Prawo rodzinne

poprawienie ściągalności alimentów

Ustawa, której celem jest poprawienie ściągalności alimentów

Rok 2017 i 2018 to czas skutecznej walki z rodzicami, którzy uchylają się od obowiązku płacenia alimentów na swoje dzieci. Nowelizacja ustawy obejmuje nie tylko zakres praw komorników, ale przewiduje również kary dla pracodawców, którzy zatrudnieniem bez umowy ukrywają pracowników z obowiązkiem płacenia alimentów.

prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze – co warto wiedzieć?

Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi bardzo specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi, a także stosunki wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia. Głównym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony w 1964 r., który od tego czasu był wielokrotnie nowelizowany. Ponadto materia związana z prawem rodzinnym i opiekuńczym jest uregulowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych licznych aktach ustawowych, a nawet w przepisach prawa międzynarodowego.

rodzina

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Różnica między ograniczeniem a pozbawieniem władzy rodzicielskiej polega na skutkach, jakie te instytucje wywołują. Pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzi dalej idące konsekwencje i przyjmuje się, że środek ten jest stosowany dopiero w sytuacji, gdy wcześniej zastosowane metody nie przynosiły efektów lub gdy ich zastosowanie uważane jest w danej sytuacji za oczywiście bezcelowe. Co do zasady, sąd będzie więc skłonny najpierw ograniczyć władzę rodzicielską, a dopiero po nieskuteczności tego środka jej pozbawić. Aby doszło do ograniczenia władzy rodzicielskiej, muszą zajść łącznie trzy przesłanki.

ustalanie ojcostwa

Pochodzenie dziecka – prawne uregulowania określenia ojcostwa

Zmieniająca się rzeczywistość wywiera silny wpływ na codzienne życie naszego społeczeństwa. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, dynamicznemu przeobrażeniu uległy wszelkie sfery ludzkiej egzystencji. Nie tylko przemiany gospodarcze, czy transformacja ustrojowa, ale również stosunki rodzinne Polaków zostały zupełnie zmodyfikowane.

rozwód

Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem – jaki jest zakres zastosowania prawa?

Artykuł jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniego, który odpowiadał na pytanie – jakie jest prawo właściwe dla rozwodu z cudzoziemcami. Gdy już znamy odpowiedź na to zagadnienie, warto zastanowić się nad kwestią zakresu zastosowania prawa, które jest adekwatne dla danej sprawy. Na wstępie wypada wyjaśnić, że nie we wszystkich systemach prawnych rozwód pojmowany jest tak samo jak w prawie polskim. Otóż w świetle przepisów polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód oznacza konstytutywne orzeczenie sądowe powodujące rozwiązanie małżeństwa (art. 56 §1 k.r.o.). W uproszczeniu jest to takie orzeczenie, które tworzy prawo między stronami od momentu jego wydania.

rozwód

Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem – skutki rozwodu i ich określanie

W poprzednich artykułach była mowa o prawie właściwym dla rozwodu oraz o zakresie zastosowania tego prawa. Tekst ten, będący bezpośrednim nawiązaniem do części poprzednich, ma na celu przedstawienie najistotniejszych skutków takiego „międzynarodowego rozwodu”. Innymi słowy przede wszystkim zostanie wytłumaczone, jak będą określane i jakie skutki wywrze rozwiązanie małżeństwa z elementem obcym. Na pierwszy plan wysuwa się główny skutek rozwodu w postaci rozwiązania małżeństwa.

rozwód

Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem – prawo którego państwa będzie stosowane?

W czasach postępującej globalizacji, gdy Polska otwiera swe granice, wiele kobiet i mężczyzn różnych narodowości ma znacznie więcej okazji, by spędzać ze sobą wspólnie czas, co nie było tak powszechną praktyką w niedalekiej przeszłości. Skutkuje to znacznie większą liczbą takich małżeństw, gdzie oboje małżonkowie nie są narodowości polskiej.

Fachowo, takie zjawisko nazywa się małżeństwem z elementem obcym. Jak to w życiu bywa nie zawsze jest to związek na całe życie, dlatego w tym momencie rodzi się pytanie, jak wziąć rozwód z osobą obcego pochodzenia?