• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
piątek, 13 lipiec 2012 14:08

Prawo gospodarcze i podatkowe

Autor: Adam Królik

 

1.Czy przedsiębiorca może zwrócić się do urzędu o wydanie pisemnej interpretacji przepisów?

Tak, przedsiębiorca, który ma wątpliwości co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika dla niego obowiązek świadczenia daniny publicznej (podatki, opłaty, cła, dopłaty, kary pieniężne) oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, może zwrócić się do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej o wydanie pisemnej interpretacji tych przepisów. Wniosek musi dotyczyć indywidualnej sprawy przedsiębiorcy, z której wyniknął, wynika, lub może wyniknąć w przyszłości obowiązek świadczenia daniny publicznej.

2.Co powinien zawierać wniosek o wydanie interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej?

Treść takiego wniosku powinna przede wszystkim przedstawiać stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, w przypadku zajścia którego przedsiębiorca prosi o interpretację sposobu i zakresu zastosowania przepisów, oraz jego własne stanowisko w sprawie. Ponadto powinien on zawierać elementy wymienione w art. 10 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

3.Czy wniosek o wydanie interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej podlega jakiejś opłacie?

Tak, wniosek taki podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłaty musimy dokonać w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, w przeciwnym wypadku zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia. Musimy również pamiętać, że jeżeli w jednym wniosku występujemy o interpretacje kilku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, od każdego z nich musimy uiścić odrębną opłatę.

4.W jakim czasie ma zostać wydana interpretacja przepisów, z których wynika dla przedsiębiorcy obowiązek świadczenia daniny publicznej?

W przypadku wniosku przedsiębiorcy o wydanie pisemnej interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez niego daniny publicznej właściwy organ administracji publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna powinna wydać interpretację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku. W przypadku przekroczenia tego terminu uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku.

5.Czy interpretacja przepisów, z których wynika dla przedsiębiorcy obowiązek świadczenia daniny publicznej, wydana na wniosek przedsiębiorcy jest dla niego wiążąca?

Nie, taka interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, co oznacza, iż nie wynika z niej prawny obowiązek przedsiębiorcy zastosowania się do niej. Interpretacja taka ma jednak tę korzyść, że przedsiębiorca będący jej adresatem nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karnymi w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

6.Czy interpretacja przepisów, z których wynika dla przedsiębiorcy obowiązek świadczenia daniny publicznej, wydana na jego wniosek, jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych?

Tak, taka interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy. Interpretacja ta może jednak zostać zmieniona w drodze wznowienia postępowania. Nie jest dopuszczalna zmiana interpretacji, w wyniku której nastąpiły już nieodwracalne skutki prawne.

7.Czy termin rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy przez właściwy organ może zostać przedłużony?

Tak, termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony, aczkolwiek tylko i wyłącznie jeden raz i z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku nie przekroczy dwóch miesięcy. W przypadku przedłużenia terminu właściwy organ ma obowiązek poinformować o tym przedsiębiorcę przed upływem pierwotnego terminu rozpatrzenia wniosku, który jest określony w potwierdzeniu przyjęcia wniosku.

8.Co gdy właściwy organ nie rozpatrzy wniosku przedsiębiorcy w terminie?

W przypadku, gdy właściwy organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, wedle generalnej zasady, wyrażonej w art. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uznaje się, że wydał on rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.

9.Czy cudzoziemcy i osoby prawne z siedzibą za granicą Polski mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski?

Szczegółowy katalog tzw. osób zagranicznych, czyli osób fizycznych nie posiadających obywatelstwa polskiego, osób prawnych z siedzibą za granicą oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną ale posiadających zdolność prawną, które mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy, zawiera art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Będą to przede wszystkim wspomniane wyżej osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, państw stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz państw, które zawarły odrębne umowy o swobodzie przedsiębiorczości ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.

10.Kiedy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Może on również we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Z kolei przedsiębiorcy będący osobami prawnymi, oraz tzw. ułomnymi osobami prawnymi, mogą podjąć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyjątek stanowi spółka kapitałowa w organizacji, która może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Ograniczeniem mającym zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od formy w jakiej prowadzą działalność gospodarczą, jest sytuacja, w której dla wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej obowiązkowe jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia. W takim przypadku przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą dopiero po uzyskaniu koncesji bądź zezwolenia.

11.Czy przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?

Tak, jest możliwe aby przedsiębiorca zawiesił wykonywanie przez siebie działalności gospodarczej, aby to uczynić musi on jednak spełnić określone warunki. Po pierwsze nie może on zatrudniać żadnych pracowników. Po drugie termin zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 24 miesiące. Ponadto konieczne jest aby przedsiębiorca faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, oraz złożył odpowiedni wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, bądź do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, bądź właściwemu sądowi rejestrowemu, jeśli przedsiębiorca podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

12.Co może, a czego nie może przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?

W okresie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może przede wszystkim wykonywać działalności gospodarczej oraz osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Może on natomiast podejmować wszelkie czynności niezbędne do zachowania źródła przychodów, jak np. dochodzić należności pieniężnych w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, ugodowym. Ponadto ma prawo do przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; dysponowania własnym majątkiem; uczestniczenia w postępowaniach sądowych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa, może w szczególności zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

13.Kiedy rozpoczyna się i kiedy kończy okres zawieszenia działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca może swobodnie oznaczyć we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej dzień, od którego rozpocznie się okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Nie może być on jednak wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Podobnie jest w odniesieniu do końca okresu zawieszenia, który może być swobodnie oznaczony przez przedsiębiorcę w wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, jednak również i ten dzień nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

14.Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się numerem NIP?

Przedsiębiorca, który jest wpisany do rejestru przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma obowiązek umieszczać numer identyfikacji podatkowej (NIP) w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

15.Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać płatności za pośrednictwem rachunku bankowego?

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania, a także przyjmowania płatności, związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, za pośrednictwem rachunku bankowego w dwóch sytuacjach. Po pierwsze gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczanych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

16.Czy dowody zebrane z naruszeniem przepisów prawa przez organ kontroli mogą stanowić dowód przeciwko przedsiębiorcy w jakimkolwiek postępowaniu?

Nie, dowody przeprowadzone w trakcie kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnoskarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.

17.Czy wójt może nakazać przedsiębiorcy wstrzymanie działalności gospodarczej?

Tak, w przypadku gdy wójt (a także burmistrz lub prezydent miasta) poweźmie wiadomość o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności i nie ma możliwości zawiadomienia o tym właściwych organów administracji publicznej, może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas nie dłuższy niż 3 dni.

18.W jakim czasie od dnia zawiadomienia organ powinien wszcząć kontrolę?

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

19.Ile może wynosić czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w ciągu jednego roku?

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w ciągu jednego roku kalendarzowego nie może być dłuższy niż 12 dni roboczych w przypadku przedsiębiorcy będącego mikroprzedsiębiorcą, 18 dni roboczych w odniesieniu do małych przedsiębiorców, 24 dni robocze w przypadku średniego przedsiębiorcy i 48 dni roboczych w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.

 

Czytany 5886 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 kwiecień 2014 19:40

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 467 gości oraz 4 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw