dokumentacja

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym (z weksla)

Postępowanie nakazowe jest postępowaniem fakultatywnym (w przeciwieństwie do postępowania upominawczego, które jest obligatoryjne).

A więc sąd wyda w jego trybie nakaz zapłaty tylko na pisemny wniosek powoda zgłoszony na piśmie (z pozwie więc musi być wyraźnie stwierdzone, iż żądamy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Jeśli nie będzie takiego sformułowania, to sad rozpatrzy sprawę w postępowaniu upominawczym, jako obligatoryjnym) jeśli spełnione będą enumeratywnie określone przesłanki wymienione w art. 485 k.p.c.

Dokumentacja

Sąd wyda więc nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione, m.in., dołączonym do pozwu:

 1. dokumentem urzędowym;
 2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
 5. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości.

Postępowanie nakazowe a postępowanie upominawcze

Postępowanie nakazowe tym różni się od upominawczego, iż powyższe dokumenty wykazują, że pozwany zazwyczaj uznał dług – dlatego też, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest tytułem zabezpieczającym od momentu jego wydania (art. 492 k.p.c.).

Oznacza to, iż na jego podstawie, bez czekania na jego uprawomocnienie się i nadanie mu klauzuli wykonalności, możemy od razu wystąpić o wszczęcie postępowania zabezpieczającego w celu zabezpieczenia swoich należności na majątku pozwanego. Jednakże by móc wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komorniczej to i tak należy zaczekać na uprawomocnienie się nakazu i zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności a więc utworzenie tytułu wykonawczego.

Natomiast przepis powyższy przewiduje również wyjątek od powyższej reguły. W przypadku bowiem gdy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany został na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku to staje się on natychmiast wymagalny, a więc można złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji bez czekania na uprawomocnienie się i nadanie mu klauzuli wykonalności.

W razie wniesienia zarzutów sąd może jednak na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu.

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Kraków, dnia 1 stycznia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie

Wydział I Cywilny

Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Strona Powodowa:     Kowalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 11/1, 31-111 Kraków, o numerze NIP 111-111-11-11.

Pozwani:                               

 1. Jan Kowalski
 2. Janina Kowalska

      zam. w Warszawie przy ul. Warszawskiej 11/1, 11-111 Warszawa.

Wartość                    

przedmiotu sporu:      200.112.00 złotych (słownie: dwieście tysięcy sto dwanaście złotych)

 

Opłata od pozwu:       10.006 złotych (słownie: dziesięć tysięcy sześć złotych)

 

 

POZEW O ZAPŁATĘ

w postępowaniu nakazowym z weksla kwoty 200.111,11 złotych

 

Niniejszym wnoszę o:

orzeczenie nakazem zapłaty, wydanym w postępowaniu nakazowym aby pozwani – Jan Kowalski i Janina Kowalska, solidarnie zapłacili na rzecz strony powodowej Spółki Kowalski Sp. z.o.o. :

 1. kwotę główną w wysokości 200.111,11 złotych (słownie: dwieście tysięcy sto jedenaście złotych 11/100) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 8 listopada 2013 roku do dnia zapłaty;
 2. koszty postępowania nakazowego;

w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo by w tym terminie wnieśli zarzuty do sądu.

W przypadku wniesienia przez któregokolwiek z pozwanych skutecznych zarzutów od nakazu zapłaty wnoszę o utrzymanie w mocy nakazu zapłaty. W przypadku skierowania sprawy do rozpoznania w trybie postępowania zwykłego wnoszę o orzeczenie zgodnie z żądaniem pozwu. W przypadku skutecznego wniesienia przez któregokolwiek z pozwanych zarzutów od nakazu zapłaty lub skierowania sprawy do rozpoznania w trybie postępowania zwykłego, wnoszę o:

 1. zasądzenie kosztów postępowania;
 2. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność strony powodowej;

Ponadto, wnoszę o:

 1. dopuszczenie dowodów powołanych w pozwie na okoliczności wskazane w uzasadnieniu;

UZASADNIENIE

 1. Stan faktyczny

Powód prowadzi działalność gospodarczą pod formą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 1 stycznia 2013 roku pozwani zawarli ze stroną powodową umowę pożyczki pieniężnej na kwotę 200.111,11 złotych. W celu zabezpieczenia spłacenia należności wynikającej z powyższej umowy pożyczki, pozwani Jan i Janina Kowalski wystawili weksel in blanco na zlecenie, poprzez który zobowiązali się solidarnie, do zapłaty należności na rzecz strony powodowej spółki Kowalski Sp. z.o.o. Termin spłaty należności pieniężnej został w umowie wyznaczony na dzień 26 października 2013 roku.

Dowód:

1.Umowa pożyczki z dnia 1 stycznia 2003 roku na okoliczność powstania stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami;

2.Weksel in blanco wystawiony przez pozwanych na okoliczność udzielenia zabezpieczenia umowy pożyczki przez pozwanych;

 

Ponieważ do dnia 26 października 2013 roku pozwani nie dokonali spłaty należności wynikającej z umowy pożyczki, to w dniu 27 października 2013 roku strona powodowa wypełniła weksel na kwotę 200.111,11 złotych na którą to kwotę składa się wymagalna należność wynikająca z umowy pożyczki. Termin płatności weksla został ustalony na dzień 7 listopada 2013 roku.

Dowód:

3.Wypełniony weksel in blanco wystawiony przez pozwanych na okoliczność wypełnienia weksla przez stronę powodową;

Pozwani, poprzez pismo strony powodowej, zostali powiadomieni o wypełnieniu weksla i ustaleniu terminu jego płatności. Pozwani, zarówno Zygmunt Cieśla jak i Teresa Cieśla odebrali powyższe pisma w dniu 30 kwietnia 2012 roku.

Dowód:

4.Zawiadomienie o wypełnieniu weksla wraz z wezwaniem do jego wykupu z dnia 27 października 2013 roku i  z potwierdzeniem jego odbioru przez pozwanych na okoliczność odebrania wypełnionego weksla przez pozwanych;

 1. Stan prawny

 

Strona powodowa wnosi niniejszy pozew do Sądu Okręgowego w Krakowie – Wydział I Cywilny jako Sądu miejscowo właściwego w myśl art. 371 k.p.c. a to ze względu iż miejscem płatności weksla jest siedziba strony powodowej.

Strona powodowa wnosi opłatę stosunkową od pozwu w wysokości 10.006,00 złotych, stanowiącą 5% wartości przedmiotu sporu zaokrągloną do pełnego złotego, a to zgodnie z treścią art. 13 w zw. z art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.

Podpis

_______________

W załączeniu:

 1. Dowód uiszczenia opłaty od pozwu (wydruk potwierdzenia przelewu);
 2. Umowa pożyczki z dnia 1 stycznia 2013 roku;
 3. Weksel in blanco wystawiony przez pozwanych;
 4. Wypełniony weksel in blanco wystawiony przez pozwanych;
 5. Zawiadomienie o wypełnieniu weksla wraz z wezwaniem do jego wykupu z dnia 27 października 2013 roku, wraz z potwierdzeniem jego odbioru przez pozwanych;
 6. Odpis pozwu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *