Prawo karne

policja

Zażalenie na bezczynność organu

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Pani X. w dniu 10.05. 2013r. składa zawiadomienie o kradzieży należącego do niej auta. Mimo upływu ponad 6 tygodni, nie została poinformowana o żadnych działaniach lub decyzjach w tej sprawie. Czy w tej sytuacji musi ponownie udać się na Policję i złożyć zawiadomienie? A może przysługuje jej jakieś prawo? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w kodeksie postępowania karnego.

Art. 306 §3 kodeksu postępowania karnego normuje skargę na bezczynność organu procesowego, powodującą podjęcie przez niego decyzji w przedmiocie postępowania. Tym samym, zalicza się tę instytucję do gwarancji zasady legalizmu, jak i szybkości postępowania karnego.

nieletni

Odpowiedzialność nieletniego na gruncie kodeksu karnego

W nauce prawa karnego pod pojęciem przestępstwa należy rozumieć czyn zabroniony, który jest bezprawny, karalny, o stopniu społecznej szkodliwości wyższej niż znikoma i zawiniony. Ostatni termin dotyczy winy, będącej warunkiem i granicą odpowiedzialności karnej. Jednakże, pewne okoliczności powodują jej wyłączenie – na przykład nieletność. Ale co kryje się pod tym pojęciem? Kodeks karny pośrednio określa nieletnich jako osoby, które w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyły 17 lat. W takim razie, czy nieletni jako sprawca nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności przewidzianej przez kodeks karny?

wypadek samochodowy

Wypadek drogowy – jaki obowiązek ma kierowca?

Rosnąca liczba pojazdów na drogach sprzyja niebezpiecznym zdarzeniom. Niestety zbyt wielu kierowców bagatelizuje obowiązek udzielenia pomocy ofierze wypadku, który wynika z art. 44 Prawa o ruchu drogowym, a jest strzeżony przez art.93 Kodeksu wykroczeń. 

dziecko

Dzieciobójstwo czy zabójstwo dziecka? Definicje i różnice

Oba wymienione w tytule artykułu terminy zdają się być tożsame, stąd też bardzo często używane są zamiennie. Internetowy słownik języka polskiego zmienia nieco spojrzenie na znaczenie tych słów, konkretyzując je – dzieciobójcą jest zabójca własnego dziecka.

W języku prawnym jednak nie ma synonimów, dlatego dwie przedstawione frazy nie mogą być jednoznaczne, a stanowią dwa odrębne, choć nie aż tak bardzo oddalone od siebie przestępstwa, z których jedno jest występkiem, a drugie zbrodnią.

autostrada regulacje

Regulacje prawne obowiązujące na autostradach

W okresie wzmożonego ruchu na drogach całego kraju spowodowanego przez trwające Euro 2012 warto przypomnieć sobie o zasadach, które rządzą ruchem drogowym. Policja grzmi, że kierowcy nie potrafią poruszać się po autostradach, a przy dużych prędkościach na nich rozwijanych, jest to szczególnie niebezpieczne dla życia i zdrowia uczestników, jak również bolesne dla portfela.

więzienie

Więzienie czy pozbawienie wolności?

W telewizji, prasie i radiu, przy każdej okazji opisywania przestępstwa można przeczytać (usłyszeć, zobaczyć) słowa o grożącej sprawcy karze więzienia lub alternatywnie, choć rzadziej pozbawienia wolności. Czy istnieje jakaś różnica między tymi dwoma określeniami? A jeśli tak, to jaka? Na początek warto zaznaczyć, że polski kodeks karny nie zna kary więzienia.

sąd

Przesłuchanie świadka w postępowaniu przygotowawczym

Przesłuchanie w charakterze świadka w procesie karnym uregulowane zostało w kodeksie postępowania karnego w rozdziale 21 (art. 177-192a k.p.k.). Na osobach, które występują w tej roli, ciąży niewątpliwie ogromna odpowiedzialność. Ich zeznania bowiem mogą stanowić istotny dowód w postępowaniu karnym. Warto zatem zapoznać się z zasadami, które są stosowane w procedurze przesłuchania świadka. Należy w tym miejscu nadmienić, iż każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania, o czym poucza nas art. 177 § 1 k.p.k. W przypadku różnego rodzaju przeszkód (np.: kalectwa, choroby) można dokonać czynności przesłuchania w miejscu pobytu świadka.

prawo do obrony

Prawo do obrony – co warto wiedzieć?

Zasada prawa do obrony jest jedną z naczelnych zasad procesu karnego. Wyrażona została w art. 6 Kodeksu Postępowania Karnego. Ustawodawca wyraźnie akcentuje, że oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć. Aby podkreślić jego znaczenie, warto odwołać się do Konstytucji RP, stojącej na szczycie hierarchii aktów prawnych. Art. 42 ust. 2 stwierdza, iż każdy przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania (także w postępowaniu przygotowawczym). Może on wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.