bank

Dłużniku! Twoje prawa znacznie się zwiększą – nowelizacja KPC i PrBank

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy i Kodeks postępowania cywilnego. Planowana nowelizacja przewiduje zwiększenie ochrony praw klientów banków zarazem konsumentów (dłużnicy i depozytariusze), jak również małych i średnich przedsiębiorców przed skutkami, składania pisemnych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w sytuacji, gdy nie zostali należycie poinformowani o skutkach prawnych złożenia takiego oświadczenia.

Zmiany będą dotyczyły także wystawiania i skutków Bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE).

Na znowelizowanych przepisów Prawa Bankowego bank będzie zobowiązany, przed zawarciem umowy, dopełnić obowiązku informacyjnego przez zamieszczenie w treści składanego oświadczenia pouczenie o skutkach wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Bank będzie również zobowiązany do poinformowania o zamiarze złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, a także o konsekwencjach wynikających z wystawienia przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego.

Zmiany w KPC dotyczą procedury nadania przez sąd klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, tj. nowelizacja art. 786² KPC ma polegać na rozszerzeniu kompetencji sądu do badania dodatkowo, czy zostały dopełnione przez bank wobec dłużnika obowiązki informacyjne dotyczące zawieranej umowy i skutków poddania się egzekucji bakowej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Warto zauważyć, że w obecnym stanie prawnym przepisy nie przewidują doręczenia dłużnikowi postanowienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Dłużnik ma prawo do wniesienia zażalenia dopiero z chwilą doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *