dziecko

Eksmitowani pod ochroną Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął działania w sprawie osób, które zostały eksmitowane.

Uważa, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego w kwestii ograniczeń eksmisji są mało precyzyjne, przez co interes takich osób jest niewystarczająco chroniony. Przekonuje, że wiele eksmitowanych może zostać skazanych na bezdomność.

Cała sprawa dotyczy art. 1046 §4 k.p.c. oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2010 r. (sygn. K 19/06). Trybunał wówczas zalecił, by udzielać każdemu eksmitowanemu przynajmniej minimalnych gwarancji dachu nad głową poprzez zapewnienie im lokali i pomieszczeń o zróżnicowanym standardzie.

Obecnie jednak przepis ma następującą treść: wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać.

Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może za-mieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.

Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

Według Rzecznika wskazany przepis w praktyce jest nieskuteczny ze względu na to, że każdy dłużnik, niezależnie od zaleceń Trybunału, dla których sąd nie przyznał mu prawa do lokalu socjalnego, zostanie wyeksmitowany do noclegowni lub schroniska.

Jak wskazuje Dziennik Gazeta Prawna Rzecznik ma wątpliwości, bowiem „Nie wiadomo, w jaki sposób wyeksmitowany do schroniska bądź noclegowni miałby wyegzekwować od gminy realizację potrzeby wskazania mu tymczasowego pomieszczenia i w jakim terminie gmina miałaby ją zrealizować, a pobyt w schronisku dla bezdomnych i w noclegowni ma być z założenia przejściowy i krótkotrwały”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *