Prawo upadłościowe

prawo upadłościowe

Prokurent w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Prokura, jako instytucja prawa prywatnego, jest jedną z możliwości działania w cudzym imieniu, czyli typem pełnomocnictwa. Prokura, uregulowana w art 1091 – 1099 KC, stanowi jednak szczególny typ pełnomocnictwa.

sąd

Uwagi krytyczne do negatywnych przesłanek upadłości konsumenckiej

Ustawodawca w art 4913 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze określił przesłanki, których wystąpienie zobowiązuje sąd upadłościowy badający możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej przedsiębiorstwa, do oddalenia wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości. Przesłanki określone w ust. 2 tego przepisu, które związane są z możliwością ogłoszenia takiej upadłości tylko raz na 10 lat, nie budzą wątpliwości. Problemy interpretacyjne pojawiają się natomiast na gruncie ust. 1, w którym ustawodawca wymienił przykładowe sytuacje, które uniemożliwiają uznanie przez sąd, iż niewypłacalność dłużnika powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności.

sąd

Przesłanki ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej

Wprowadzoną w 2008 roku zmianą do ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze ustawodawca utworzył całkiem nową instytucję prawną, a mianowicie postępowanie upadłościowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej ( art 4911 – 49112PUiN), które potocznie bywa nazywane postępowaniem upadłościowym konsumenckim (należy jednak tutaj zaznaczyć, iż nie jest to prawidłowa nazwa, bowiem ustawa w żadnym przepisie, tym sformułowaniem się nie posługuje). Uregulowanie powyższego postępowania zostało oparte na, od dawna istniejącym w systemie common law, modelu oddłużania konsumenta.