wpisy w internecie

Nowelizacja dotycząca oskładkowania umów zleceń

Umowy zlecenia będą oskładkowane od 1 stycznia 2016 r., a dochody członków rad nadzorczych – już od stycznia 2015 r. Za nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 419 posłów, 8 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Wraz z początkiem 2016 r. wchodzi w życie obowiązek odprowadzania składek emerytalnych i rentowych od wszystkich umów zleceń, od kwoty równej co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co prawda, umowy te już wcześniej były objęte ww. składkami, jednakże ze względu na częstą praktykę pracodawców polegającą na tym, że składki odprowadzane były od jednej, najniższej z kilku zawieranych z daną osobą umów-zleceń, postanowiono ustalić wysokość podstawy wymiaru składek na poziomie nie niższym od płacy minimalnej.

Obowiązkowe podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu przez członków rad nadzorczych

Nowelizacja przewidziała także obowiązkowe podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu przez członków rad nadzorczych. Do tej pory byli oni jedynie zobowiązani do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku tej grupy podmiotów składki ubezpieczeniowe będą opłacane niezależnie od tego, czy osoby te podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), a także bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawą wymiaru składek będzie przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, płatnikiem zaś będzie podmiot, którego organem jest rada. Przepisy te mają obowiązywać z kolei od 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z oczekiwaniami, skutkiem nowelizacji mają być dodatkowe wpływy do FUS w wysokości ok. 650 mln zł, z czego 350 mln zł ma stanowić dochód z pieniędzy członków rad nadzorczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *