zwolnienie od kosztów sądowych

Pismo procesowe powódki

Kraków, dnia 7 stycznia 2013 roku

SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE

WYDZIAŁ XI CYWILNY RODZINNY

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Powódka: Anna Kowalska, ul. Krakowska 6, 31-062 Kraków, Pesel 86021413678

Pozwany: Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 1, 30-437 Kraków, Pesel 85091814345

reprezentowany przez pełnomocnika: adw. Jana Nowaka

ul. Grzegórzecka 1, 31-532 Kraków

Sygn. akt XI C XXX/12

PISMO PROCESOWE POWÓDKI

Niniejszym, działając w imieniu własnym, w odpowiedzi na wezwanie do ustosunkowania się do opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego z dnia 9 grudnia 2012 roku, doręczonego na mój adres w dniu 2 stycznia 2013 roku, wskazuję, co następuje.

I. Opinia sporządzona przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w dniu 9 grudnia 2012 roku zawiera wyłącznie niepełny oraz fragmentaryczny obraz sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniej a także jej związków emocjonalnych z każdym z rodziców, czy też ich kompetencji do zajmowania się kształceniem i wychowaniem małoletniej. Opinia zawiera zastrzeżenia do metod wychowawczych powódki, wskazując na konieczność ”korekty jej postaw”. Jednocześnie zachodzi brak jakichkolwiek przesłanek pozwalających na poznanie przyczyny takich twierdzeń, jak również przejawów rzekomej niewłaściwej postawy powódki. Niepełne i niejasne twierdzenia osób przeprowadzających opinię w sposób wyraźny i jednoznaczny uniemożliwiają bezwzględne przyjęcie treści tam zawartych za wiążące i pozwalające na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji jaka miała miejsce w rodzinie Państwa Kowalskich.

Należy zarzucić brak jasności w wydanej opinii. Po pierwsze osoby przeprowadzające opinię stwierdziły, iż mają względem matki małoletniej „pewne zastrzeżenia odnośnie podstaw wychowawczych”, jednak nie sprecyzowały jakiego typu są owe „zastrzeżenia”. Pragnę zauważyć, iż powódka jest bardzo zaangażowana w wychowanie córki. Dba o jej zdrowie oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny. Małoletnia Antonina Kowalska została zapisana do przedszkola, w którym ma kontakt z innymi dziećmi, dzięki czemu jest dzieckiem „pogodnym, żywym, samodzielnym i niekonfliktowym”, dziewczynka uczęszcza również na zajęcia logopedyczne, w celu korekty wady wymowy. Powódka poświęca każdą chwilę swojej córce. Jako, że ojciec Antoniny nie partycypuje w kosztach utrzymania córki, nie angażuje się w jej sprawy, nie współpracuje z przedszkolem, to właśnie na powódce spoczywa pełna odpowiedzialność za wychowanie córki.

Należy podkreślić, iż w żadnym wypadku powódka nie próbuje negatywnie nastawiać córki do ojca, co więcej sama czyniła starania o uratowanie związku ze swoim mężem oraz scalenie rodziny, jednak nadużywanie alkoholu przez męża, przemoc fizyczna i psychiczna jakiej się dopuszczał względem niej oraz „kawalerski tryb życia” jaki prowadził zaprzepaściły szansę na pojednanie z mężem. Warto zauważyć, że mimo, iż powódka straciła całkowicie zaufanie do męża i dąży do pozbawienia go władzy rodzicielskiej nad córką, to nie zamierza pozbawić kontaktów ojca z dzieckiem. Jednak, pomimo chęci powódki umożliwienia ojcu małoletniej Antoniny uczestnictwa w wychowaniu córki, nie łoży on na jej utrzymanie, nie dba o regularne kontakty z córką oraz nie wykazuje zainteresowania jej sprawami.

Pozwany, jak wynika z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego oraz zeznań powódki „nie partycypuje w kosztach utrzymania córki w formie alimentów, nie angażuje się w jej sprawy, nie współpracuje z przedszkolem, nie przejawia determinacji w nawiązaniu systematycznych kontaktów z dzieckiem.” Małoletnia Antonina rozwija się w warunkach rodziny rozbitej, z uwagi na brak zainteresowania ze strony ojca pozostaje ona pod wyłączną opieką powódki, która dba o zdrowie, prawidłowy rozwój oraz zapewnia jej podstawowe warunki bytowo-opiekuńcze. To właśnie powódka angażuje się w sprawy córki oraz jest zorientowana w jej bieżących problemach.

II. Nie są prawdą twierdzenia pozwanego, jakoby powódka dopuszczała się zdrady małżeńskiej przed całkowitym i trwałym rozpadem związku stron. Zarówno w czasie wspólnego zamieszkiwania, jak i trwania pożycia małżeńskiego powódka nie utrzymywała żadnych relacji pozamałżeńskich, czy to o charakterze uczuciowym, czy fizycznym. Zachowanie pozwanego, a to zaniedbywanie rodziny, stosowanie przemocy, a także skłonności do alkoholu, czy nieodpowiedzialny tryb życia stanowiły wyłączne i jedyne przesłanki, prowadzące w konsekwencji do zupełnego i trwałego rozpadu małżeństwa stron. Z uwagi na fakt, iż okoliczności te znajdują się tylko po stronie pozwanego, uznanie go za osobę wyłącznie winną ustania poprzez rozwód małżeństwa stron jest tak celowe, jak i uzasadnione.

Z uwagi na powyższe wnoszę jak w pozwie.

Podpis

Załączniki:

1) dowód nadania odpisu pisma na adres pełnomocnika strony pozwanej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *