Prawo administracyjne

użytkowanie wieczyste gruntu

Postępowanie w sprawach o rozgraniczenie gruntów

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenie nieruchomości służy ustaleniu przebiegu granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami graficznymi na gruncie, a także sporządzenie stosownych dokumentów. Rozgraniczenie obejmuje wszystkie lub niektóre granice nieruchomości z przyległymi do niej nieruchomościami. Kompetencje w zakresie dokonywania rozgraniczenia nieruchomości posiada wójt, burmistrz, prezydent miasta. Upoważniony przez organ wykonawczy gminy geodeta wykonuje czynności mające na celu ustalenie granic.

drink

Nie tylko przedsiębiorca odpowie za naruszenie przepisów antymonopolowych

W styczniu 2015 r. planowane jest wejście w życie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: ustawa nowelizująca u.o.k.k.)[1]. Na mocy ustawy nowelizującej u.o.k.k., odpowiedzialnością za naruszenie przepisów antymonopolowych objęte zostaną także osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwem. Górny limit kary pieniężnej, która może zostać nałożona przez Prezesa UOKiK na osobę zarządzającą to 2.000.000 zł.

wpisy w internecie

Nowelizacja dotycząca oskładkowania umów zleceń

Umowy zlecenia będą oskładkowane od 1 stycznia 2016 r., a dochody członków rad nadzorczych – już od stycznia 2015 r. Za nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 419 posłów, 8 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Wraz z początkiem 2016 r. wchodzi w życie obowiązek odprowadzania składek emerytalnych i rentowych od wszystkich umów zleceń, od kwoty równej co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co prawda, umowy te już wcześniej były objęte ww. składkami, jednakże ze względu na częstą praktykę pracodawców polegającą na tym, że składki odprowadzane były od jednej, najniższej z kilku zawieranych z daną osobą umów-zleceń, postanowiono ustalić wysokość podstawy wymiaru składek na poziomie nie niższym od płacy minimalnej.

rowerzysta

Czy można jeździć rowerem po chodniku?

Mamy lato! Sezon rowerowy już dawno się rozpoczął. Większość cyklistów już w kwietniu rozpoczęła dwukołowy podbój miasta, nie wspominając o tych, którzy używają jednośladów cały rok nie zważając na nasz klimat. W Polsce poruszanie się rowerem po jezdni nadal sprawia trudność wielu rowerzystom. Liczba ścieżek rowerowych wciąż rośnie, jednak nie zawsze możliwe jest dotarcie nimi do wybranego miejsca, a wówczas rowerzysta porusza się chodnikiem lub ulicą. Są i tacy, którzy jeżdżą po chodniku dla samej adrenaliny. W tym miejscu nasuwa się pytanie: czy można jeździć rowerem po chodniku?

sąd

Dostęp do aktów stanu cywilnego

W polskim prawie obowiązuje zasada ograniczonej jawności aktów stanu cywilnego.

Czym to jest podyktowane?

Takie rozwiązanie jest podyktowane tym, że w treści tych dokumentów znajdują się ważne dane osobowe, a wśród nich imię, nazwisko, data urodzenia, informacje o rodzicach itp. i należy chronić je przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym.

zameldowanie

Meldunek tanio kupię!

W ostatnim czasie handel fikcyjnymi meldunkami kwitnie. „Kupię czasowy meldunek”- takie ogłoszenia można znaleźć na każdym portalu internetowym. Różnią się tylko miejscem, w którym reklamodawca chce się zameldować. Stawki meldunku wahają się od kliku do kilkuset złotych. Koszt meldunku w mieście to około 200 złotych. Natomiast ceny za meldunek na wsi osiągają nawet kilka tysięcy złotych. Taka kwota spowodowana jest możliwością ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej. Najczęstszymi powodami, dla których Kowalski lub Nowak chce kupić meldunek w mieście są rejestracja pojazdu, ubieganie się o prawo jazdy, a także staranie się o pieniądze z Urzędu Pracy.

kgo

Zagadkowy KGO – co to znaczy?

Od kilku lat przy cenach wielu sprzętów możemy dostrzec skrót KGO wraz z pewną, niewielką zazwyczaj, wielkością pieniężną.

KGO to koszt gospodarowania odpadami. Można spotkać także inne jego nazwy, takie jak opłata recyklingowa czy podatek ekologiczny.

decyzje administracyjne

Wymogi formalne decyzji administracyjnych

W codziennym życiu, znacznie częściej od kontaktu z postępowaniami sądowymi, mamy do czynienia z różnorakimi procedurami prowadzonymi przez, używając nazwy potocznej, urzędy, którymi tak naprawdę są odpowiednie organy administracji publicznej.

tablice rejestracyjne

Indywidualne tablice rejestracyjne

Tablice rejestracyjne to obowiązkowy element każdego pojazdu takiego jak samochód czy motocykl.

Z pewnością każdemu zdarzyło się spotkać pojazd, który miał na tablicach słowo zamiast ciągu cyfr lub losowych liter. Tak skonstruowana tablica nosi miano tablicy indywidualnej, potocznie mówi się także o tablicach personalizowanych.

postępowanie administracyjne

Przywrócenie terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zgodnie z treścią art. 85 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, obowiązuje w nim generalna i wspólna dla wszystkich postępowań prawnych zasada, iż czynność procesowa podjęta przez stronę (ale również przez każdego innego uczestnika postępowania) już po upływie terminu do jej dokonania jest bezskuteczna.