zwolnienie od kosztów sądowych

Pozew o alimenty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA – PODGÓRZA

W KRAKOWIE

WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Powód: małoletni Jakub Kowalski, Pesel 09231412337

reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego – matkę Annę Kowalską

zam. ul. Braterska 1, 30-802 Kraków, Pesel 87091112228

Pozwany: Jan Kowalski, zam. ul. Krzemionki 1, 30-525 Kraków, Pesel 86091312356

Wartość przedmiotu sporu: 9600 złotych

Pozew o alimenty

wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

Niniejszym, działając w imieniu Powoda – małoletniego Jakuba Kowalskiego, jako jego przedstawiciel ustawowy wnoszę o:

1. zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz małoletniego Jakuba Kowalskiego alimentów w kwocie 800 zł (słownie: osiemset złotych) miesięcznie, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca do rąk matki małoletniego – Anny Kowalskiej, jako jego ustawowego przedstawiciela, wraz z odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

2. zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powoda Jakuba Kowalskiego kosztów postępowania według norm prawem przepisanych;

Jednocześnie wnoszę o:

1) ustanowienie zabezpieczenia roszczenia z tytułu alimentów, poprzez zobowiązanie pozwanego Jana Kowalskiego do uiszczania na rzecz małoletniego Jakuba Kowalskiego kwoty po 500 zł miesięcznie, płatnych do 10. dnia każdego miesiąca, do czasu ukończenia sporu, przy czym kwota ta ma być płatna do rąk matki małoletniego Anny Kowalskiej, jako jej ustawowego przedstawiciela.

Uzasadnienie

I. Obowiązek alimentacyjny pozwanego:

Powód, urodzony w dniu 14 marca 2009 roku jest synem pozwanego z jego związku małżeńskiego z matką dziecka – Anną Kowalską.

Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego Jakuba Kowalskiego;

Pozwany wyprowadził się z domu, w którym zamieszkuje jego żona i syn oraz nie partycypuje w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, co więcej nie utrzymuje z nim kontaktu w sytuacjach codziennych. Matka małoletniego zmuszona jest ponosić w całości koszty zapewnienia utrzymania i warunków prawidłowego rozwoju dziecka, co z uwagi na wczesny wiek stanowi obciążenie wyraźne i nadmierne.

Dowód: przesłuchanie stron

Pozwany pracuje w banku, jego miesięczne zarobki wynoszą ok. 4 tysiące zł netto. Pozwany jest osobą młodą, zdrową. Pieniądze uzyskane w zamian za świadczoną pracę pozwany przeznacza w całości na swoje potrzeby.

Dowód: przesłuchanie stron

Matka małoletniego podejmowała wielokrotnie próby kontaktu z pozwanym, prosząc o jego udział w wychowywaniu i utrzymaniu syna. Odkąd pozwany opuścił dom, w którym zamieszkuje jego żona oraz syn do dnia sporządzenia niniejszego pozwu – po stronie pozwanego brak jest jakichkolwiek działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz syna. Brak partycypacji w utrzymaniu dziecka nie wynika z sytuacji majątkowej pozwanego ale lekkomyślnego podejścia do obowiązków rodzicielskich.

Dowód: przesłuchanie stron

Matka dziecka sama w całości ponosi koszty utrzymania i opieki nad małoletnim.

Dowód: przesłuchanie stron

Matka małoletniego z uwagi na samotne wychowywanie syna ponosi w całości ciężar jego codziennego utrzymania.

Wśród kosztów stale ponoszonych znajdują się m. in. następujące wydatki:

 1. środki czystości- ok. 100 zł
 2. koszt wyżywienia dziecka – ok. 400 zł
 3. koszt lekarstw, witamin– ok. 100 zł
 4. ubranie – ok. 200 zł
 5. opłata za energię elektryczną – ok. 200 zł; opłata za gaz – ok. 300 zł
 6. opłata za telefon – ok. 100 zł

W okresie jesienno-zimowym koszty utrzymania wzrastają o kwotę przeznaczoną na zakup ciepłej odzieży zimowej. Z uwagi na ciągły rozwój dziecka koniecznym jest także zakup ubranek dziecięcych, adekwatnych do stopnia rozwoju dziecka oraz panującej aury i warunków klimatycznych. Powyższe generuje kolejne koszty i opłaty po stronie matki małoletniego syna stron.

Dowód: przykładowe rachunki opłacane przez matkę powoda:

 • rachunek za gaz na kwotę 373,23 zł;
 • rachunek za energię elektryczną na kwotę 157,38 zł;

Określony w art. 128 k.r.o. oraz uszczegółowiony w art. 133 § 1 k.r.o. obowiązek alimentacyjny, jest jednym z podstawowych obowiązków istniejących w rodzinie – obowiązkiem wspierania się członków rodziny. Obowiązek ten dotyczy obojga rodziców. Jak twierdzi się w doktrynie, obowiązek ten mieści się w katalogu obowiązków troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka nałożonych przez ustawodawcę w art. 96 k.r.o. Brak wspólnego zamieszkiwania oraz ustanie więzi uczuciowych łączących pozwanego z matką dziecka w żadnym stopniu nie zwalnia pozwanego z partycypacji w kosztach utrzymania małoletniego, ani też nie zmienia ciążącego na pozwanym obowiązku zapewnienia zarówno materialnych, jak i emocjonalnych warunków właściwego rozwoju dziecka.

II. Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego

Interes prawny małoletniego w udzieleniu zabezpieczenia dochodzonego niniejszym wnioskiem, jest okolicznością bezsporną na gruncie przedmiotowego stanu faktycznego. Podobnie fakt istnienia roszczenia jest przesłanką nie tylko uprawdopodobnioną, ale z uwagi na stopień pokrewieństwa pozwanego z małoletnim, udowodnioną w całości. Małoletni pozostając pod opieką matki, posiada wiele potrzeb uzasadnionych zarówno warunkami fizycznymi, jak i etapem rozwoju. Matka sama wychowując dziecko, nie jest w stanie pokryć wszystkich należności koniecznych dla zapewnienia małoletniemu odpowiednich warunków.

Zabezpieczenie, jako środek prawny stosowany tymczasowo, zgodnie z brzmieniem art. 7301 § 3 k.p.c., winno stanowić realizację zasady ochrony interesów obu stron postępowania. Z uwagi na powyższe istotnym jest, aby sposób zabezpieczenia z jednej strony chronił interesy uprawnionego, z drugiej zaś nie stwarzał nadmiernej uciążliwości dla obowiązanego. Pozwany obecnie nie posiada na utrzymaniu żadnych osób trzecich, stąd z uwagi na fakt, iż pozwany posiada stałą pracę, udział w kosztach utrzymania małoletniego nie stanowi nadmiernego obciążenia, dla małoletniego zaś są to środki pieniężne niezbędne dla pokrycia koniecznych, codziennych wydatków.

Wobec powyższego niniejszy wniosek jest w pełni uzasadniony.

Podpis

Załączniki:

 1. odpis pisma;
 2. odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego Jakuba Kowalskiego;
 3. rachunek za gaz na kwotę 373,23 zł;
 4. rachunek za energię elektryczną na kwotę 157,38 zł;

Powództwo o alimenty jest zwolnione ustawowo z ponoszenia kosztów sądowych. Pozew o alimenty należy złożyć do właściwego sądu rejonowego. Powództwo wytacza się przed sąd I instancji, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania pozwany. Ponadto, zgodnie z art. 32 k.p.c. powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można wg miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *