tablice rejestracyjne

Indywidualne tablice rejestracyjne

Tablice rejestracyjne to obowiązkowy element każdego pojazdu takiego jak samochód czy motocykl.

Z pewnością każdemu zdarzyło się spotkać pojazd, który miał na tablicach słowo zamiast ciągu cyfr lub losowych liter. Tak skonstruowana tablica nosi miano tablicy indywidualnej, potocznie mówi się także o tablicach personalizowanych.

Szczegóły dotyczące wymagań i procedury związanej z nadaniem tego typu tablic określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2007.186.1322 tekst jedn. z późn. zm.).

Tablice indywidualne

Elementami tablicy indywidualnej są:
– litera i cyfra jako wyróżnik województwa oraz
– litery w liczbie od 3 do 5 stanowiące wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Należy pamiętać, że wyróżnikiem indywidualnym powinien być wyraz, skrót lub określenie w języku polskim. Ponadto nie może on zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego (np. wyrazów wulgarnych, przekleństw). Naturalnie nie można używać w treści wyróżnika polskich znaków, choć dopuszczalna jest np. litera X.

Tablicą indywidualną nie można oznaczyć m. in. traktora ani pojazdu, który został już zarejestrowany i uzyskał nowe, białe tablice.

Ewidencję tablic indywidualnych

Ewidencję tablic indywidualnych wydanych na obszarze województwa prowadzi prezydent miasta na prawach powiatu właściwy miejscowo dla siedziby sejmiku województwa. W tej bazie sprawdzany jest stopień powtarzalności znaków w danym województwie.

Dana sekwencja indywidualna może powielić się maksymalnie 10 razy na terenie konkretnego województwa.
W ten oto sposób na przykładzie województwa małopolskiego, którego wyróżnikiem województwa jest litera K, następnie nadaje się cyfrę wskazaną przez Urząd Miasta Krakowa jako dla kolejnego w tym województwie pojazdu z takim samym wyróżnikiem indywidualnym i do tej sekwencji dołącza się wyróżnik indywidualny, co może dać brzmienie np. K3 MAGDA czy K0 LIS91.

Opłata za tablice indywidualne

Opłata za wydanie tablic indywidualnych dla samochodu to 1000zł, a dla motocykla 500zł. Średni czas oczekiwania na otrzymanie tablic indywidualnych wynosi ok. 2-3 tygodni.

Na ten okres można otrzymać tablice tymczasowe, by pojazd mógł legalnie brać udział w ruchu drogowym.
Ten rodzaj tablic cieszy się popularnością wśród osób prowadzących własny biznes, które tworzą wyróżnik z nazwy przedsiębiorstwa i w ten sposób je promują.

Ważna uwaga: tablice indywidualne są przypisane do danego pojazdu, a nie do jego właściciela. W przypadku sprzedaży pojazdu nie można zachować czy zamówić dokładnie takich samych tablic dla innego pojazdu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał rozstrzygnięcie.

Indywidualne tablice rejestracyjne
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *