• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
wtorek, 10 lipiec 2012 14:17

Jak napisać pozew o alimenty

Napisał 

 

Prawo Prosto, prawo, alimenty, pozew o alimenty, jak napisać pozew o alimenty, powództwo o alimenty, wniosek o alimenty, pismo do sądu o alimenty, sąd rodzinnyDomagając się wykonania obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka, stajemy przed problemem, jak właściwie napisać pozew o alimenty. Dobrze skonstruowany pozew sprawi, że pismo nie zostanie odrzucone ze względów formalnych i zwiększa szansę na pomyślne załatwienie sprawy. Poniższy artykuł ma wyjaśnić najważniejsze elementy takiego pozwu.

 

Pismo, jakim jest pozew o alimenty powinno rozpoczynać się od określenia miejsca i daty jego stworzenia.

Następnie należy określić właściwy dla tej sprawy sąd. Kwestię alimentów rozstrzygają w pierwszej instancji sądy rejonowe, dlatego nasze pismo powinno zawierać wskazanie, że kierujemy go do sądu rejonowego. Patrząc na strukturę sądów rejonowych, widzimy, że wyodrębnione są w nich poszczególne wydziały, przykładowo: cywilny, karny, pracy, czy wydział ksiąg wieczystych. Pozew o alimenty należy skierować do sądu rodzinnego, to znaczy, do wydziału rodzinnego i nieletnich w sądzie rejonowym. To właśnie ten wydział odpowiedzialny jest za sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz czynów karalnych popełnionych przez małoletnich.

Po określeniu właściwego sądu i wydziału, należy podać dane charakteryzujące powoda i pozwanego. W sprawie o alimenty powodem jest dziecko, które jest najczęściej reprezentowane przez któregoś z rodziców. Należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania: pozwanego, powoda i osoby reprezentującej powoda.

Kolejna istotna kwestia przy tworzeniu pozwu o alimenty dotyczy wartości przedmiotu sporu, którą warto określić w pozwie. Kwota stanowiąca wartość przedmiotu sporu to wysokość żądanych miesięcznie alimentów po przemnożeniu razy dwanaście. Przykładowo, jeśli domagamy się alimentów w wysokości 500 złotych miesięcznie, to wtedy wartość przedmiotu sporu opiewa na 6000 złotych (500 złotych x 12).

Dalej, po dopełnieniu wszystkich powyższych kroków, warto, aby po prostu zatytułować pismo jako „Pozew o alimenty”. Pozwoli nam to na przejście do zasadniczej części pozwu, w której sformułujemy nasze żądania. Należy pamiętać, że jeśli składamy do sądu pozew o alimenty, reprezentując małoletniego, to należy określić, że „wnosimy o... (tutaj lista żądań) w imieniu małoletniego”.

Formułując nasze żądanie dotyczące wypłacenia alimentów, określamy następujące elementy:
w jakiej wysokości żądamy alimentów,
określenie częstotliwości świadczenia okresowego, czyli co jaki czas mają być płacone alimenty,
najczęściej wnosi się o alimenty płatne miesięcznie, zatem w takim wypadku należy określić, do którego dnia miesiąca mają one być zapłacone,
od jakiego dnia żądamy płacenia alimentów przez pozwanego,
określenie ewentualnego domagania się odsetek za zwłokę w płatności i momentu, od kiedy mają być naliczane odsetki.

Biorąc wszystkie powyższe podpunkty w całość, żądanie do sądu można sformułować w następujący sposób:

„W imieniu XYZ wnoszę o:

1.zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda do rąk reprezentującego go ojca ABC, będącego jego przedstawicielem ustawowym, alimentów w wysokości 500 złotych miesięcznie, płatnych do 10 każdego miesiąca, poczynając od 10 sierpnia 2012 roku z ustawowymi odsetkami od dnia płatności każdej raty”


Jak widzimy, tak sformułowany punkt wyczerpuje wszystkie wyżej wymienione elementy żądania.

Jeśli sąd przystanie na nasze żądanie i zasądzi alimenty, wtedy taki wyrok, chociaż jeszcze nieprawomocny, stanowi tytuł egzekucyjny. Po opatrzeniu go klauzulą wykonalności podlega wykonaniu w drodze postępowania egzekucyjnego, czyli przez komornika. Stanie się tak, ponieważ w przypadku zasądzenia alimentów, sąd nadaje z urzędu obligatoryjnie takiemu wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Jak wynika z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli sąd zasądza alimenty, to ma on obowiązek nadać taki rygor wyrokowi w zakresie wszystkich rat płatnych już po wniesieniu powództwa do sądu, a co do rat wcześniejszych, do okresu maksymalnie trzymiesięcznego.

Jak to często bywa, praktyka idzie jednak swoją drogą i mimo że sąd do nadania klauzuli natychmiastowej wykonalności w przypadku alimentów jest zobowiązany, to i tak ludzie często umieszczają w pozwach o alimenty osobny punkt o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności. Czyżby był to przykład na nieufność co do kompetencji sędziów? A może raczej chęć „zaklepania” sobie możliwości szybkiej egzekucji z majątku pozwanego? Tak czy inaczej, w obecnym stanie prawnym o osobne żądanie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nie musimy się martwić.

Po określeniu żądań w pozwie, należy umieścić uzasadnienie, które w swojej treści ma nawiązywać do żądań zawartych w powództwie. Generalnie, powinno ono oddawać fakt, że pozwany nie łoży na utrzymanie i wychowanie dziecka, mimo że posiada środki finansowe.

Na końcu pozwu należy złożyć własnoręczny podpis. Pod nim powinno już być miejsce wyłącznie na wymienienie załączników, które dołączamy do powództwa (np. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o zarobkach itd.).


stan prawny na dzień 10 lipca 2012 roku

 

 

 

Czytany 13837 razy

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 587 gości oraz 0 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw