• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
piątek, 13 lipiec 2012 12:55

Prawo cywilne

Autor: Marcin Kurek, Adam Królik

1.Nabyłem nieruchomość nieformalnie, bez zachowania formy aktu notarialnego. Kiedy stanę się jej właścicielem?

W takim przypadku zasiedzenie może nastąpić dopiero po upływie 30 lat, gdyż jest to traktowane jako nabycie w złej wierze.

2.Kto powinien ponosić koszty utrzymania murów, płotów, miedzy, krzewów i innych urządzeń rozgraniczających nieruchomości?

Koszty ponoszą wspólnie właściciele lub posiadacze obu sąsiadujących nieruchomości.

3.Mój 15-letni syn za 100zł, którym miał zapłacić za wyjazd szkolny, kupił grę komputerową. Czy ta umowa jest ważna?

Nie, ponieważ ważność umowy zawartej przez ograniczonego w zdolności do czynności prawnych (osobę w wieku 13-18 lat lub ubezwłasnowolnionego częściowo) nie będącej powszechnie zawieraną umową w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego oraz nie stanowiącej rozporządzenia zarobkiem czy przedmiotem majątkowym oddanym mu przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku (np. kieszonkowym), zależy od potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego.

4.Przegrałem 1000zł grając z kolegą w pokera i wypłaciłem mu jego wygraną. Czy mogę domagać się zwrotu tych pieniędzy?

Nie jest to możliwe, chyba że wyszłoby na jaw, iż kolega oszukiwał lub grał w inny sposób nierzetelnie.

5.Chciałbym poręczyć kredyt. Czy potrzebuję do tego zgody małżonka?

Zgoda małżonka nie jest wymagana dla ważności poręczenia. Niemniej jednak jest ona korzystniejsza dla wierzyciela i często będzie tak, iż nie udzieli on zgody na poręczenie bez zgody małżonka.

6.Czy mogę przedłużyć lub skrócić termin przedawnienia w drodze umowy?

Nie jest to możliwe, terminy przedawnienia nie mogą być skracane lub przedłużane żadną czynnością prawną.

7.Zwróciłem dług, a następnie zorientowałem się, że upłynął termin przedawnienia. Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy?

Po upływie terminu przedawnienia zobowiązanie nie wygasa, lecz jedynie nie może być przymusowo dochodzone, jest to tzw. zobowiązanie naturalne. Dlatego jego wykonanie jest zgodne z prawem i nie można dochodzić zwrotu.

8.Czy można odwołać już wykonaną darowiznę?

Tak, jest to możliwe, gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności (np. sprzedał dom, którego własność została na niego przeniesiona, pod warunkiem umożliwienia darczyńcy przebywania w nim).

9.Czy do odwołania darowizny potrzebna jest forma szczególna?

Nie, forma pisemna jest wystarczająca. W szczególności nie jest konieczne zachowania formy aktu notarialnego przy odwołaniu darowizny nieruchomości.

10.Po jakim czasie mogę odwołać już wykonaną darowiznę?

Jedyną możliwością odwołania darowizny już wykonanej jest rażąca niewdzięczność obdarowanego. Kodeks cywilny wyznacza termin roczny, płynący od momentu, kiedy darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

 

11.Czy prokurator może w moim imieniu wszcząć postępowanie cywilne?

Tak, prokurator może zażądać wszczęcia postępowania cywilnego w każdej sprawie w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, egzekucyjnym czy zabezpieczającym, z wyjątkiem spraw o rozwód, separację, oraz w wypadku gdy strony dokonały zapisu na sąd polubowny, jeżeli w jego ocenie wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. Może on również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu. Jedynie w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego możliwość wytaczania przez prokuratora powództwa została ograniczona do spraw wskazanych w ustawie, będą to przede wszystkim powództwa o: unieważnienie lub ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa i o rozwiązanie przysposobienia. W pewnych sprawach udział prokuratora jest wręcz obowiązkowy, np. w sprawie o ubezwłasnowolnienie.

12.Czy organizacje pozarządowe mogą w moim imieniu wszcząć postępowanie cywilne?

Tak, organizacje pozarządowe mogą wszcząć postępowanie cywilne w imieniu innej osoby, a także przystąpić do już toczącego się postępowania, jednakże jedynie gdy:

1. zadanie statutowe danej organizacji nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej,

2. celem wszczęcia postępowania jest ochrona praw obywateli,

3. problematyka sprawy mieści się w zakresie zadań statutowych organizacji,

4. osoba na rzecz której organizacja wytacza postępowanie lub do niego wstępuje wyraziła pisemną zgodę,

5. sprawa dotyczy: alimentów; ochrony środowiska; ochrony konsumentów; ochrony praw własności przemysłowej bądź ochrony równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne, bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli.

13.Czy mogę otrzymać zapis obrazu z odbytej rozprawy sądowej?

Nie, jeżeli przebieg posiedzenia został utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, strona lub uczestnik postępowania ma prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku. Brak możliwości otrzymania zapisu obrazu podyktowany jest potrzebą ochrony wizerunku osób biorących udział w postępowaniu.

14.Czy prawomocny wyrok karny wiąże sąd w postępowaniu cywilnym?

Tak, prawomocny i jednocześnie skazujący wyrok karny jest wiążący dla sądu w postępowaniu cywilnym, jednakże jedynie w zakresie ustaleń co do popełnienia przestępstwa. Oznacza to, że jeżeli w postępowaniu karnym sąd ustalił, że Jan Kowalski popełnił określone przestępstwo, z którego wynikła dla Adama Nowaka szkoda w wysokości 1000 zł, to sąd cywilny, przed którym toczy się sprawa o odszkodowanie, nie może ustalić, że spowodowana przestępstwem Jana Kowalskiego szkoda wyniosła 800 zł, pozostaje on bowiem w tym przypadku związany ustaleniami wyroku karnego.

15.Jaki sąd jest właściwy dla wniesienia powództwa o roszczenie alimentacyjne oraz ustalenie pochodzenia dziecka?

W przypadku roszczeń alimentacyjnych oraz powództw o ustalenie pochodzenia dziecka osoba uprawniona może wnieść, wedle wyboru, powództwo bądź do sądu rejonowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, bądź do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

16.Jaki sąd jest miejscowo właściwy dla wniesienia powództwa o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy?

W przypadku roszczeń majątkowych przeciwko przedsiębiorcy osoba uprawniona może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną), bądź właściwy ze względu na miejsce siedziby (jeżeli przedsiębiorca jest osobą prawną lub innym podmiotem nie będącym osobą fizyczną). Takie roszczenie może być również wytoczone przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział przedsiębiorcy, jeżeli roszczenie to pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.

17.Jaki sąd jest miejscowo właściwy dla wniesienia powództwa o roszczenie z umowy?

Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie  z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć wedle wyboru albo przed sąd miejsca wykonania tej umowy, albo przed sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, bądź miejsce siedziby.

18.Jaki sąd jest miejscowo właściwy dla wniesienia powództwa o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości?

Powództwo o roszczenie z stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości można wytoczyć wedle wyboru albo przed sąd miejsca położenia nieruchomości, albo przed sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, bądź miejsce siedziby.

19.Jaki sąd jest miejscowo właściwy dla wniesienia powództwa o odszkodowanie za szkodę spowodowaną czynem niedozwolonym?

Powództwo o odszkodowanie za szkodę spowodowaną czynem niedozwolonym można wytoczyć wedle wyboru bądź przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, bądź przed sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, albo siedziby.

20.Czy strony mogą samodzielnie w umowie określić sąd właściwy dla rozstrzygnięcia zaistniałego między nimi sporu?

Tak, możliwe jest zawarcie umowy, w której strony samodzielnie określą sąd właściwy dla rozstrzygnięcia sporu już wynikłego lub mogącego wyniknąć w przyszłości z oznaczonego stosunku prawnego (np. konkretnej umowy). Dla umowy takiej wymagana jest zwykła forma pisemna. Umową tą nie można jednak zmienić właściwości rzeczowej, a więc tego czy dany spór ma być rozstrzygany przez sąd rejonowy czy okręgowy jako sąd I instancji, oraz właściwości miejscowej wyłącznej określonej w art. 38 – 42 Kodeksu postępowania cywilnego.

21.Jak zabezpieczyć stronę internetową dla celów dowodowych?

Jednym ze sposobów jest sporządzenie przez notariusza protokołu czynności wejścia na stronę internetową. Podstawą sporządzenia takiego protokołu jest art. 104 ust. 3 Prawa o notariacie. W protokole tym notariusz poświadcza, iż w określonym dniu, w określonej godzinie i pod określonym adresem internetowym widniała strona internetowa o danej treści. Do protokołu może być dołączony w formie załącznika wydruk owej strony internetowej. Dla zwiększenia wartości dowodowej takiego protokołu warto zabrać ze sobą biegłego informatyka, który przeprowadzi krok po kroku szereg czynności i testów mających poświadczać autentyczność strony internetowej, a które notariusz szczegółowo opisze w protokole.

22.Mam wątpliwości co do bezstronności sędziego. Czy mogę w postępowaniu cywilnym złożyć wniosek o jego wyłączenie?

Tak, prawo przewiduje możliwość złożenia przez stronę w postępowaniu cywilnym wniosku o wyłączenie sędziego jeżeli istnieją okoliczności uzasadniające wątpliwości co do jego bezstronności. Wniosek taki może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy. Wystarczającym jest jedynie uprawdopodobnienie, wymienionych we wniosku, przyczyn wyłączenia sędziego.

23.Czy krewny może być pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym?

Tak, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego pozwalając aby pełnomocnikiem strony w postępowaniu cywilnym byli jej rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni, oraz osoby pozostające z stroną w stosunku przysposobienia.

24.Czy w postępowaniu przed Sądem Najwyższym muszę korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Tak, w przypadku postępowania przed Sądem Najwyższym obowiązuje tzw. przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to obowiązek korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego zarówno w trakcie właściwego postępowania przed Sądem Najwyższym, jak i dokonywania czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji.

25.Reprezentujący mnie w postępowaniu cywilnym pełnomocnik wypowiedział mi pełnomocnictwo. Czy mogę się domagać aby jeszcze przez jakiś czas reprezentował mnie w sądzie?

Tak, adwokat lub radca prawny, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go z tego obowiązku. Inny pełnomocnik, nie będący adwokatem lub radcą prawnym, w przypadku dokonania przez siebie wypowiedzenia pełnomocnictwa, również powinien działać za mocodawcę jeszcze przez dwa tygodnie, jeżeli jest to konieczne dla uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych.

26.Czy jeśli strona umrze w trakcie postępowania cywilnego, to jej pełnomocnik ma obowiązek działać za nią po jej śmierci?

Tak, mimo iż w przypadku śmierci strony lub utraty przez nią zdolności sądowej, ustanowione wcześniej pełnomocnictwo wygasa, to pełnomocnik procesowy ma obowiązek działania za stronę aż do czasu zawieszenia postępowania.

27.Czy mogę domagać się zwrotu kosztów sądowych pomimo przegrania sprawy?

Tak, w przypadku gdy pozwany nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu, może domagać się zwrotu poniesionych kosztów sądowych.

28.Czy sąd w postępowaniu cywilnym może zasądzić zwrot kosztów od osób nie będących stronami postępowania?

Tak, sąd może zasądzić od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, po ich wysłuchaniu, zwrot kosztów wywołanych ich rażącą winą. Odpowiedzialność za koszty wspomnianych osób ma charakter niezależny od wyniku sprawy.

29.Czy osoba prawna może w postępowaniu cywilnym domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu?

Tak, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

30.Czy mogę we wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu wskazać konkretnego adwokata lub radcę prawnego, który miałby mnie reprezentować?

Tak, istnieje taka możliwość. Wskazanie takie nie jest jednak wiążące dla okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych, które to wyznaczają pełnomocnika z urzędu. Niemniej jednak są one zobowiązane w miarę możliwości i w porozumieniu z wskazanym adwokatem lub radcą prawnym wyznaczyć pełnomocnika wskazanego przez stronę. W praktyce rozwiązanie to najczęściej funkcjonuje po wcześniejszym porozumieniu się przez stronę z wskazanym we wniosku adwokatem lub radcą prawnym.

31.Ile wynosi termin na uzupełnienie braków formalnych pisma procesowego w postępowaniu cywilnym?

W przypadku gdy nasze pismo procesowe obarczone jest brakami formalnymi, lub nie uiszczono od niego opłaty, wyznaczony zostaje tygodniowy termin na jego poprawienie, uzupełnienie lub opłacenie. W przypadku zaś osoby zamieszkałej lub mającej siedzibę za granicą i nie mającej przedstawiciela w Polsce, termin na uzupełnienie braków formalnych nie może być krótszy niż miesiąc.

32.Nie uzupełniłem w terminie braków formalnych pisma procesowego w postępowaniu cywilnym. Jakie będą tego skutki?

W przypadku nie uzupełnienia w terminie braków formalnych pisma procesowego w postępowaniu cywilnym, pismo takie zostaje stronie zwrócone i nie wywołuje żadnych skutków prawnych jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

33.Czy będąc stroną w postępowaniu cywilnym muszę zawiadamiać sąd o każdej zmianie mojego miejsca zamieszkania?

Tak, strona w postępowaniu cywilnym strona ma obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli strona nie dochowa tego obowiązku, a jej nowy adres zamieszkania nie będzie znany sądowi, to skierowane do niej pisma sądowe, za wyjątkiem skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, będą pozostawione w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

34.Czy pismo sądowe w postępowaniu cywilnym może zostać doręczone małżonkowi strony?

Tak, w postępowaniu cywilnym pismo sądowe może zostać doręczone, nie tylko małżonkowi, ale i każdemu dorosłemu domownikowi strony, czyli osobie wspólnie z nią zamieszkującą, jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu. Warunkiem jest aby osoba ta nie była przeciwnikiem strony w sprawie, oraz podjęła się oddania stronie pisma.

35.Czy pismo sądowe w postępowaniu cywilnym może zostać doręczone administracji domu lub dozorcy domu?

Tak, w przypadku gdy doręczający nie zastanie ani adresata pisma sądowego ani dorosłego domownika w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe administracji domu lub dozorcy domu, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie oraz podjęły się oddania mu pisma.

36.Jakie są skutki odmowy przyjęcia pisma sądowego przez jego adresata w postępowaniu cywilnym?

W przypadku gdy adresat pisma sądowego w postępowaniu cywilnym odmawia jego przyjęcia, pismo i tak uważa się za doręczone, oraz zwraca się je do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.

 

 

Czytany 9172 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 kwiecień 2014 19:42
Więcej w tej kategorii: « Prawo administracyjne

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 485 gości oraz 1 użytkownik.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw