sąd

Nowy przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

6 maja podczas plenarnego posiedzenia członków Krajowej Rady Sądownictwa dokonano wyboru jej nowego przewodniczącego. Został nim sędzia Roman Hauser, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Poprzednim prezesem był Antoni Górski, sędzia Sądu Najwyższego. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” sędzia Roman Hauser jest sędzią NSA od 1991r. W 2010 roku został wybrany po raz trzeci na przewodniczącego tego sądu.

W latach 2004-2010 był dyrektorem Biura Orzecznictwa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Nowy przewodniczący jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest on jednym z twórców reformy sądownictwa administracyjnego oraz autorem wielu opracowań naukowych dotyczących prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.

Rolą przewodniczącego jest reprezentowanie KRS oraz organizowanie jej prac przez zwoływanie posiedzeń, przewodniczenie obradom i czuwaniu nad ich przebiegiem. Ponadto Prezes podpisuje uchwały podjęte przez Radę oraz zgłasza wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw. Przewodniczący wybierany jest na czteroletnią kadencję spośród członków Rady.

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym składającym się z 25 członków. Zgodnie z art. 187 Konstytucji Krajowa Rada Sądownictwa składa się z Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

Jak stanowi art. 186 Konstytucji RP Rada stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w związku z tym jest uprawniona do występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności aktów normatywnych z Konstytucją. Do najistotniejszych jej zadań należy opiniowanie aktów prawnych dotyczących sądownictwa i sędziów, rozpatrywanie i ocena kandydatur na stanowiska sędziowskie, rozpatrywanie wniosków o przeniesienie sędziów w stan spoczynku oraz uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i czuwanie nad jej przestrzeganiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *