tablice rejestracyjne

Indywidualne tablice rejestracyjne

Tablice rejestracyjne to obowiązkowy element każdego pojazdu takiego jak samochód czy motocykl.

Z pewnością każdemu zdarzyło się spotkać pojazd, który miał na tablicach słowo zamiast ciągu cyfr lub losowych liter. Tak skonstruowana tablica nosi miano tablicy indywidualnej, potocznie mówi się także o tablicach personalizowanych.

Szczegóły dotyczące wymagań i procedury związanej z nadaniem tego typu tablic określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2007.186.1322 tekst jedn. z późn. zm.).

Tablice indywidualne

Elementami tablicy indywidualnej są:
– litera i cyfra jako wyróżnik województwa oraz
– litery w liczbie od 3 do 5 stanowiące wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Należy pamiętać, że wyróżnikiem indywidualnym powinien być wyraz, skrót lub określenie w języku polskim. Ponadto nie może on zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego (np. wyrazów wulgarnych, przekleństw). Naturalnie nie można używać w treści wyróżnika polskich znaków, choć dopuszczalna jest np. litera X.

Tablicą indywidualną nie można oznaczyć m. in. traktora ani pojazdu, który został już zarejestrowany i uzyskał nowe, białe tablice.

Ewidencję tablic indywidualnych

Ewidencję tablic indywidualnych wydanych na obszarze województwa prowadzi prezydent miasta na prawach powiatu właściwy miejscowo dla siedziby sejmiku województwa. W tej bazie sprawdzany jest stopień powtarzalności znaków w danym województwie.

Dana sekwencja indywidualna może powielić się maksymalnie 10 razy na terenie konkretnego województwa.
W ten oto sposób na przykładzie województwa małopolskiego, którego wyróżnikiem województwa jest litera K, następnie nadaje się cyfrę wskazaną przez Urząd Miasta Krakowa jako dla kolejnego w tym województwie pojazdu z takim samym wyróżnikiem indywidualnym i do tej sekwencji dołącza się wyróżnik indywidualny, co może dać brzmienie np. K3 MAGDA czy K0 LIS91.

Opłata za tablice indywidualne

Opłata za wydanie tablic indywidualnych dla samochodu to 1000zł, a dla motocykla 500zł. Średni czas oczekiwania na otrzymanie tablic indywidualnych wynosi ok. 2-3 tygodni.

Na ten okres można otrzymać tablice tymczasowe, by pojazd mógł legalnie brać udział w ruchu drogowym.
Ten rodzaj tablic cieszy się popularnością wśród osób prowadzących własny biznes, które tworzą wyróżnik z nazwy przedsiębiorstwa i w ten sposób je promują.

Ważna uwaga: tablice indywidualne są przypisane do danego pojazdu, a nie do jego właściciela. W przypadku sprzedaży pojazdu nie można zachować czy zamówić dokładnie takich samych tablic dla innego pojazdu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał rozstrzygnięcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *