Prawo karne

prawo karne

Okazanie w polskim procesie karnym

Okazanie jest czynnością procesową oraz kryminalistyczną, zmierzającą do wykrycia prawdy materialnej.

Polega ono na przedstawieniu świadkowi lub podejrzanemu rzeczy lub osób w celu stwierdzenia czy w grupie okazywanych osób/rzeczy znajduję się ta, z którą wcześniej się zetknął.

sąd

Odpowiedzialność karna za ukrywanie majątku i darowiznę

Mało kto z nas wie, że oszukiwanie wierzyciela i komornika w trakcie egzekucji poprzez ukrywanie majątku czy jego uszczuplanie w drodze darowizn na rzecz osób najbliższych, może spotkać się z sankcją karną. I to nie małą. Przepisy karne wprowadzają bowiem karę pozbawienia wolności nawet do lat 8. Okazuje się, że wierzyciel ma zasadniczo do wyboru dwie drogi: cywilną lub karną.

narkotyk

Posiadanie i znaczna ilość narkotyków

Co jakiś czas, na forum publicznym pojawiają się głosy za legalizacją narkotyków miękkich – takich jak marihuana, czy haszysz.

W znacznej mierze są odpowiedzią na konsekwencje stosowania obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r.

wyrok zaoczny

Wyrok zaoczny w procesie karnym

Wyrokowanie zaoczne jest dopuszczalne w procesie karnym jedynie w ramach postępowania uproszczonego. Kiedy zatem istnieje możliwość przeprowadzenia takiego postępowania?

Jedyną przesłanką jaka musi być w tej kwestii spełniona jest to, aby poprzedzające je postępowanie przygotowawcze przybrało formę dochodzenia.

sąd

Prawa i obowiązki oskarżonego w procesie karnym

Oskarżonym jest osoba, przeciwko której wniesiono do sądu akt oskarżenia, bądź co do której prokurator złożył do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Katalog praw i obowiązków oskarżonego na tle polskiej procedury karnej jest rozbudowany. Postaram się w tym artykule dokładnie objaśnić niektóre z nich. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że wszystkie opisywane przeze mnie prawa oraz obowiązki stosuje się także do podejrzanego.

złodziej

Zostałem okradziony – jestem pokrzywdzony

Codziennie dochodzi do przestępstw, na skutek których ktoś staje się ofiarą, pokrzywdzonym. Niestety może to dotyczyć każdego z nas. Dlatego warto wiedzieć kiedy przysługuje nam status pokrzywdzonego i jak jest on unormowany na gruncie prawa karnego. Ponadto, czy w związku z zaistniałą sytuacją, przysługują nam jakieś prawa lub obowiązki?

policja

Zażalenie na bezczynność organu

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Pani X. w dniu 10.05. 2013r. składa zawiadomienie o kradzieży należącego do niej auta. Mimo upływu ponad 6 tygodni, nie została poinformowana o żadnych działaniach lub decyzjach w tej sprawie. Czy w tej sytuacji musi ponownie udać się na Policję i złożyć zawiadomienie? A może przysługuje jej jakieś prawo? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w kodeksie postępowania karnego.

Art. 306 §3 kodeksu postępowania karnego normuje skargę na bezczynność organu procesowego, powodującą podjęcie przez niego decyzji w przedmiocie postępowania. Tym samym, zalicza się tę instytucję do gwarancji zasady legalizmu, jak i szybkości postępowania karnego.

gangster recydywa

Naruszenie miru domowego

Przestępstwo nazywane naruszeniem miru domowego znajduje się w rozdziale kodeksu karnego zawierającym przestępstwa przeciwko wolności. Polega ono na wdarciu się do cudzego domu (mieszkania, ogrodzonego terenu) lub nieopuszczeniu takowego wbrew żądaniu osoby uprawnionej.

nieletni

Odpowiedzialność nieletniego na gruncie kodeksu karnego

W nauce prawa karnego pod pojęciem przestępstwa należy rozumieć czyn zabroniony, który jest bezprawny, karalny, o stopniu społecznej szkodliwości wyższej niż znikoma i zawiniony. Ostatni termin dotyczy winy, będącej warunkiem i granicą odpowiedzialności karnej. Jednakże, pewne okoliczności powodują jej wyłączenie – na przykład nieletność. Ale co kryje się pod tym pojęciem? Kodeks karny pośrednio określa nieletnich jako osoby, które w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyły 17 lat. W takim razie, czy nieletni jako sprawca nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności przewidzianej przez kodeks karny?