – wykroczenie

contresigner – kontrasygnować

convention (f) – konwencja

cour adminitrative d’appel – sąd apelacyjny ds. administracyjnych

cour d’appel (f) – sąd apelacyjny (do spraw karnych i cywilnych)

Cour de cassation (f) – sąd kasacyjny, odpowiednik Sądu Najwyższego

Cour de justice de l’Union européenne (f) – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Cour européenne des droits de l’homme (f) – Europejski Trybunał Praw Człowieka

courtier (m) – broker

coutume (f) – zwyczaj

créancier (m) – wierzyciel

crédit documentaire (m) – akredytywa dokumentowa

crime (m) – zbrodnia

 

 

D

débiteur (m) – dłużnik

débiteur principal (m) – dłużnik główny

dégrèvement (m) – zwolnienie z podatku

délai (m) – termin

délit (m) – występek

demande (f) – 1. roszczenie 2. popyt

demeurant à – zamieszkały w

démission (f) – dymisja

démissionner – podać się do dymisji

démocratie (f) – demokracja

député (m) – deputowany, członek Zgromadzenia Narodowego

dette (f) – dług

dissimulation (f) – ukrycie, zatajenie

dissolution du parlement (f) – rozwiązanie parlamentu

dissoudre le parlement – rozwiązać parlament

donation (f) – darowizna

droit administratif – prawo administracyjne

droit antérieur (m) – prawo uprzednio obowiązujące

droit civil (m) – prawo cywilne

droit communautaire (m) – prawo wspólnotowe

droit coutumier (m)  - prawo zwyczajowe

droit des marques (m) – prawo znaków towarowych

droit objectif – normy generalne

droit pénal (m) – prawo karne

droit subjectif – normy indywidualne

 

 

E

échéance (f) – termin płatności

École nationale de la magistrature (ENM) (f) – państwowa szkoła kształcąca sędziów, zlokalizowana w Bordeaux

effet de commerce (m) – weksel

égalité (f) – równość

électeur (m) – wyborca

élections (f) – wybory

éligibilité (f) – wybieralność

élire – wybierać (np. prezydenta)

émettre – emitować

émission (f) – emisja

employé (m) – pracownik

employeur (m) – pracodawca

enchère (m) – aukcja

encourir – ponosić ryzyko, ryzykować

endossement (m) – indos

engagement (m) – zobowiązanie

entreprendre – podejmować, przedsiębrać

entreprise (f) – przedsiębiorstwo

en vertu de – na mocy (artykułu, ustawy)

épargnant (m) – oszczędzający

épargne (f) – oszczędności

équité (f) – słuszność

équivaloir à – być ekwiwalentnym do

escroquerie (f) – oszustwo

évasion fiscale (f) – unikanie opodatkowania

éviction (f) – eksmisja

exercer – wykonywać

exhaustif/ive – wyczerpujący/a

exportateur (m) – eksporter

exportation (f) – eksport

 

 

F

Failli (m) – bankrut

faillite (f) – upadłość

faillite personnelle (f) – upadłość konsumencka

faire appel – wnosić apelację

fardeau de la preuve (m) – ciężar dowodu

frais (m) – opłata

 

 

G

gage (m) – zastaw na rzeczach ruchomych

garantir - gwarantować

gérance (f) – zarządzanie

gouvernement (m) – rząd

gracier un condamné – ułaskawić skazańca

graffier (m) – pisarz sądowy

 

 

H

holding (m où f, tous les deux recevable) – holding

huissier (m) – komornik

hypothèque (f) – hipoteka

 

 

I

illégal – nielegalny

illégalement – nielegalnie

illégalité (f) – nielegalność

illicit – nielegalny

immatriculation (f) – rejestracja

immatriculer – rejestrować

immeuble (m) – dobra, które nie mogą zostać przemieszczone ; jest to francuski odpowiednik polskiego pojęcia « nieruchomość », jednakże ma znaczenie szersze, zawiera także np. drzewa, rury kanalizacyjne, a nawet w pewnych wypadkach zwierzęta (art.517 – 526 Kodeksu cywilnego)

immobilier (m) – nieruchomość (w polskim znaczeniu)

impartial – bezstronny

importateur (m) – importer

impôt (m) – podatek

inconstitutionnel – niekonstytucyjny

infirmer – uchylić

infliger une peine – wymierzać karę

infraction (f) – czyn zabroniony

infraction à la loi (f) – naruszenie prawa

injonction de payer (f) – nakaz zapłaty

injustice (f) – niesprawiedliwość

innocent/e – niewinny/a

insaissabilité (f) – niepodleganie zajęciu sądowemu

inscrire – zapisać

intérêt (m) – odstetki

interjeter appel – wnosić apelację

intermédiaire (m) – pośrednik

intimé (m) – strona przeciwko której złożono apelację

irrecevable – niedopuszczalny

irrévocable - nieodwołalny

 

 

J

juge (m) – sędzia

juge consulaire (m) – sędzia trybunału handlowego

juge d’instruction (m) – sędzia śledczy

jugement (m) – wyrok w pierwszej instancji

juger en équité – rozstrzygać wedle zasad słuszności

jurisprudence (f) – orzecznictwo, jurysprudencja

 

 

K

kidnappé – porwany

kidnapper – porywać

kidnappeur/euse – porywacz, porywaczka

kidnapping (m) – porwanie

 

 

 

L

laïcité (f) – laickość, zasada separacji wszelkich religii i państwa, jedna z nadrzędnych zasad V Republiki

légaliser – legalizować

légataire (m) – zapisobiorca

legs (m) – zapis

lettre de change (f) – weksel trasowany

lettre de crédit (f) / accréditif (m) – akredytywa

liberté d’établissement (f) – swoboda przedsiębiorczości

licenciement (m) – zwolnienie

licite – legalny

litige (m) – spór

location (f) – najem

loi (f) – 1. ustawa, 2. prawo

louer – wynajmować

 

 

M

mainlevée (f) – wycofanie

majorité (m) – większość

mandant (m) – mocodawca

mandat (m) – pełnomocnictwo

mandataire (m) – pełnomocnik

mandat général (m) – pełnomocnictwo ogólne

mandat spécial (m) – pełnomocnictwo szczególne

marché du travail (m) – rynek pracy

marché financier (m) – rynek finansowy

mariage (m) – małżeństwo

mettre en accusation – postawić w stan oskarżenia

ministère public (m) – prokurator

mis en examen – podejrzany

mise en œuvre (f) – implementacja, realizacja

monnaie (f) – waluta

motion de censure (f) – wotum nieufności

moyen de paiement (m) – środek płatniczy

 

 

N

nantissement (m) – zastaw na dobrach niematerialnych

négotiation (f) – negocjacje

nommer – nominować

norme d’ordre public (f) – norma bezwzględnie obowiązująca

 

 

O

OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) (f) – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w Polsce znana pod angielskim skrótem OECD

onéreux – odpłatny

ordre administratif – sądownictwo administracyjne

ordre judiciaire – sądownictwo powszechne

 

 

P

pacte civil de solidarité (PACS) (m) – umowa ustanawiająca związek partnerski, dopuszczalna zarówno dla par heteroseksualnych jak i homoseksualnych

paiement (m) – płatność

Palais Bourbon (m) – w nim mieści się siedziba Zgromadzenia Narodowego, które tak jest również potocznie nazywane

palais de justice (m) – budynek sądu

Palais du Luxembourg (m) – siedziba Senatu, będąca równocześnie jego potoczną nazwą

paradis fiscal (m) – raj podatkowy

parité (f) – parytet

parlement (m) – parlament

Parlement européen (m) – Parlament Europejski

parti politique (m) – partia polityczna

passifs – pasywa

patrimoine (m) – mienie, majątek

peine de mort (f) – kara śmierci

période d’essai (f) – okres próbny

perpétuité (f) – dożywocie

personnalité juridique (f) – zdolność prawna

personne juridique (f) – osoba prawna

personne morale (f) – osoba prawna

personne physique (f) – osoba fizyczna

politique sociale (f) – polityka socjalna

possesseur (m) – posiadacz

possession (f) – posiadanie

poursuite judiciaire (f) – postępowanie sądowe

pourvoi en cassation (m) – skarga kasacyjna

pouvoir exécutif (m) – władza wykonawcza

pouvoir judiciaire (m) – władza sądownicza

pouvoir législatif (m) – władza ustawodawcza

Premier ministre (m) – premier

preneur (m) – najemca

prendre decision à l’unanimité – podjąć decyzję jednomyślnie

présider – przewodniczyć

président (m) – prezydent

Président de la République (m) – Prezydent Republiki

Président de l’Assemblée nationale – przewodniczący Zgromadzenia Narowodego

Président du Sénat – przewodniczący Senatu

présomption d’innocence (f) – domniemanie niewinności

présomption légale (f) – domniemanie prawne

prestation (f) – świadczenie

prêt (m)– pożyczka

prêter le serment – składać przysięgę

preuve (f) – dowód

prévenu (m) – oskarżony (o występek lub wykroczenie)

privilégié (m) – 1. osoba uprzywilejowana, 2. uprzywilejowany

procuration (f) – pełnomocnictwo

procureur (m) – prokurator

proclamer – ogłosić, proklamować

projet de loi (m) – projekt ustawy przedstawiony przez rząd, nie należy mylić tego pojęcia z proposition de loi

proposition de loi (f) – projekt ustawy  przedstawiony przez deputowanych lub senatorów, nie należy mylić tego pojęcia z projet de loi

prorogation (f) – przedłużenie

 

Q

quelconque – dowolny, jakikolwiek

 

 

R

rassembler de capitaux – gromadzenie kapitału

recevable – dopuszczalny

recevoir des revenus – pobieranie pożytków

RCS (Registre du commerce et des sociétés) – rejestr handlu i spółek, odpowiednik KRS

réclusion (f) – kara więzienia

recours (m) – odwołanie

recours à l’intérim (m) – forma umowy o pracę tymczasową, różniąca się od CDD

recours en cassation (m) – skarga kasacyjna

recouvrement des créances – windykacja

réeligible – zdolny do ponownego wyboru

référé (m) – postępowanie zabezpieczające

référendum (m) – referendum

registre (m) – rejestr

règle impérative (f) – norma bezwzględnie obowiązująca

règle supplétive (f) – norma względnie obowiązująca

rejeter – odrzucać, oddalać

relaxe (m) – uniewinnienie (przy wykroczeniach i występkach)

relever appel – podnosić apelację

remboursement des frais (m) – zwrot kosztów

renouveler – przedłużyć, odnowić (np. umowę)

renversement du fardeau de la preuve (m) – odwrócenie ciężaru dowodu

renverser le gouvernement – odwołać rząd

résilier – wypowiedzieć

ressort (m) – instancja

revente (f) – odsprzedaż

révocable – odwołalny

 

 

 

S

scrutin de liste (m) – głosowanie na listę

scrutin plurinominal (m) – głosowanie w okręgach wielomandatowych

scrutin proportionnel – głosowanie proporcjonalne

scrutin uninominal (m) – głosowanie w okręgach jednomandatowych

Sénat (m) – Senat

sénateur (m) – senator, członek Senatu

serment (m) – przysięga

servitude (f) – służebność

siège (m) – siedziba

société (f) – spółka

société à responsabilité limitée (f) – francuski odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

société par actions (f) – spółka akcyjna

soupçonné – podejrzany

souveraineté (f) – suwerenność

succession (f) – dziedziczenie

suffrage direct (m) – głosowanie bezpośrednie

suffrage indirect (m) – głosowanie pośrednie

suppression (f) – zniesienie

surendettement (m) – nadmierne zadłużenie

susceptible d’appel – zaskarżalny

suspension (f) – zawieszenie

 

 

 

T

tacite reconduction d’un contrat (f) – milczące odnowienie umowy

taux de chomage (m) – stopa bezrobocia

témoin (m) – świadek

terrain nu (m) – grunt niezabudowany

testament (m) – testament

testateur (m) – spadkodawca, testator

tiers (m) – osoba trzecia

traité (m) – traktat

trahison (f) – zdrada

trancher le litige – rozstrzygać spór

transférable – zbywalny

tribunal administratif (m) – trybunał administracyjny

 

 

U

Union européenne (f) – Unia Europejska

usufruit  (m) – użytkowanie

usufruitier (m) – użytkownik

 

 

V

valeure d’objet de litige (f) – wartość przedmiotu sporu

vendeur (m) – sprzedawca

virement bancaire (m) – przelew bankowy

vol (m) – kradzież

vote (m) – głos

voter – głosować

 

 

W

warrant (m) – warrant subskrypcyjny

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 314 gości oraz 0 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw