komornik-sadowy-gdansk

Komornik sądowy w Gdańsku

Komornik sądowy w Gdańsku zajmuje się egzekwowaniem roszczeń. Każdy wierzyciel ma prawo wyboru komornika, więc jeśli jest nieskuteczny w swoich działaniach, można zgłosić się do innego urzędnika.

Czym zajmuje się komornik sądowy w Gdańsku?

Komornik – Gdańsk doręcza zawiadomienia sądowe oraz obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Wykonuje orzeczenia sądowe i zabezpieczenie roszczeń. Egzekwuje roszczenia dopiero wtedy, gdy otrzyma tytuł wykonawczy z sądu. Wówczas na poczet wierzytelności zajmuje dochody ze stosunku pracy, świadczenia emerytalno-rentowe, wpływy na rachunek bankowy, nadpłaty podatków.

Urzędnik również zabezpiecza majątek ruchomy oraz nieruchomość, a także sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami. Komornik sądowy w Gdańsku prowadzi postępowanie egzekucyjne na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym kancelaria komornicza ma siedzibę. Kancelaria komornicza nr IV przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Mariusza Jana Jaranowskiego udziela porad interesantom w godzinach urzędowania.

komornik

Komornik Sądowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – zajmowanie świadczeń

Ustawa o komornikach sądowych daje uprawnienia funkcjonariuszowi do zajmowania:

  • wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, zlecenia i o dzieło,
  • środków na rachunku bankowym, osobistym lub firmowym, z wyłączeniem spółki,
  • przeprowadzania egzekucji z rzeczy ruchomych, nieruchomości, wierzytelności i praw majątkowych o innym charakterze.

W Gdańsku Komornicy działający przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ działają z mocy prawa dla dobra obywateli, by uprawomocnione wyroki sądu zostały wykonywane, a świadczenia należne otrzymywały osoby uprawnione. Obok egzekwowania roszczeń, do obowiązków urzędników należy sporządzanie protokołów stanu faktycznego oraz przeprowadzanie spisu inwentarza.

Jak działa komornik przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – licytacje komornicze nieruchomości

Licytacja komornicza jest to sprzedaż nieruchomości dłużnika na poczet wierzytelności. Jest przeprowadzana w publicznym miejscu, a nadzór nad nią sprawuje sędzia. Aby udział w przetargu trzeba być osobą pełnoletnią i wpłacić 10% sumy oszacowania dzień przed przetargiem. Po zakończeniu licytacji komorniczych Sąd Rejonowy Gdańsk wydaje postanowienie o przybiciu.

Kiedy nabywca uiści pozostałą kwotę, nieruchomość przechodzi na jego własność. Prawomocne postanowienie jest tytułem do ujawnienia na jego rzecz w katastrze nieruchomości i przez wpis w księdze wieczystej czy też poprzez dołączenie dokumentu do wszystkich akt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *