anglia

Prawniczy język angielsko-polski. Legal English

Dział Legal English powstał dla osób, które potrzebują wyjaśnienia określonego słowa lub frazy w prawniczym języku angielskim. Jak i na całym portalu, tak i w tym dziale wychodzimy z założenia, że prosty przekaz i dbałość o merytoryczny aspekt przedstawianych tu zagadnień będzie dla Państwa największą wartością dodaną. Jeśli zatem potrzebują Państwo wytłumaczenia określonego pojęcia z zakresu legal english, to trafiliście w dobre miejsce.

Jak Państwo widzą, poniżej zamieszczony został słowniczek prawniczych zwrotów i sformułowań angielskich. Oczywiście tłumaczenia angielskich tekstów prawnych bądź różnorakich umów są sprawą całkiem odrębną, których na podstawie samego słownika nie da się przeprowadzić. W takiej sytuacji, zachęcamy do kontaktu z redakcją – mamy w swoim składzie redaktorów kompetentnych w tłumaczeniach.

Jeśli Państwa zagadnienie nie jest jeszcze opisane w tym dziale, zachęcamy do kontaktu e -mailowego – postaramy się w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć i jednocześnie rozbudować dział Legal English.

A

 • absolute majority – bezwzględna większość
 • acceleration – natychmiastowa wymagalność świadczenia
 • accessible to – dostępny
 • accompaniment – dodatek
 • according to – zgodne z
 • accordingly – odpowiednio
 • account – konto
 • account of profits – rachunek zysków
 • accountability – odpowiedzialność majątkowa
 • accrual – narastanie
 • accumulation – narastanie, kumulacja
 • acquier – jedna ze stron umowy dożywocia, ten który zobowiązuje się do zapewnienia drugiej stronie umowy środków utrzymania
 • acquired rights – prawa nabyte
 • acquisition – nabycie
 • action / plaint – powództwo
 • *to bring an action against somebody – wytoczyć powództwo przeciwko komuś
 • actionable – zaskarżalne
 • acts ultra vires – czyny poza zakresem działalności spółki
 • adhere to – przestrzegać
 • adversary – przeciwnik procesowy
 • aggreviated – pogorszone
 • agreement – umowa, kontrakt, umowa spółek osobowych
 • affidavit – oświadczenie złożone pod przysięgą
 • affiliate – filia
 • alienability – zbywalność
 • alienable rights – prawa zbywalne
 • allegation – zarzut
 • ambiguous – wieloznaczny
 • anit -competitive – niekonkurencyjne
 • anit -competitive practices – niekonkurencyjne praktyki
 • annual – coroczne
 • annually – corocznie
 • annuity – umowa dożywocia
 • answer – odpowiedź na pozew
 • appellant – składający apelację
 • applicable law – prawo właściwe
 • applicable court – sąd właściwy
 • application – wniosek (także motion)
 • arrears – zaległości
 • arrears of rent – zaległości w regularnym płaceniu czynszu
 • articles of association – umowa spółki zoo
 • artificial person – osoba prawna
 • as aforesaid – w sposób powyższy
 • as consideration for the agreement – w zamian za zobowiązanie
 • as stated above – w sposób powyższy
 • ascertainment of acquisition of inheritance from – stwierdzenie nabycia spadku po…
 • ascribed – przypisane
 • asset protection – ochrona mienia
 • assets – składniki majątku spółki
 • assigned to – przydzielony
 • assignment – przeniesienie, cesja
 • assignment of rights – przeniesienie praw
 • associate – współpracownik, członek stowarzyszony
 • association – stowarzyszenie
 • association of undertakings – stowarzyszenie firm, pracodawców
 • assupmtion – założenie
 • at a later date – w późniejszym terminie
 • attachement – przysądzenie, przyznanie własności
 • attachement – załącznik
 • attachement lien – tytuł egzekucyjny
 • attachement of claims – zajęcie roszczeń
 • attorney – prawnik w Stanach Zjednoczonych
 • attorney -in -facts – pełnomocnik
 • auxiliary prosecutor – oskarżyciel posiłkowy
 • authorised capital – kapitał docelowy, nominalny
 • automated payment – okresowe opłaty dokonywane przez bank z rachunku bankowego posiadacza
 • autonomous possessor – posiadacz samoistny

B

 • bad workmanship – złe wykonawstwo
 • bailiff – komornik w Anglii (w USA bailiff to jest strażnik sądowy)
 • balance sheet of income and expenditure – zestawienie wpływów i wydatków
 • bank officer – urzędnik bankowy
 • bank secret – tajemnica bankowa
 • banking law – prawo bankowe
 • barred from – zabronione
 • barrister – prawnik, jeden z rodzajów zawodów prawniczych w Wielkiej Brytanii, specjalizujący się w bronieniu ludzi i występowaniu w ich imieniu przed sądem
 • based on – oparte na czymś
 • battery – pobicie
 • bearer of the document – okaziciel
 • benefit – zysk
 • besides – poza tym
 • beyond reach – poza zasięgiem
 • bid – oferta
 • bid -rigging – ustawienie przetargu
 • bill – projekt ustawy
 • bill of exchange – weksel trasowany (w USA draft)
 • binding – obowiązujący, wiążący (binding on sb)
 • book debts – długi księgowe
 • bona -fide purchaser for value – nabywca w dobrej wierze, legalny posiadacz
 • brand – marka
 • breach of contract – złamanie kontraktu, umowy
 • brief – wyjaśnienia
 • burden of proof – ciężar dowodu
 • burdensome – uciążliwe
 • burglary – kradzież z włamaniem
 • business name – firma spółki
 • buyer – kupujący
 • by operation of law – z mocy prawa
 • by virtue of – zgodne z

C

 • cancellation – usunięcie
 • capitalisation – gromadzenie funduszy
 • case – sprawa (sądowa)
 • case is being heard by – sprawa jest rozpatrywana
 • case number – sygnatura sprawy
 • caveat emptor – zasada, nakładająca na kupującego ciężar zadbania o sprawdzenie, czy kupowana przez niego rzecz nie zawiera widocznych defektów
 • cause of action – przyczyna pozwu
 • certificate of deposit – gwarancja bankowa (bill of exchange issued by a bank)
 • certificate of incorporation – orzeczenie sądu o wpisie spółki do rejestru
 • cessation – zaprzestanie
 • chair – katedra uniwersytecka
 • chairman – prezes
 • charges – zarzuty
 • cheque – czek
 • cheque law – prawo czekowe
 • chattel – ruchomości
 • chattel mortgage – hipoteka na ruchomościach (w prawie angielskim możliwa)
 • child – dziecko
 • children – dzieci
 • citizen – obywatel
 • citizens’ rights – prawa obywatelskie
 • citizenship – obywatelstwo
 • civil code – kodeks cywilny
 • civil law – prawo cywilne
 • civil law partnership – spółka cywilna
 • claim – żądanie, roszczenie, pozew
 • claim has merit – roszczenie jest zasadne
 • claim is unjustified – roszczenie jest bezzasadne
 • claimant – powód
 • clause – klauzula
 • clerkship – praktyka
 • closing statement – oświadczenie końcowe
 • code fails to indicate – kodeks nie wskazuje, nie zawiera
 • codification – kodyfikacja, spisanie i usystematyzowanie prawa
 • codified – skodyfikowany, ujęty w formalne ramy aktu prawnego
 • coercive measures – środki przymusu
 • comes into force/ comes into effect on… – wchodzi w życie z dniem…
 • commercial proxy – prokura
 • commercial proxy may be revoked – prokura może być odwołana
 • Community trade mark – wspólnotowy znak towarowy (w UE)
 • company – spółka kapitałowa w UK
 • company secretary – sekretarz spółki
 • compensation – odszkodowanie
 • competence of the court – właściwość sądu
 • competitive – konkurencyjny
 • complaint – skarga
 • compulsory – obowiązkowe
 • concluded by and between – sporządzone pomiędzy
 • condictions, terms and covenants – warunki umowy (używane jako całe wyrażenie lub jako poszczególne wyrazy z osobna)
 • confidentiality – poufność
 • confidentiality clause – klauzula poufności
 • conflict of interest – konflikt interesów
 • consideration – świadczenie wzajemne
 • constitutional documents – dokumenty założycielskie
 • constitutional law – prawo konstytucyjne
 • construction – interpretacja
 • contentious – kontrowersyjny
 • contentious proceeding – postępowanie sporne
 • continuity of law – ciągłość prawa
 • contract – umowa
 • * to enter into a contract with somebody – zawrzeć z kimś umowę
 • *under the terms of the contract – zgodnie z umową
 • * an employment contract – umowa o pracę
 • * conditions of a contract – warunki umowy
 • contract of mandate – umowa zlecenia
 • contract provision – warunek wchodzący w skład danej umowy
 • „contracts, when concluded, should be abided by” – angielskojęzyczne określenie starej prawnej reguły „pacta sunt servanda”, która mówi, że umów należy dotrzymywać
 • contract template – wzorzec umowny
 • contribution – wkład (do spółki)
 • contributed – wniesiony
 • counter offer – kontroferta
 • copyright – prawo autorskie
 • collateral – przedmiot zastawu
 • collateral purpose – interes równoległy
 • collective bargain – układ zbiorowy
 • commencement – rozpoczęcie
 • commodities – dobra, towary
 • company (corporate) law – prawo spółek
 • company is in liquidation/administration/receivership – spółka jest w trakcie procedury likwidacyjnej
 • company goes into liquidation/administration/receivership – spółka jest w trakcie procedury likwidacyjnej
 • company members – wspólnicy
 • confirmation – potwierdzenie
 • conform to – zgodne z
 • consensual lien – zastaw tworzony umową
 • consist in – dotyczyć
 • constitutional rights – prawa konstytucyjne
 • consumer legislation – prawa konsumenckie
 • contingencies – nieprzewidziane okoliczności
 • contingent upon – uzależnione od
 • conveyency law – prawo rzeczowe
 • co -operative – spółdzielnia
 • corporation – spółka kapitałowa w USA
 • cosiness – wygoda
 • costs – koszty
 • costs incurred – poniesione koszty
 • counterclaim – powództwo wzajemne
 • court – sąd
 • court recorder – protokolant
 • court rulings – orzeczenia sądu
 • court writs – nakazy sądowe
 • courts tend to rule – linia orzecznicza sądów
 • covering letter – list motywacyjny
 • creditor – wierzyciel
 • criminal law – prawo karne
 • current account – rachunek bieżący
 • custom – zwyczaj
 • custom rights – prawa zwyczajowe

D

 • damage – szkoda
 • damage arises – szkoda powstaje
 • damages – odszkodowanie pieniężne (always pecuniary/financial/monetary compensation)
 • daughter company – spółka zależna
 • day -to -day affairs – codzienne sprawy
 • deadline – termin nieprzekraczalny
 • debentures – obligacje, papiery dłużne
 • debit – zapis księgowy po stronie „winien”, obciążenie konta
 • debt – dług
 • debtor – dłużnik
 • deception – podstęp, oszustwo
 • deceive – oszukiwać
 • deceased – zmarły, spadkodawca
 • declaration of intent – oświadczenie woli
 • deed – forma szczególna
 • defamation – zniesławienie
 • defamatory statement – oświadczenie zniesławiające kogoś
 • default proceedings – postępowanie zaoczne
 • defects – wady
 • defence – zarzut procesowy
 • defendant – pozwany
 • defending counsel’s secret – tajemnica obrońcy
 • delegation of duties – przeniesienie obowiązków
 • delivery – przeniesienie posiadania
 • demand promissory note – weksel własny na żądanie
 • demise – nieżywy
 • demised premises – wynajęty lokal
 • denial of licence – odmowa wydania licencji
 • department – wydział
 • dependent company – spółka zależna
 • dependent on – uzależnione od
 • dependent rights – prawa zależne
 • deposit – kaucja
 • deprivation of rights – pozbawienie praw
 • deputy – zastępca
 • derive from – wywodzić się, pochodzić
 • derogatory – obraźliwe
 • descendant – zstępny
 • design right – wzór użytkowy
 • determination – ustalenie
 • determine – określać, stanowić
 • detrimental reliance – standardowe zaufanie, jakie w normalnych warunkach ma jedna osoba do zachowań (lub czynności prawnych) drugiej osoby
 • dichotomy – podział rozłączny i wykluczający (dychotomiczny)
 • differ from – różnić się
 • dimension – wymiar
 • direct parties to a contract – bezpośrednie strony umowy
 • directive – dyrektywa
 • disbursement of iterest – wypłacenie odsetek
 • discretion of the court – swobodne uznanie sędziowskie, swoboda orzekania przez sąd (także: within the sole judgement of the court)
 • discretionary – uznaniowy
 • discriminate between – rozróżniać pomiędzy
 • discriminate against – dyskryminować
 • dismiss – oddalić (także reject)
 • disposal – rozporządzenie
 • disposal of shares – rozporządzenie akcjami
 • disposition – rozrządenie
 • dispositions in the will – rozporządzenia w testamencie
 • disputable receivable – wierzytelność sporna
 • dissolution – rozwiązanie, likwidacja
 • distinct from – różnić się
 • distinctive – wyróżniający się
 • distortion – naruszenie
 • distortion of competition – zakłócenie konkurencji
 • disturbance – zakłócenie
 • disturbance of possession – zakłócenie posiadania
 • disturbance of the public order – zakłócenie porządku publicznego
 • divestiture – pozbawienie
 • divedend – dywidenda
 • divorce – rozwód
 • doctrine – doktryna
 • domain – domena
 • domicile – państwo, w którym dana osoba ma swoje centrum aktywności życiowych, które uważa za swój dom
 • domiciled in – zamieszkały w
 • donation – darowizna
 • donee – otrzymujący darowiznę
 • donor – osoba dająca darowiznę
 • dossier – akta sprawy (także files)
 • down payment – zaliczka
 • draft – robocza wersja dokumentu lub umowy
 • drawee – trasat
 • drawer – trasant (wystawca weksla trasowanego)
 • dubious – wątpliwy
 • due and payable – wymagalny
 • duration of a company – czas trwania spółki
 • duration of a company is indefinite – czas trwania spółki jest nieograniczony
 • duress – przymus, presja, nacisk na kogoś
 • duty – obowiązek
 • duty of care – obowiązek zachowania należytej staranności jako członek spółki

E

 • easement – służebność
 • emoluments – całościowe zarobki danej osoby
 • employment – zatrudnienie
 • employment law – indywidualne prawo pracy
 • employee – zatrudniony
 • employer – zatrudniający
 • empowerment – umocowanie
 • enactment – wydanie prawa, uchwały
 • enclosure – załącznik
 • encumbrance – obciążenie
 • encumbered – obciążony
 • encumbered by a right – obciążony jakimś prawem
 • encumbered with dues – obciążony należnościami
 • endorsed in blank – in blanco
 • endorsement – indos
 • endorser – indosant
 • endorsee – indosatariusz
 • enforceable – wymagalne (o roszczeniu, żądaniu)
 • enforcement officer – komornik w UK
 • enquiry – śledztwo
 • entail – dotyczyć
 • entire agreement – całość postanowień umownych
 • entitlement – prawo, uprawnienie
 • entrerpreneur – przedsiębiorca
 • enterprise – przedsiębiorstwo
 • entrepreneurial – przedsiębiorczy
 • entry in the register – wpis do rejestru
 • equivalent – odpowiednik, coś równoważnego
 • error – błąd
 • erroneus – błędny
 • erroneusly – błędnie
 • estate debts – długi spadkowe
 • evidence – dowód
 • evidence to the contrary – przeciwdowód
 • ex officio – z urzędu
 • ex promissio – przejęcie długu
 • excerpt – wyciąg, fragment
 • exclusive – wyłączny
 • exclusive rights – prawa wyłączne
 • executive – władza wykonawcza
 • execution lien – klauzula wykonalności
 • execution officer – komornik w USA
 • exhibit – załącznik
 • expectation damages – odszkodowanie za utracone korzyści (lucrum cessans)
 • expenses – koszty, wydatki
 • expert auditor – biegły rewident
 • expert witness – biegły
 • expiration of empowerment – wygaśnięcie umocowania
 • expiration of term – upływ terminu
 • express contract – umowa wypowiedziana, wyraźna
 • expiry – wygaśnięcie
 • extinct – wygaśniecie
 • extinct obligation – przedawnione zobowiązanie
 • extinguishing of usufruct – wygaśnięcie użytkowania
 • extinguishment of servitude – wygaśniecie służebności
 • extradition – ekstradycja
 • extrajudicial – pozasądowy
 • extrajudicial act – czynność prawna dokonana poza sądem
 • extraordinary – niezwykły
 • extraordinary general meeting – nadzwyczajne zgromadzenie wspólników

F

 • fabricated evidence – sfabrykowane dowody
 • factor – czynnik
 • factory – fabryka
 • false swearing – krzywoprzysięstwo
 • faulty – wybrakowany, błędny, wadliwy
 • fatal error – poważny błąd
 • favouring – faworyzowanie
 • fee – opłata, taksa
 • feedback – odpowiedź
 • fiduciary – powierniczy
 • fiduciary duty – obowiązek powierniczy
 • fine – grzywna
 • final and unappealable – prawomocny
 • financial year – rok obrachunkowy, rozliczeniowy
 • fixed – ustalone
 • fixed income – stały dochód
 • fixed charge – zastaw w UK na określonych składnikach majątku przedsieniorstwa, podobny do naszego zastawu rejestrowego
 • fixtures – części składowe
 • flash of genius – pewna nowatorskość, odkrywczość, która jest jedną z przesłanek zaakceptowania danego przedmiotu jako zdolnego do objęcia ochroną patentową
 • flexible – elastyczny
 • flexible working hours – ruchomy czas pracy
 • flexible working time – elastyczny czas pracy
 • floating charge – zastaw w UK na całym przedsiębiorstwie, podobny do naszego zastawu rejestrowego
 • flow of information – przepływ informacji
 • for value received – za otrzymaną sumę
 • for the purpose of – w celu
 • force majeure – siła wyższa
 • foreseeability – przewidywalność
 • forged – fałszywy, podrobiony
 • forged will – fałszywy testament
 • fornication – cudzołóstwo
 • foundation – fundacja, utworzenie
 • founder – założyciel spółki
 • fraud in the inducement – nakłanianie w złej wierze
 • fraudulent – oszukańczy
 • free will – wolna wola
 • freedom – wolność
 • freedom of information – prawo do informacji
 • freelance profession – wolny zawód
 • from commencement to closure – od początku do końca
 • fulfillment of the requirements – spełnienie wymagań
 • full capacity for juridical acts – pełna zdolność do czynności prawnych
 • fund – fundusze
 • fundamental rights – prawa kardynalne
 • funeral – pogrzeb
 • funeral expenses – koszty pogrzebowe
 • futile – darmeny, bezcelowy

G

 • gambling – hazard
 • garnishement lien – zajęcie środków na rachunku bankowym
 • gather evidence – zebrać dowody
 • gender discrimination – dyskryminacja ze względu na płeć
 • general assembly – walne zgromadzenie
 • general damages – odszkodowanie za rzeczywistą szkodę (damnum emergens)
 • general creditors – wierzyciele nieuprzywilejowani
 • general meeting of the shareholders – zgromadzenie wspólników
 • general partner – komplementariusz
 • general power of attorney – pełnomocnictwo ogólne
 • generali strike -strajk generalny
 • genocide – ludobójstwo
 • gift – podarunek, darowizna
 • gift mortis causa – darowizna na wypadek śmierci
 • given to – przypisane
 • go to appeal – odwoływać się
 • good faith – dobra wiara
 • goodwill – dobre imię firmy, reputacja
 • goods – dobra nadające się do sprzedaży, towary
 • go -slow – strajk włoski
 • government – rząd
 • gown – toga
 • gratuitous promise – obietnica związana ze wzbogaceniem, np. obietnica przeniesienia własności jakieś rzeczy
 • grievous – dotkliwy, poważny
 • grievous bodily harm – ciężkie uszkodzenie ciała
 • gross – brutto
 • ground of action – podstawa powództwa
 • guarantee – gwarancja, rękojmia
 • guardian – opiekun
 • guardianship – opieka, kuratela
 • guilt – wina
 • guilty – winny

H

 • handicapped – niepełnosprawny
 • harassment – nękanie
 • harm – szkoda ( także loss, injury, damage)
 • harmful – szkodliwy
 • hearing session – rozprawa (także po prostu hearing)
 • heir – spadkobierca
 • hereby contract – niniejsza umowa
 • …hereinafter reffered to as the… – …dalej zwana… (popularna fraza w tworzeniu umów)
 • hidden defect – wada ukryta
 • high -profile case – ważna sprawa o duże pieniądze
 • hire purchase agreement – umowy sprzedaży na raty
 • holder in a due course (HDC) – nabywca w dobrej wierze, legalny posiadacz
 • holiday entitlement – prawo do urlopu
 • homicide – zabójstwo
 • honesty – uczciwość
 • horizontal agreements – porozumienia między firmami o tym samym poziomie produkcji
 • hostage – zakładnik
 • hostile – wrogi
 • hostile takeover – przejęcie formy wbrew jej zarządowi
 • hours of work – godziny pracy
 • House of Representatives – Izba Reprezentantów w USA
 • house arrest – areszt domowy
 • human resources – zasoby ludzkie
 • human rights – prawa człowieka
 • hunger -strike – strajk głodowy

I

 • identity – tożsamość
 • identity of goods – tożsamość towaru
 • ignorance of the law – nieznajomość prawa
 • illegal threat – groźba bezprawna
 • illegal – bezprawny, nielegalny
 • immunity – immunitet
 • imperative law – prawo bezwzględnie obowiązujące (jus cogens)
 • implied contract – umowa domniemana
 • implied power of attorney – pełnomocnictwo dorozumiane
 • implied warranty of merchantability – dorozumiana gwarancja, zastrzeżenie, że dobra sprzedawane przez zawodowego sprzedawcę nadają się do swojego celu, nie są wybrakowane
 • imprisonment – uwięzienie
 • improper – nienależyty
 • improper performance – nienależyte wykonanie umowy
 • in accordance with – zgodne z
 • in certain instances – w pewnych przypadkach
 • in compensation for loss or injury – wynagradzające szkodę
 • in consideration of the foregoing – stąd, zważywszy na powyższe
 • in contrast to – w przeciwieństwie
 • in excess of – ponad coś (more than)
 • in exchange for – w zamian za
 • in lieu of – w miejsce czegoś (instead of)
 • In light of the facts mentioned above – w świetle powyższych faktów
 • in light of – zgodne z
 • in order to be invoked against third parties – chroniony przed osobami trzecimi
 • in particular – w szczególności
 • in proportion to – proporcjonalnie
 • in public domain – publicznie dostępny
 • in reliance on the contract – w oparciu o umowę
 • in replacement of – w zamian za
 • in respect of – odnośnie czegoś
 • in return for – w zamian za
 • in the face of – w obliczu
 • in the manner of – w sposób
 • in the way – w sposób
 • inadmissibility – niedopuszczalność
 • inadmissibility of the adoption of the arrangement – niedopuszczalność zawarcia układu
 • inalienable – niezbywalny
 • inalienable property – własność niezbywalna
 • inalienable right – prawo niezbywalne
 • incapacitation – ubezwłasnowolnienie
 • incapacity to work – niezdolność do pracy
 • incapacity – niezdolność
 • incapacity for work – niezdolność do pracy
 • incapacity to inherit – niezdolność do dziedziczenia
 • incentive bonus – dodatek motywacyjny
 • incarcerated – uwięziony
 • incidental – przypadkowy
 • including, but not limited to – w szczególności
 • income – dochód
 • incorporator – założyciel spółki
 • increas in the capital – podwyższenie kapitału
 • incumbent – piastun organu
 • indebted – zadłużony
 • indebtedness – zadłużenie
 • indecent – nieprzyzwoity
 • indecent assault – napaść połączona z czynem nierządnym
 • indefinite contract – umowa niejednoznaczna
 • indictment – akt oskarżenia
 • indispensable – niezbędne
 • individual ownership – własność indywidualna
 • inexclusive – nie wyłączny
 • industrial – przemysłowy
 • industrial action – akcja protestacyjna
 • industrial property – własność przemysłowa
 • industrial property rights – prawa własności przemysłowej
 • infringement – naruszenie
 • infringing party – strona dokonująca naruszenia
 • ingratitude – niewdzięczność
 • inherent – ściśle związane z
 • injunction – sądowe polecenie zaprzestania danych działań, ale także nakaz sądowy
 • injury – szkoda, pewnego rodzaju uszczerbek
 • innocence – niewinność
 • innocent – niewinny
 • input – merytoryczna odpowiedź
 • insane – niepoczytalny
 • insolvency – upadłość
 • insolvent – niewypłacalny
 • issued share capital –
 • instalment – rata
 • intangible – niematerialny
 • intagible property rights – niematerialne prawa własności
 • integrity – uczciwość
 • intellectual property – własność intelektualna
 • intellectual property right – prawo własności intelektualnej
 • intended – docelowy
 • intention – wola
 • interest – odsetki
 • Internal Revenue Service – Urząd Podaktowy w USA
 • international – międzynarodowy
 • international sale of goods – międzynarodowa sprzedaż towarów
 • invasion of privacy – naruszenie, zakłócenie prywatności (również nietykalności)
 • investigation – śledztwo
 • inviolability of home – mir domowy
 • invitation to treat – zaproszenie do zawarcia umowy (np. poprzez umieszczenie danego towaru na wystawie)
 • invoice – faktura, rachunek
 • involve – dotyczyć
 • irreperable – nie do naprawienia
 • irrespective of – niezależnie od
 • issuance of shares – emitowanie akcji

J

 • jail – więzienie
 • jeopardy – niebezpieczeństwo, narażanie
 • job – praca
 • job application – podanie o pracę
 • joint account – rachunek bankowy wspólny
 • joint and several – solidarna
 • jointly and severally – solidarnie
 • joint ownership – współwłasność
 • joint rights – prawa wspólne, współwłasność
 • joint -stock company – spółka akcyjna
 • judge – sędzia
 • judgement against sb – wyrok na czyjąś niekorzyść
 • judgement in sb’s favour – wyrok na czyjąś korzyść
 • judgement lien – tytuł wykonawczy
 • judicial – sądowy
 • judicial lien – zastaw sądowy
 • judiciary – władza sądownicza
 • juridical act – czynność prawna
 • juristic person – osoba prawna
 • justice – sprawiedliwość
 • justice of the peace – sędzia pokoju
 • juvenile – młodociany
 • juvenile delinquent – młodociany przestępca

K

 • keeper – nadzorca, opiekun
 • kidnapper – porywacz
 • killer – zabójca
 • kiting – wystawianie czeków bez pokrycia
 • knowingly – celowo, świadomie
 • knowledge of a material defect – świadomość wady rzeczy sprzedanej

L

 • labour and employment courts – sądy pracy
 • labour law – zbiorowe prawo pracy
 • labour union – związek zawodowy
 • lack of legal capacity – brak zdolności prawnej
 • land tax – podatek gruntowy
 • landlord – wydzierżawiający
 • lapse – przedawnienie
 • lapse period – okres przedawnienia
 • larceny – kradzież
 • latitude – swoboda
 • laundering – pranie brudnych pieniędzy
 • law – prawo
 • lawful – zgodny z prawem
 • lawful title – tytuł prawny
 • lawsuit – pozew, spór sądowy
 • *lawsuit against somebody – pozew przeciwko komuś
 • lawyer – generalne określenie prawnika
 • law firm – kancelaria
 • law student – student prawa
 • lawful money – obowiązująca waluta
 • lawful succession – dziedziczenie ustawowe
 • lawfulness – legalność
 • lawless – bezprawny
 • lay down – określać, stanowić
 • lay judge – ławnik
 • leak – przeciek
 • leak of secret – wyciek, przeciek tajemnicy
 • lease – najem
 • lease agreement – umowa najmu
 • legal act – czynność prawna
 • legal aid – prawnik z urzędu
 • legal capacity – zdolność prawna
 • legal defects – wady prawne
 • legal entity – osoba prawna
 • legal interest – interes prawny
 • legal term – pojęcie prawne
 • legal person – osoba prawna
 • legal regime – ustrój polityczny
 • legal successors – następcy prawni (także w umowach często się pojawia heirs and assigns)
 • legislature – władza ustawodawcza
 • lenient – pobłażliwy
 • lessee – najemca
 • lessor – wynajmujący
 • legal costs – koszty sądowe (włącznie z kosztami pełnomocnictwa, zastępstwa procesowego)
 • legal history – historia prawa
 • legitim – zachowek
 • level – poziom
 • letter of credit – akredytywa
 • liability – odpowiedzialność prawna
 • libel – pisemne zniesławienie
 • lien – prawo zastawu
 • lien creditor – wierzyciel z prawem zastawu
 • lienholder – posiadacz prawa zastawu
 • likelihood – prawdopodobieństwo
 • limited joint -stock partnership – spółka komandytowo akcyjna
 • limited liability company – spółka zoo
 • limited partner – komandytariusz
 • limited partnership – spółka komandytowa
 • limited rights in property – ograniczone prawa rzeczowe
 • line of cases – linia orzecznicza
 • liquidated damages – kara umowna
 • litigant -in -person – strona w sądzie bez prawnika
 • loan – pożyczka
 • loan capital – kapitał pożyczkowy
 • lockout – lokaut
 • loss – szkoda
 • lost profits – utracone zyski, które powinny być osiągnięte, gdyby nie wyrządzenie szkody

M

 • maintenance fee – opłata za utrzymanie ochrony patentowej w mocy
 • major – główny
 • major defect – wada główna
 • majority – większość
 • majority vote – większość głosów
 • make the filing – dokonać zgłoszenia
 • maker – wystawaca weksla własnego
 • malefactor – złoczyńca, przestępca
 • management board – zarząd
 • management of another person’s affairs without mandate – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
 • manager – kierownik
 • mandated by – zlecone
 • mandatory – obowiązkowe
 • margin – marża
 • marital status – stan cywilny
 • marital status rights – prawa stanu cywilnego
 • maritime law – prawo morskie
 • market – rynek
 • marketability – wartość rynkowa
 • marketable quality of goods – wartość handlowa towarów
 • marriage – małżeństwo
 • marriage articles – intercyza
 • marriage certificate – akt ślubu
 • marshal – marszałek
 • martial – wojskowy
 • martial law – stan wojenny
 • mass dismissals – grupowe zwolnienia
 • material – poważne (severe)
 • material damage – poważna szkoda
 • maternity – macierzyński, macierzyństwo
 • maternity benefit – zasiłek macierzyński
 • matricide – matkobóstwo
 • mature – wymagalny
 • maturity date – data wymagalności
 • mechanic’s lien – prawo zatrzymania do nieruchomości
 • merger – fuzja
 • merger control – kontrola koncentracji
 • member – członek
 • memorandum – notatka służbowa
 • merchant – kupiec
 • mining rights – prawa górnicze
 • minor – niepełnoletni
 • minutes – protokół
 • Miranda rule – prawo odmowy zeznań przez podejrzanego w USA
 • misappropriation – przywłaszczenie
 • miscarriage – niepowodzenie, także poronienie
 • miscarriage of justice – pomyłka sądowa
 • miscellaneous – róznorodny
 • mischief – szkoda, krzywda
 • misdemeanour – wykroczenie, występek
 • monarch – król
 • money order – przekaz pieniężny
 • monopoly – monopol
 • motion – wniosek
 • mortgage – hipoteka
 • mortgage rights – prawa hipoteczne
 • mortgage register – księga wieczysta
 • mutual funds – fundusz powierniczy
 • mutually – wspólnie

N

 • named – imienny
 • named bank account – iienny rachunek bankowy
 • naked debenture – obligacja bez pokrycia
 • national – krajowy, państwowy
 • National Bank – bank krajowy
 • National Court Register – KRS
 • nationalisation – nacjonalizacja
 • natural fruits of a thing – naturalne pożytki rzeczy
 • natural person – osoba fizyczna
 • negligence – niedbałość
 • negotiable instruments – weksle
 • negotiable instruments law – prawo wekslowe
 • netting – całkowite potrącenie wierzytelności
 • no fault divorce – rozwód bez orzekania o winie
 • non -commonplace – niecodzienne, niezwykłe (unusual)
 • non -monetary relief – odszkodowanie nie pieniężne
 • non -pecuniary relief – odszkodowanie nie pieniężne
 • non -performance – niewykonanie zobowiązania
 • non -financial relief – odszkodowanie nie pieniężne
 • non -obvious – nieoczywiste
 • non -performance – zaniechanie
 • non -prevailing party – strona przegrywająca
 • notarial deed – akt notarialny
 • notary – notariusz
 • notary public – specjalny urzędnik w USA, który może tworzyć i podbijać dokumenty
 • notice – powiadomienie
 • notwithstanding – pomimo tego, że
 • notwithstanding anything to the contrary – z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
 • novation – nowacja
 • novel – nowatorski
 • novelty – nowość, nowatorstwo
 • nuisance – celowe uprzykrzanie komuś, wykorzystywanie swojej własności w celu uprzykrzania życia innym, uciążliwe dla innych, a nieuzasadnione użycie swojej własności
 • null and void – nieważny, pozbawiony mocy prawnej (thearticles of association shall be executed in the notarial deed or otherwise it shall be null and void – pod rygorem nieważności, stosujemy to wyrażenie w prawie gospodarczym)
 • nullity – nieważność

O

 • oath – przysięga
 • object of the contract – przedmiot umowy (także subject matter)
 • objection – zastrzeżenie, uwaga
 • object of a pledge – przedmiot zastawu
 • object of donation – przedmiot darowizny
 • object of loan – przedmiot pożyczki
 • obligation – zobowiązanie (także undertaking)
 • obligatory – obowiązkowe
 • obstacles – przeszkody
 • obvious – jawne, oczywiste
 • obvious defect – jawna wada
 • occasional – okazyjny
 • occupancy – objęcie w posiadanie
 • occupant – lokator, dzierżyciel
 • occupation – zasiedlenie, władanie, ale także zawód, praca
 • occupational disease – choroba zawodowa
 • occupational hazard – ryzyko zawodowe
 • occupational pension – renta pracownicza
 • offence – wykroczenie
 • offensive – obraźliwe
 • offer – oferta (także bid)
 • offeree – osoba, której składa się ofertę (odbiorca oferty – oblat)
 • offeror – składający ofertę – oferent
 • officers – kadra zarządzająca spółki
 • offcial secret – tajemnica służbowa, urzędowa
 • oligopoly – oligopol
 • omission – zaniechanie
 • on demand – na żądanie
 • on hire purchase – na raty
 • on the contrary to – w przeciwieństwie
 • on the proper construction – w poprawnym rozumieniu
 • onerous – uciążliwy
 • opening the inheritance – otwarcie spadku
 • opponent – przeciwnik procesowy
 • order – postanowienie
 • order document – dokument na zlecenie
 • ordinary course of business – zwykła działalność gospodarcza
 • ordinary shares – akcje zwykłe
 • organised (organized) crime – przestępczość zorganizowana
 • outcome of the case – wynik sprawy
 • outset – początek
 • outstanding – zaległy, niezapłacony
 • outstanding amount – zaległa suma
 • outstanding principle – suma wekslowa
 • outstanding issues – zaległe problemy
 • overdraft – przekroczenie stanu konta na rachunku bankowym
 • owner – właściciel

P

 • paid in cash – wypłacony w pieniądzu
 • parental authority/parental rights – władza rodzicielska
 • parole – zwolnienie warunkowe
 • partner – wspólnik w spółkach osobowych
 • partnership – spółka osobowa
 • party – strona
 • party to the contract – strona umowy
 • patent – patent
 • patent rights – prawa patentowe
 • patentable – możliwe do opatentowania
 • patentability – możliwość opatentowania
 • payable – płatny
 • payable to the order of – płatne na zlecenie
 • payee – remitent
 • pawnbroker – właściciel lombardu
 • pawning – lombard
 • pending – w toku
 • peer -to -peer network – sieć komputerów równorzędnych
 • pension – renta, umowa renty
 • per annum – w stosunku rocznym
 • perfection – pierwszeństwo zaspokojenia
 • performance – świadczenie
 • period of limitation – okres przedawnienia
 • periodical performances – świadczenia okresowe
 • permissible under the law – prawnie dozwolony
 • perpetrator – sprawca przestępstwa
 • personal interests – dobra osobiste
 • personal liability – odpowiedzialność osobista
 • personal property – rzeczy ruchome, ruchomości
 • personal rights – prawa osobiste
 • pertain to – dotyczyć
 • pervading – przenikające
 • physical defects – wady fizyczne
 • plaintiff – powód
 • pleading – obrona przed sądem
 • plea bargaining – negocjacje z udziałem pozwanego w procesie karnym
 • pledge – zastaw
 • plegee – zastawnik
 • pledgor – zastawca
 • position is open to sb – wolny wakat
 • power of attorney – pełnomocnictwo
 • precedence – pierwszeństwo (to have precedence over sth)
 • precedent – precedens
 • predatory prices – ceny dumpingowe
 • preference shares – uprzywilejowane akcje
 • preferential creditors – wierzyciele uprzywilejowani
 • pre -emption right – prawo pierwokupu
 • pre -judgement attachment lien – postępowanie zabezpieczające
 • premises – lokal (to be on the premises)
 • prerequisite – warunek wstępny, zasadniczy
 • prescribe – określać, stanowić
 • presumption – domniemanie
 • presumption of innocence – domniemanie niewinności
 • prevailing party – strona wygrywająca
 • price – cena
 • price fixing – ustalanie cen
 • principal – mocodawca
 • principles of community life – zasady współżycia społecznego, niedokreślony zwrot pomagający w ocenie zachowań ludzi
 • prior – uprzedni
 • prior censorship – cenzura prewencyjna
 • priority creditors – wierzyciele uprzywilejowani
 • priority – pierwszeństwo
 • private law – prawo prywatne
 • privity of contract – szczególny stosunek zobowiązaniowy
 • probability – prawdopodobieństwo
 • procedure – postępowanie
 • proceedings – postępowanie
 • proffesional partnership – spółka parnterska
 • prohibition – zakaz
 • promissory note – weksel własny
 • promoter – założyciel spółki
 • proprietary rights – prawa majątkowe
 • proscribe – zakazać (także to ban, to forbid)
 • provision – klauzula, przepis
 • provision shall aplly/shall be governed respectively – przepis stosujemy odpowiednio
 • proof – dowód
 • proofreading – dokładne sprawdzenie tekstu pod względem błędów
 • property – własność
 • proposal – projekt ustawy (także bill)
 • proprietorship – przedsiębiorstwo
 • proximate cause – normalny, przewidywany warunek, następstwo
 • public law – prawo publiczne
 • publishing rights – prawa wydawnicze
 • punitive damages – odszkodowanie prewencyjne, karne
 • purpose of a right – cel danego prawa
 • pursuant to – zgodne z

Q

 • qualification – kwalifikacje
 • qualified majority – większość kwalifikowana
 • quantity – wielkość, ilość
 • quash – uchylać
 • quashing – uchylenie
 • queries – pytania
 • quiet possessor – posiadacz niezakłócony, spokojny
 • quorum – kworum
 • quota – kontyngent
 • quotation – oferta cenowa

R

 • racial – rasowy
 • racial discrimination – dyskryminacja rasowa
 • racism – rasizm
 • ransom – okup
 • rapid changes – gwałtowne zmiany
 • ratio decidendi – używany również w prawniczym języku angielskim zwrot o pochodzeniu łacińskim, oznaczający motyw, główną przesłankę danego rozstrzygnięcia
 • real estate – nieruchomość
 • real estate agency – agencja handlująca nieruchomościami
 • real estate agent – agent handlu nieruchomościami
 • real property – nieruchomość
 • rebut – obalić
 • rebuttal – obalenie
 • recitals – preambuła
 • records – protokoły
 • receiver – syndyk
 • redemption of shares – umorzenie akcji
 • redress of the damage – naprawienie szkody
 • reduction – obniżka
 • redundant – zwolniony z pracy
 • redundancy dismissal – zwolnienie pracownika, ograniczanie kadry – zwolnienia grupowe
 • regardless of – niezależnie od
 • registered partnership – spółka jawna
 • registered mail – list polecony
 • registered office – siedziba
 • registered pledge – zastaw rejestrowy
 • registry court – sąd rejestrowy
 • refusal – odmowa
 • refutation – obalenie
 • refute – obalić
 • rejection of an offer – odrzucenie oferty
 • relevant – właściwy
 • reluctant – niechętny
 • remedy – środek ochrony prawnej
 • remedy for breach a contract – rozwiązanie, które ma pomóc poszkodowanej w wyniku niedochowania przyrzeczonych umową świadczeń stronie
 • remuneration – wynagrodzenie
 • renewal – odnowienie
 • rent – czynsz
 • replacement – zastępstwo
 • report to – podlegać komuś
 • reprehensable bahaviour – naganne zachowanie
 • rescission – usunięcie
 • residual – pozostały
 • residual income – dochód nadwyżkowy
 • resolution – uchwała
 • resolution condition – warunek rozwiązujący
 • respectively – odpowiednio
 • respondent – pozwany
 • restitution damages – zwrot nienależytego świadczenia
 • restraint – powściągliwość
 • resume – CV in the USA
 • retail sale – sprzedaż detaliczna
 • retailer – sprzedawcca detaliczny
 • returned in kind – zwrócony w naturze
 • revolve around – kręcić się wokół czegoś, dotyczyć czegoś
 • right – uprawnienie
 • right in rem – prawo do rzeczy
 • right to remuneration – prawo do wynagrodzenia
 • right wing – prawica
 • rights in securities – prawa z papierów wartościowych
 • right of audience – prawo prawników do występowania w sądzie i przemawiania w imieniu klientów
 • right of fair use – dozwolony użytek
 • right of first refusal – prawo pierwokupu
 • rights excluded from the agreement – prawa wyłączone z umowy
 • rights issue – emisja z prawem poboru
 • risk diversification – różnorodność ryzyka
 • robbery – kradzież
 • RPP (reasonably prudent person) – wyimaginowana osoba, taki hipotetyczny twór, którego zachowanie stanowi standard oceny w stosunkach między ludźmi, RPP można określić jako „rozważna osoba”, „uważna jednostka” itd.

S

 • safe keeping – przechowanie
 • salary – pensja miesięczna dla urzędników i pracowników umysłowych
 • sales manager – kierownik od sprzedaży
 • second -guess – kwestionować
 • secrecy – tajność
 • secrecy of correspondence – tajemnica korespondencji
 • secured on the assets of the company – zabezpieczone na majątku spółki
 • securities – papiery wartościowe
 • security agreement – umowa zastawu
 • security interest – zabezpieczenie wierzytelności
 • seizure – przejęcie
 • semi -annual – półroczne
 • service of letters – doręczenia listów
 • sequestration – zajęcie sądowe, sekwestracja
 • set forth -określać, stanowić
 • set -off – potrącenie
 • severance – zniesienie
 • severance of the joint ownership – podział współwłasności
 • share capital – kapitał zakładowy
 • share consolodation – łączenie akcji
 • share subdivision – podział akcji
 • shareholder – udziałowiec
 • simple majority – zwykła większość
 • simplified – uproszczone
 • shop lifting – kradzież rzeczy ze sklepu
 • slander – słowne zniesławienie
 • socio -economic purpose of rights – społeczno -gospodarcze przeznaczenie praw
 • solicitor – prawnik w Wielkiej Brytanii, specjalizujący się w poradnictwie prawnym dla klientów indywidualnych oraz firm
 • solvent – wypłacalny
 • sole proprietorship – jednoosobowa działalność gospodarcza
 • source of law – źródło prawa
 • special resolution – uchwała specjalna
 • specific performance – nakaz, aby spełnić świadczenie przyrzeczone w umowie, a nie żadne inne, zastępcze świadczenie
 • specify – określać, stanowić
 • specified in writing – wyszczególnione na piśmie
 • specimen signatures – wzory podpisów
 • spouse – współmałżonek
 • standpoint – punkt widzenia
 • state – określać, stanowić
 • state aid – pomoc publiczna
 • state resources – środki publiczne
 • statement – oświadczenie
 • statute – ustawa (także act, law)
 • statutory forms – formularze ustawowe
 • statutory law – prawo stanowione
 • statutory lien – zastaw ustawowy
 • stem from – wywodzić się, pochodzić
 • stipulate – określać, stanowić
 • stock – akcje w USA
 • stock ledger – rejestr akcjonariuszy
 • stock market – giełda
 • streamlined – uproszczone
 • strike -strajk
 • striken off the records – usunięte z protokołów
 • submission – złożenie, przedstawienie
 • submission of a declaration of intent – złożenie oświadczenia woli
 • subordinate – podwładny
 • subpoena – wezwanie do sądu
 • subsidiary company – spółka zależna
 • subsidiary liability of a partner – subsydiarna odpowiedzialność wspólnika
 • subsequently – następnie
 • substantially – znacznie
 • succession – spuścizna spadkowa
 • suffice – wystarczać
 • summons – wezwanie do sądu
 • supervision – nadzór
 • supervisory board – rada nadzorcza
 • supplicant – wnioskodawca
 • surplus – nadwyżka
 • suspensive condition – warunek zawieszający

T

 • take into consideration – rozważyć
 • take into account – rozważyć
 • taking affect – dojście do skutku
 • tangible – materialny
 • tantamount to sth – równoznaczny z czymś
 • tax – podatek
 • tax lien – zastaw skarbowy
 • taxpayer – podatnik
 • tenancy – dzierżawa
 • tenant – dzierżawca
 • tender – przetarg
 • term of validity – termin ważności
 • termination – zakończenie umowy
 • termination by notice – wypowiedzenie umowy
 • terms of contract – czas trwania umowy
 • territorial – terytorialny
 • terrorism – terrozym
 • testimony – zeznania
 • the abovementioned – zawarte powyżej, określone powyżej
 • the court calls on you – sąd wzywa Pana
 • the court competent to hear a case – sąd właściwy
 • the facts of this case are as followed – stan sprawy jest następujący
 • the power of attorney – pełnomocnictwo
 • the right of first refusal – prawo pierwokupu
 • the statutes – umowa spółki akcyjnej i komandytowo -akcyjnej
 • theft – kradzież
 • things defined as to their kind – rzeczy określane co do rodzaju
 • things defined as to their identity – rzeczy określane co do tożsamości
 • thoroughly – dokładnie, gruntownie
 • threat – groźba
 • third party beneficiary contracts – umowy z korzyścią dla 3 strony
 • third party to a contract – osoba, która nie jest stroną umowy, ale na którą zawarta pomiędzy stronami umowa może oddziaływać
 • thus – tym samym
 • tie -in arrangement – układ wiązany
 • tier – poziom
 • to abandon – porzucić
 • to abstain – wstrzymać się (od głosu)
 • to accelerate – przyspieszyć
 • to act for sb, act on behalf of sb – reprezentować kogoś
 • to act in good faith – działać w dobrej wierze
 • to act in the best interests – działać w najlepszych intencjach
 • to accrue – narastać, kumulować
 • to accumulate – narastać, kumulować
 • to adjudicate – rozstrzygnąć
 • to adopt resolution – podejmować uchwałę
 • to adress judges – zwracać się do sędziów
 • to adress problem – zająć się problemem
 • to advise sb on sth – doradzać
 • to affect – wpływać
 • to afford – przyznać
 • to alienate an enterprise – zbyć przedsiębiorstwo
 • to alter, amend or repeal – zmienić
 • to answer to – być odpowiedzialnym, odpowiadać za coś
 • to anticipate – przewidywać
 • to appoint – mianować
 • to ascertain damages – obliczyć, ustalić odszkodowanie
 • to assent – zgodzić się na coś
 • to assess – oceniać
 • to assume obligations – zaciągać zobowiązania
 • to attempt – próbować
 • to avoid taxes – legalnie unikać płacenia podatków
 • to award damages – przyznać odszkodowanie
 • to be appointed to inherit – być wyznaczonym do dziedziczenia
 • to be based in – mieć siedzibę
 • to be dissatisfied with – być niezadowolonym
 • to be in arrears with sth – zalegać z czymś…
 • to be in contempt of court – obraza sądu
 • to be eligible for sth – być uprawnionym
 • to be excused from sth – być zwolnionym, wyłaczonym od czegoś
 • to be exempt from sth – być zwolnionym, wyłaczonym od czegoś
 • to be held liable to pay damages – zostać pociągniętym do odpowiedzialności za wypłatę odszkodowania
 • to be hesitant to sth – być niechętnym
 • to be in high demands – mieć wysokie wymagania
 • to be indebted to sb – być zadłużonym u kogoś
 • to be liable for sth – ponosić za coś odpowiedzialność
 • to be reluctant to sth – być niechętnym
 • to be subject to a fine – otrzymać grzywnę
 • to be subject to limitations – podlegać ograniczeniom
 • to be subject to the public gaze – być wystawionym na widok publiczny
 • to be unwilling to sth – być niechętnym
 • to bear risk – ponieść ryzyko
 • to become impaired – pogorszyć się
 • to breach a contract – złamać postanowienia umowa
 • to brief sb in a case – zaznajomić kogoś ze sprawą
 • to call for tender – stanąć do przetargu
 • to circumvate the law – obejść prawo
 • to claim damages – żądać odszkodowania
 • to clamp down – ukrócić
 • to clarify – wyjaśnić
 • to clear a merger – usunąć z rynku
 • to commence – rozpoczynać
 • to convey – przenieść prawo do nieruchomości
 • to collect receivables – ściągnąć wierzytelności
 • to collude – działaś nielegalnie
 • to cooperate illegaly – działać nielegalnie
 • to commit a theft – popełniać przestępstwo kradzieży
 • to compel – nakazać
 • to comprehend – zrozumieć
 • to comprise – obejmować
 • to conclude a contract – sporządzić umowę
 • to concur – zgodzić się
 • to conduct the company’s affairs – prowadzić sprawy spółki
 • to confer a benefit – dać zysk, przyznać określony zysk
 • to confer a right on sb – przyznać prawo
 • to confiscate – zajmować własność
 • to consolidate – łączyć
 • to consolidate debts – konsolidacja (łączenie w jeden) długów
 • to construe – interpretować
 • to contribute – wnieść wkład
 • to deal in – handlować
 • to deal with sth – dotyczyć czegoś
 • to decide a case – rozpatrzyć sprawę przez sąd
 • to deem – uznawać
 • to denigrate – oczerniać
 • to deprive sb of his rights – pozbawić kogoś praw
 • to desist – zatrzymać
 • to deter – odstraszać
 • to discharge – zwolnić
 • to discontinuate proceedings – umorzyć postępowanie
 • to dismiss a claim – odrzucić pozew, oddalić powództwo
 • to dispose – rozporządzić
 • to dispose of – pozbyć się
 • to dissent – nie zgadzać się, zgłosić zdanie odrębne
 • to dissolve – rozwiązać, zlikwidować
 • to dissort – naruszyć
 • to diversify – różnicować
 • to divest – pozbawić
 • to draft an agreement – sporządzić porozumienie
 • to draft a contract – sporządzić umowę
 • to draw up a contract – sporządzić umowę
 • to ease – ułatwić
 • to emphasise – podkreślić
 • to employ – zatrudnić
 • to enact – wydać prawo, uchwałę itd.
 • to enable – umożliwić
 • to encompass – obejmować
 • to encroach on – wtargnąć
 • to enforce contractual provisons – doprowadzić do wykonania umowy
 • to enmesh – wplątać się
 • to entrust sth to sb – powierzać (ale sb is entrusted with sth)
 • to envisage – przewidywać
 • to establish a precedent for sth… – ustanowić precedens (w stosunku do czegoś)
 • to establish a company – założyć spółkę
 • to evaluate – oceniać
 • to evade taxes – nielegalnie unikać płacenia podatków
 • to evince – pokazać
 • to exceed – przewyższać
 • to exclude – wyłaczyć
 • to execute the contract – sporządzić umowę
 • to execute the receivables – ściągnąć wierzytelności
 • to exercise rights – wykonywać uprawnienia
 • to exhaust the courts – wyczerpać drogę sądową
 • to exist – istnieć
 • to expedite – przyspieszyć
 • to expire – wygasnąć
 • to face obstacles – napotykać przeszkody
 • to fall into arrears – zalegać…
 • to favour – faworyzować
 • to file a claim – wniesć pozew
 • to fire – zwolnić
 • to foreclose – zajmować własność
 • to form a company – założyć spółkę
 • to freeze assets – zabezpieczyć środki
 • to freeze account – zamrozić/zabezpieczyć środki na rachunku bankowym
 • to fulfill requirements – spełnić wymagania
 • to get a divorce – wziąć rozwód
 • to get a foothold in sth – rozpocząć działaność
 • to get rid of – pozbyć się
 • to give testimony, to give deposition – składać zeznania
 • to give ephasis to – podkreślić
 • to go to any lenght – używać wszelkich dostępnych metod
 • to grant a commercial proxy – udzielać prokury
 • to grant a right to sb – przyznać prawa
 • to grasp – uchwycić
 • to hand down a decision – wydać decyzję
 • to hand out a fine – nałożyć grzywnę
 • to have a broad application – mieć szerokie zastosowanie
 • to hear a case – rozpatrzyć sprawę przez sąd
 • to hinder – przeszkadzać, utrudniać
 • to hire – zatrudnić
 • to hold an office – piastowac urząd
 • to hold off – wstrzymać
 • to honour a contract – przestrzegań postanowień umowy
 • to icnorporate – założyć spółkę
 • to impair – wpływać
 • to impose – narzucić
 • to impose a fine on sb – nałożyć grzywnę
 • to incur expenses – ponieść wydatki
 • to influence – wpływać
 • to infringe – naruszać
 • to initiate proceedings – wszcząć postępowanie
 • to insulate against – chronić
 • to internalise – przyswajać
 • to invoke against – chronić
 • to issue – wydać, emitować
 • to issue an order – wydać postanowienie
 • to lay off – zwolnić
 • to lessen – zmniejszyć
 • to liase with clients – spotykać się z klientami
 • to lodge – przedstawić (dokument)
 • to make available – udostępnić
 • to make contributions – wnieść wkład
 • to manufacture – produkować
 • to misappropriate – przywłaszczyć
 • to mitigate – zmniejszyć
 • to notify sb of sth – powiadomić kogoś
 • to obtain – nabyć
 • to obtain sth under false pretenses – nabyć w złej wierze
 • to obtain damages – uzyskać odszkodowanie
 • to omit – zaniechać
 • to pass information – przekazać informację
 • to pass a resolution – podejmować uchwałę
 • to pass off – podrabiać
 • to patent – opatentować
 • to pay in advance – płacić z góry
 • to pay in instalments – płacić w ratach
 • to perform – świadczyć
 • to peruse – przeanalizować
 • to plead – występować przed sądem, składać wnioski
 • to plead damages – występować o odszkodowanie
 • to point out – wskazać
 • to pool in – zebrać
 • to pose – zadawać pytania
 • to preclude – wyłączyć
 • to prejudice – ograniczać
 • to provide legal services – świadczyć usługi prawne
 • to purchase – nabyć
 • tu put sb under arrest – nałożyć na kogoś areszt
 • to raise capital – zbierać kapitał
 • to re -open a proceedings – podjąć na nowo postępowanie
 • to reach a plea bargain – zawrzeć ugodę
 • to reach consensus on sth – osiągnąć porozumienie
 • to realise the assets of a company – upłynnić majątek spółki
 • to record – odnotować
 • to recover – odzyskać
 • to recover damages – uzyskać odszkodowanie
 • to redeem shares – umorzyć akcje
 • to refrain from doing sth – powstrzymać się
 • to regain – odzyskać
 • to reimburse expenses – zwrócić koszty
 • to reinforce – wzmocnić
 • to reject a claim – odrzucić pozew, oddalić powództwo
 • to relinquish – porzucić
 • to remand – uchylić i przekazać do ponownego rozpatrzenia
 • to remove from a market – usunąć z rynku
 • to render – sprawiać (to make)
 • to render a decision – wydać decyzję
 • to render a legal services – świadczyć usługi prawne
 • to render a performance – świadczyć
 • to renew – odnowić
 • to reserve a right – zastrzec prawo
 • to resume proceedings – wznowić postępowanie
 • to require – wymagać
 • to retain – zatrzymać
 • to run a business – prowadzić firmę
 • to sack – zwolnić
 • to satisfy requirements – spełnić wymagania
 • to shed light on sth – wyjaśnić
 • to shelve a matter – odkładać sprawę „ad acta”, do akt
 • to seek damages – występować o odkszodowanie
 • to seize – zajmować własność
 • to serve a document on sb – doręczyć dokument (ale sb is served with a document)
 • to serve a prison sentence – odbyć karę więzienia
 • to set up a business – założyć firmę
 • to stall – grać na zwłokę
 • to stand a trial for sth – stanąć przed sadem, być sądzonym
 • to strengthen – wzmocnić
 • to strive – bardzo mocno usiłować
 • to submit – przedstawić (dokument)
 • to subscribe for shares – zapisać się na akcje
 • to subsit in – istnieć
 • to sue sb – pozwać kogoś
 • to sue sb on the promissory note – pozywać kogoś z weksla
 • to suffer a loss, an injury – ponosić szkodę
 • to supersede – zastępować (także to substitute)
 • to suspend proceedings – zawiesić postępowanie
 • to take actions against sb – pozwać kogoś
 • to take possesion of – zajmować własność
 • to tender a document – przedstawić dokument
 • to terminate an agreement by a 30 days’ notice – wypowiedzieć umowę z zachowanie 30 dniowego terminu wuypowiedzenia
 • to the bearer of the document – na okaziciela
 • to the order of – na zlecenie
 • to tresspass – wedrzeć się na czyjeś terytorium bez zezwolenia, zgody (wyraźnej albo dorozumianej)
 • to typify – charakteryzować
 • to undertake – zobowiązać się (także to oblige itself)
 • to unionise – zrzeszać się w związku zawodowym
 • to uphold a decision – podtrzymać decyzję
 • to urge – nakłaniać
 • to waive – zrzec się
 • to wind up – zlikwidować
 • to withdraw – wycofać
 • to vest a right in sb – przyznać prawa
 • to vote with one’s feet – bojkotować wybory
 • tort – delikt
 • tortfeasor – sprawca deliktu, odpowiedzialny za szkodę spowodowaną drugiej osobie
 • trade union – związek zawodowy
 • trade mark – znak towarowy (trademark in USA)
 • trade secret – tajemnica handlowa
 • trader – przedsiębiorca
 • trainee – stażysta, praktykant
 • training contract – okres dwuletniej praktyki w kancelarii, jaką odbywają absolwenci prawa w Wielkiej Brytanii
 • transfer – przeniesienie
 • transfer of information – przepływ informacji
 • transferable – zbywalny
 • transferor – jedna ze stron umowy dożywocia, ten który w zamian za zapewnienie mu utrzymania przez drugą stronę umowy dożywocia, zobowiązuje się do przeniesienia na jego rzecz własności danej nieruchomości
 • transparency – przejrzystość
 • Treaty on European Union – Trakt o Unii Europejskiej
 • treshold – próg
 • trial – rozprawa sądowa
 • try a case – sądzić (try to czasownik od trial)
 • trust – trust
 • trustbusters – organizacje zwalczające trusty
 • trustee – powiernik, ale także syndyk w zależności od okoliczności
 • turmoil – zamieszki

U

 • ulterior motive – ukryty motyw
 • unambiguous – jednoznaczny
 • unanimous – jednomyślny
 • unanimously – jednomyslnie
 • unanimity – jednomyślność
 • unauthorised use – użycie bez zezwolenia
 • unblemished – bez winy
 • unborn – nienarodzony
 • unconditional – bezwarunkowy
 • undeniable – niepodważalny
 • undeniable truth – niepodważalna prawda
 • under the pain of invalidity – pod rygorem nieważność (używane w prawie cywilny)
 • under to – zgodne z
 • underemployment – niepełne zatrudnienie
 • underlying transaction – stosunek podstawowy
 • undersigned – niżej podpisany
 • undertaking – przedsiębiorstwo
 • unemployment – bezrobocie
 • unequovically – jednoznacznie
 • unfair dismissal – niesłuszne zwolnienie z pracy
 • uniform – jednolity
 • unilateral juridical act – jednostronna czynność prawna
 • union – unia
 • unit of currency – jednostka pieniężna
 • United Nations – Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • unjust enrichment – bezpodstawne wzbogacenie
 • unjustified – nieusprawiedliwony, niezasadny
 • unjustified absence at work – nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy
 • unlawful – bezprawny
 • unpaid – dłużny
 • unrepentent – nie poczuwający się do żalu
 • unsecured creditors – wierzyciele nieuprzywilejowani
 • unsuitability – niestosownośc
 • unworthy heir – spadkobierca niegodny spadku
 • upon request – na wniosek
 • upon the lapse of the time limit – w momencie upływu terminu
 • usage – korzystanie
 • use – korzystać
 • useless – darmeny, bezcelowy
 • usufruct – użytkowanie
 • usurer – lichwiarz
 • usurious loan – pożyczka lichwiarska
 • usury – lichwa
 • utility – użyteczność
 • utility charges – opłaty komunalne

V

 • vacancy – wakat
 • vacation – urlop
 • vague contract – umowa niejednoznaczna
 • valid – poprawny (w sensie: zgodny z prawem)
 • valid decision approving the arrangement – prawomocne postanowienie zatwierdzające układ
 • validity – ważność
 • validity of legal acts – ważność czynności prawnych
 • validity of a will – ważność testamentu
 • valuation – ocena, wycena, wartościowanie
 • valuation of shares – wycena akcji
 • value – wartość, znaczenie
 • valuer – rzeczoznawca w UK
 • venue – miejsce rozprawy
 • verbal – ustna
 • verbal offer – ustna oferta
 • verbal testament – ustny testament
 • verdict – werdykt
 • veracity – prawdomówność
 • vertical agreements – porozumienia między firmami o tym róznym poziomie produkcji
 • vested rights – prawa nadane
 • viable – wykonalne
 • vicarious liability – odpowiedzialność zastępcza
 • victim – ofiara
 • vindication – windykacja, dochodzenie
 • violation – naruszenie
 • violation of the prohibition – naruszenie zakazu
 • violence – przemoc, naruszenie
 • void – nieważny
 • voidable – podlegający unieważnieniu
 • voluntary – dobrowolny
 • voluntary arrangement – postępowanie ugodowe
 • voluntary liquidation – dobrowolna likwidacja
 • voluntary redemption – dobrowolne umorzenie udziałów
 • voting – głosowanie
 • voting method – system głosowania
 • voting on a show of hands – głosowanie przez podniesienie ręki
 • voting on the arrangement – głosowanie nad układem
 • voting order – kolejność głosowania
 • voting rights – prawo do głosowania
 • voting result – wynik głosowania

W

 • wage – pensja tygodniowa dla pracowników fizycznych
 • war – wojna
 • warehouse – skład
 • wholesale – sprzedaż hurtowa
 • wholesaler – hurtownik
 • will – testament
 • winding -up – rozwiązanie
 • winding -up proceedings – postępowanie upadłościowe, likwidacyjne
 • with due regard to… – popularny zwrot w pismach prawnych: „z uwzględnieniem…”
 • with no regard to… – popularny zwrot w pismach prawnych: „bez uwzględnienia…”
 • with reference to sth – w nawiązaniu
 • with respect to – odnośnie czegoś
 • with the intent to – z zamiarem
 • withdrawal – wycofanie
 • within a time frame – w terminie
 • witness – świadek
 • wording – redakcja tekstu, sformułowanie
 • worker – pracownik
 • working class – klasa robotnicza
 • writ – nakaz sądowy
 • writ of attachment – nakaz zajęcia majątku
 • written – pisemny
 • wrongdoer – sprawca deliktu, odpowiedzialny za szkodę spowodowaną drugiej osobie

Y

 • yield of fruits – zbieranie pożytków
 • young offender – młodociany przestępca
 • youth unemployment – bezrobocie młodych

Z

 • zoning regulations – warunki zagospodarowania przestrzennego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *