niepełnosprawny

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Dnia 15 czerwca bieżącego roku Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Jednym z głównych założeń konwencji jest obowiązek równego traktowania osób niepełnosprawnych w dostępie do administracji publicznej jak również służby zdrowia czy środków transportu.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych – co warto wiedzieć?

Konwencja nakazuje tworzenie warunków niezbędnych do tego, by osoby niepełnosprawne mogły korzystać z przysługujących im praw na równi z innymi osobami. Jednocześnie nakazuje wprowadzanie rozwiązań skierowanych specjalnie do osób niepełnosprawnych. W treści aktu możemy znaleźć ponadto przepisy zakazujące dyskryminowania niepełnosprawnych.

Według konwencji przez pojęcie „osoby niepełnosprawne” należy rozumieć osoby, które oprócz długotrwale naruszonej sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub w zakresie zmysłów – mają także problemy z pokonywaniem różnych barier, wynikające np. z postaw innych ludzi i środowiska.

Konwencja stanowi, iż państwa-strony zobowiązane są do podjęcia środków w celu likwidacji dyskryminacji osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach dotyczących małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa i związków, w taki sposób, aby zapewnić m.in. „uznanie prawa osób niepełnosprawnych do podejmowania swobodnych i odpowiedzialnych decyzji o liczbie dzieci i czasie urodzenia dzieci oraz do dostępu do dostosowanych do wieku edukacji i informacji dotyczących prokreacji i planowania rodziny, a także środków niezbędnych do korzystania z tych praw”.

Polska w związku z tymi postanowieniami konwencji dokona ratyfikacji z pewnymi zastrzeżeniami. Otóż w ocenie Polski zastrzeżenia te nie powinny być interpretowane, jako przyznające jednostce prawa do aborcji czy jako nakaz dla państw-stron, żeby zapewnić dostęp do takiego prawa „z wyjątkami określonymi w prawie krajowym”.

Ponadto Polska zobowiązana jest do złożenia oświadczenia interpretacyjnego, w którym wykaże, iż kraj interpretuje zapisy konwencji w sposób zezwalający na stosowanie ubezwłasnowolnienia w okolicznościach i sposób określony w prawie krajowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *