rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód

W niniejszym artykule prezentujemy przykładową odpowiedź na pozew o rozwód.

Łódź, dnia 5 maja 2014 roku

SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI

XII WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY

Pl. Dąbrowskiego 5

90-921 Łódź

Powódka: Anna Kowalska, zam. ul. A. Mickiewicza 1,

94-294 Łódź, Pesel 86011213456

Pozwany: Jan Kowalski, zam. ul. Czerwona 1,

93-005 Łódź, Pesel 86111214567

Sygn. akt: XII C XXX/14

ODPOWIEDŹ NA POZEW

Niniejszym, działając jako strona pozwana, w odpowiedzi na pozew o rozwód z dnia 20 kwietnia 2014 roku do sygn. akt XII C XXX/14, wnoszę o:

1.Oddalenie żądania pozwu w przedmiocie punktu 5, tj. o zasądzenie alimentów w wysokości 1.600 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) miesięcznie i przyznanie alimentów na małoletnie dziecko w kwocie 700 zł ( słownie: siedemset złotych);

W pozostałym zakresie pozwany nie kwestionuje żądań powódki.

UZASADNIENIE

Strony zawarły związek małżeński dnia 7 kwietnia 2011 roku, nr aktu małżeństwa XX-111/2010. Z tego związku, strony mają jedno wspólne małoletnie dziecko, urodzone dnia 15 lipca 2011 roku.

Dowód: odpis zupełny aktu małżeństwa (w aktach sprawy)

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (w aktach sprawy)

Obecnie, miesięczne dochody pozwanego netto kształtują się na granicy 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), a co za tym idzie żądania powódki o ustalenie alimentów w kwocie 1.600 zł ( słownie: tysiąc sześćset złotych) miesięcznie na małoletnie dziecko są niewątpliwie zbyt wygórowane.

Dowód: zaświadczenie pozwanego o zarobkach

Pozwany, od 1 stycznia 2014 roku, prowadzi biuro rachunkowe. Należy podkreślić, iż pozwany prowadzi własne biuro rachunkowe, które obsługuje klientów od poniedziałku do piątku. Należy uwzględnić, iż miesięczne koszty prowadzenia biura rachunkowego są wysokie. Miesięczne wydatki pozwanego na utrzymanie biura wynoszą 1.200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych), co dodatkowo nie pozwala na zwiększenie wysokości uzyskiwanego dochodu z prowadzonej działalności, a w czego konsekwencji pozwany nie jest w stanie ponosić alimentów na rzecz małoletniej córki w wysokości przewyższającej 700 zł (słownie: siedemset złotych) miesięcznie bez uszczerbku dla własnego utrzymania. Co więcej, nałożenie obowiązku alimentacyjnego na pozwanego w wysokości przekraczającej 700 zł miesięcznie spowoduje również ujemne skutki finansowe dla prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Dowód: faktury potwierdzające ponoszone koszty

Sytuację finansową pozwanego pogarsza fakt, iż po sprzedaży domu jednorodzinnego należącego do stron, wynajął on jednopokojowe mieszkanie. Z tego tytułu, a także z tytułu innych ponoszonych niezbędnych kosztów utrzymania, pozwany uiszcza 1.400 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych) miesięcznie, co stanowi znaczne obciążenie dla jego majątku.

Dowód: rachunki

Obecnie, powódka wraz z małoletnią córką stron, zamieszkuje w mieszkaniu swoich rodziców, z uwagi na ten fakt, nie ponosi ona dodatkowych kosztów utrzymania tego mieszkania. Niewątpliwie, status majątkowy powódki umożliwia utrzymanie dotychczasowego statusu majątkowego małoletniego dziecka stron, a co za tym idzie przyznanie alimentów płatnych przez pozwanego w wysokości 700 zł miesięcznie jest w pełni uzasadnione.

Należy dodać, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lutego 2007 roku, do sygn. akt I ACz 160/07, „Określenie wysokości obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego względem małoletniego dziecka uzależniona jest nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego, ale również od możliwości zarobkowych zobowiązanego.” W przedmiotowej sytuacji, pozwany podejmuje pracę zarobkową w pełnym wymiarze czasowym, pracując pięć dni w tygodniu, jednakże z uwagi na świadczone usługi nie ma możliwości uzyskiwania wyższych dochodów, a co za tym idzie, jego sytuacja majątkowa uniemożliwia mu ponosić kosztów alimentacyjnych na rzecz małoletniego dziecka w wysokości przekraczającej 700 zł miesięcznie.

Wobec powyższego, wnoszę jak w petitum.

Podpis

Załączniki:

1.Zaświadczenie o zarobkach

2.Faktury

3.Rachunki

Więcej https://kancelaria-kfk.pl/
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 23, lok. 3
90-248 Łódź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *