dokumentacja

Korekta deklaracji w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej

Zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji Podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Ponadto, na podstawie art. 81 § 1a Ordynacji Podatkowej osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację (w zakresie określonym w art. 75 § 3a Ordynacji Podatkowej).

Co ważne, skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż art. 3 pkt 5 Ordynacji Podatkowej stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, należy rozumieć przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Na podstawie art. 81b § 1 Ordynacji Podatkowej uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą (korekta złożona podczas trwania zawieszenia postępowania zgodnie z art. 81b § 2 Ordynacji Podatkowej nie wywołuje skutków prawnych);
  2. przysługuje nadal po zakończeniu:
    a) kontroli podatkowej (moment zakończenia kontroli podatkowej wyznacza się jako następny dzień po doręczeniu kontrolowanemu protokołu kontroli),
    b) postępowania podatkowego – w zakresie nie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Warto dodać, iż na podstawie art. 290 § 2 pkt 7 Ordynacji Podatkowej kontrolujący ma obowiązek poinformować podatnika w protokole kontroli o przysługującym mu prawie do złożenia korekty deklaracji.

Złożenie korekty deklaracji podatkowej może uchronić podatnika przed odpowiedzialnością karno-skarbową. Jak stanowi bowiem art. 16a kodeksu karnego skarbowego, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów Ordynacji Podatkowej lub ustawy o kontroli skarbowej, korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w wyznaczonym przez uprawniony organ terminie uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie należność publicznoprawną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *