• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
piątek, 13 lipiec 2012 13:19

Prawo administracyjne

 Autor: Łukasz Kasza

 

1.Jakie powinno być uzasadnienie odwołania od decyzji administracyjnej?

Prawo generalnie nie wymaga od nas, abyśmy szczegółowo uzasadniali, dlaczego odwołujemy się od decyzji. Wystarczy, że z odwołania wynika, że nie jesteśmy jako strona zadowoleni z wydanej przez organ decyzji.

2.Czy zostanę poinformowany o załatwieniu wniesionej przeze mnie skargi do urzędu?

Co do zasady tak. Wyjątkiem jest przypadek, kiedy nasza pierwsza skarga została uznana za bezzasadną i organ poinformował nas o tej bezzasadności, a złożyliśmy ponownie do urzędu taką samą skargę. W takim przypadku organ właściwy do jej rozpatrzenia ma prawo podtrzymać swoje poprzednie stanowisko i poprzestać na dokonaniu adnotacji w aktach sprawy, nie zawiadamiając nas o tym fakcie.

3.Komu zostanie doręczone pismo z urzędu, jeśli nie ma mnie w domu?

Pismo takie zostanie doręczone dorosłemu domownikowi, naszemu sąsiadowi albo dozorcy domu, o ile osoby te zobowiążą się do oddania nam pisma. Same będą jednak musiały pokwitować jego odbiór. Jeśli pismo z urzędu zostanie zastępczo doręczone sąsiadowi albo dozorcy, to zostaniemy o tym fakcie zawiadomieni. Stosowna informacja będzie włożona do naszej skrzynki pocztowej, a w braku takiej, umieszczona w drzwiach naszego mieszkania.

4.Co grozi mi za złe zachowanie podczas rozprawy w postępowaniu administracyjnym?

W przypadku niewłaściwego zachowania w trakcie rozprawy przed organem administracji publicznej, możemy zostać ostrzeżeni przez kierującego rozprawą. Jeśli nie zastosujemy się do ostrzeżenia, grozi nam wydalenie z miejsca rozprawy oraz ukaranie grzywną w wysokości do 100 zł.

5.Ile mam czasu na odwołanie się od decyzji administracyjnej?

Co do zasady na odwołanie się od decyzji mamy 14 dni. Czas ten jest liczony od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Sama decyzja również powinna zawierać pouczenie o tym, czy w danej sprawie przysługuje nam w ogóle odwołanie, a jeśli tak, to w jaki trybie.

6.W jakim terminie urząd powinien mi wydać zaświadczenie?

Właściwy organ powinien wydać żądane zaświadczenie możliwie szybko, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zażądania.

7.Czy muszę jakoś zatytułować skargę, którą chcę złożyć do urzędu?

Nie ma takiej prawnej potrzeby. O tym, czy nasze pismo zostanie przyjęte jako skarga nie decyduje jej tytuł, ale treść. Jeśli z treści składanego przez nas pisma wynika, że wyrażamy się negatywnie o np. o zaniedbaniach i biurokracji w urzędzie, to będzie ono traktowane jako skarga, nawet, gdyby forma tego pisma rodziła wątpliwości co do jego charakteru.

8.Czy mogę cofnąć skargę do sądu administracyjnego?

Tak, prawo przewiduje taką możliwość. Cofnięcie skargi przez skarżącego co do zasady wiąże sąd. Może on jednak uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne w dwóch przypadkach: jeżeli cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa albo jeżeli spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności nieważnych pod względem prawa.

9.Czy jeśli chcę wnieść skargę do sądu administracyjnego, to mam ją dostarczyć właściwemu sądowi?

Nie, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nakazuje, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem składanej skargi.

10.Ile mam czasu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym?

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu powinniśmy wnieść w terminie siedmiu dni, liczonych od czasu ustania przyczyn, z powodu których uchybiliśmy terminu w postępowaniu.

11.Czy w celu sporządzenia skargi kasacyjnej muszę iść do prawnika?

Co do zasady tak. Sporządzenie skargi kasacyjnej obwarowane jest tzw. przymusem radcowsko adwokackim, co oznacza, że powinna ona być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. W zakresie obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami skargę kasacyjną może także sporządzić doradca podatkowy, a w sprawach własności przemysłowej - rzecznik patentowy.

12.Ile mam czasu na wniesienie skargi kasacyjnej od orzeczenia WSA?

Na wniesienie skargi kasacyjnej prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje termin 30-dniowy. Liczy się go od dnia, w którym jako strona otrzymamy odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem tego orzeczenia.

13.Co składa się na prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym?

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych (kosztami sądowymi są opłaty sądowe - wpis i opłata kancelaryjna, oraz zwrot wydatków), jak również ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

14.Czy w celu przyznania mi prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym muszę złożyć wniosek?

Tak, taki wniosek musimy złożyć przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego lub w jego trakcie. Warto wiedzieć, że ustawa wprost zwalnia ten wniosek od opłat sądowych. Przyznanie prawa pomocy wygaśnie wraz ze śmiercią osoby, która je uzyskała.

15.Mam wątpliwości co do bezstronności sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Czy mogę się postarać o jego wyłączenie?

Tak, sędziego sądu administracyjnego wyłącza się nie tylko automatycznie, z mocy prawa, ale również na jego własny wniosek lub na wniosek strony postępowania sądowoadministracyjnego. Do wyłączenia sędziego na wniosek strony potrzebna jest szczególna sytuacja, wywołująca wątpliwość co do bezstronnej postawy sędziego. Taki wniosek powinniśmy zgłosić na piśmie albo ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie. Przyczyny wątpliwości co do bezstronności sędziego nie trzeba udowadniać w sformalizowanej procedurze, wystarczy ją uprawdopodobnić, to znaczy, wskazać określone fakty przemawiające za naszym zdaniem.

16.Czy zostanę poinformowany, jeśli moje pismo w postępowaniu sądowoadministracyjnym zawiera błędy formalne?

Jeśli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, sędzia przewodniczący wezwie nas o uzupełnienie tego pisma albo o jego poprawienie. Będziemy mieć na tą czynność 7 dni, a w przypadku jego niezachowania, pismo co do zasady zostanie pozostawione bez rozpoznania. W takim wypadku pozostawienie pisma bez rozpoznania zarządzi sędzia przewodniczący. Na jego zarządzenie przysługuje zażalenie.

17.Czy jeśli ustanowiłem w postępowaniu sądowoadministracyjnym pełnomocnika, to pisma będą doręczane mnie, jemu, czy nam obu?

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi reguluje, że w takim przypadku pisma doręcza się pełnomocnikowi. Podobnie w przypadku jeśli ustanowiona została osoba upoważniona do odbioru pism - wtedy pisma doręcza się właśnie jej.

18.Kto ma wstęp na posiedzenia jawne w postępowaniu sądowoadministracyjnym?

Przede wszystkim wstęp mają strony i osoby wezwane. Poza tym - generalnie wstęp mają osoby pełnoletnie.

19.Czy w przypadku posiedzenia przy drzwiach zamkniętych w postępowaniu administracyjnym mogę zabrać ze sobą kogoś na salę?

Tak, ponieważ podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali, oprócz stron i prokuratora, także przedstawiciele ustawowi stron i ich pełnomocnicy, a także osoby zaufania. Każda ze stron może uczestniczyć w posiedzeniu przy drzwiach zamkniętych wraz z dwiema osobami zaufania.

20.Nie zgadzam się z treścią protokołu z posiedzenia sądu administracyjnego w mojej sprawie. Czy mogę coś z tym zrobić?

Stronie przysługje prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia protokołu na następnym posiedzeniu po posiedzeniu, z którego sporządzono protokół. W każdym jednak razie żądanie takie nie może być złożone później niż w terminie trzydziestu dni od posiedzenia, z którego sporządzono protokół. W sprawie sprostowania albo uzupełnienie protokołu decyduje sędzia przewodniczący poprzez zarządzenie. Od tego zarządzenia strona może się odwołać do sądu w terminie siedmiu dni od doręczenia im zarządzenia.

21.Złożyłem skargę do sądu administracyjnego. Czy sąd będzie związany zarzutami zawartymi w mojej skardze, czy też będzie badał nie tylko to, co mu wskazałem?

Zgodnie z konstrukcją i założeniami sądownictwa administracyjnego w Polsce, sąd administracyjny rozpatrujący skargę na działalność lub bezczynność administracji nie jest związany treścią naszej skargi, zawartymi w niej zarzutami czy wnioskami. Sąd administracyjny ograniczony jest sprawą, będącą przedmiotem jego badania, a więc może wyjść poza nasze "sugestie" z treści skargi.

22.Złożyłem skargę kasacyjną od orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czy Naczelny Sąd Administracyjny będzie ograniczony tylko zakresem sprawy, podobnie do swobody WSA dokonującego kontroli działalności administracji publicznej?

Nie, Naczelny Sąd Administracyjny w rozpoznawaniu sprawy jest znacząco ograniczony, ogranicza go bowiem treść wniesionej skargi kasacyjnej. Jest to zatem rozwiązanie odmienne od mechanizmu przyjętego na poziomie rozpoznawania sprawy w pierwszej instancji. Mimo to, NSA weźmie pod rozwagę z urzędu to, czy postępowanie przed WSA nie było aby nieważne.

 

Czytany 5950 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 kwiecień 2014 19:40

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 496 gości oraz 1 użytkownik.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw