Prawo zobowiązań

umowa kupna sprzedaży serwisu internetowego

Umowa powierniczego przelewu wierzytelności

Szczególnym rodzajem przelewu wierzytelności (cesji) jest cesja fiducjarna (powiernicza), która pod wieloma względami różni się od typowej struktury cesji opisanej we wcześniejszym artykule. Odmiennością jest to, że cesja fiducjarna ma charakter niedefinitywny, przejściowy, powierniczy. Od klasycznej cesji różni się również funkcją. Nadto, dla wszystkich innych uczestników obrotu niż strony umowy cesji, jest ona definitywna i skuteczna, natomiast w relacji cedent-cesjonariusz ma ona charakter jedynie tymczasowy (causa cavendi), bowiem istnieje obowiązek zwrotu przelanej wierzytelności.

pieniądze

Istota przelewu wierzytelności

Przelew wierzytelności (cesja) jest umową, na mocy której wierzyciel (cedent)przenosi na osobę trzecią (cesjonariusza) wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika. Jednostronne oświadczenie woli nie wystarczy do dokonania przelewu, który dochodzi do skutku pomiędzy dwoma stronami. Nabywca wierzytelności także musi złożyć stosowne oświadczenie woli o przyjęciu przelewu. Przelew może być odpłatny lub nieodpłatny.

prawo upadłościowe

Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Spółka cywilna, wbrew swojej nazwie, nie jest spółką prawa handlowego uregulowaną w kodeksie spółek handlowych, ale umową zobowiązaniową, do której zawarcia wymagane są zgodne oświadczenia woli przynajmniej dwóch stron. Dlatego też spółka nie posiada osobowości prawnej, a podmiotowość prawną posiadają wspólnicy spółki, którymi mogą być wszystkie podmioty prawa, czyli zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i tzw. ułomne osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale wyposażone na podstawie ustawy w zdolność prawną.

nowi członkowie kolegium nik

Spółka cywilna – zagadnienia ogólne

Pochodzenie spółki cywilnej w polskim prawodawstwie bierze swój początek z Kodeksu Napoleona (dalej jako: KN). O spółce stanowiły art. 1832-1873 KN. Już wtedy miała ona specyficzną formę bowiem była kontraktem (a więc jedynie umową), przez który dwie lub więcej osób godziło się do dania jakiejś rzeczy na „współkę” w celu podzielenia się zyskiem jaki może wyniknąć.

pieniądze

I biorę Cię na 30 lat kredytu…, czyli o wspólnym kredycie małżonków

Prawo bankowe stanowi, iż umowa kredytu jest jedną z czynności bankowych i polega na tym, iż bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Bank udziela kredytu na podstawie badania zdolności kredytowej.

odszkodowanie dla rolników

Zakres obowiązku odszkodowawczego przy stratach plonów rolnych

Z pewnością niejedna osoba posiadająca własne uprawy rolne, zderzyła się z problemem ich regularnego niszczenia przez hasające po okolicy zwierzęta.

 

Mniejsza o to, jeżeli szkodę wyrządził pies sąsiada, którego możemy poprosić o przypilnowanie swojego czworonoga. Gorzej, jeżeli szkodnikami są na przykład dziki albo jelenie.

wakacje

Bezpodstawne wzbogacenie, czyli sposób na darmowe wakacje

Ogólną zasadą prawa cywilnego jest konieczność istnienia uzasadnienia prawnego do przeniesienia majątku lub jego części na inną osobę. Może to być np. umowa sprzedaży , darowizna (czynności prawne), decyzja administracyjna czy inne zdarzenia prawne. Bezpodstawnym wzbogaceniem jest natomiast sytuacja, w której nastąpiło wzbogacenie się jednej osoby kosztem drugiej, bez podstawy prawnej.

odszkodowanie za kolizję drogową

Odszkodowanie za kolizję drogową ze zwierzyną

Pani Joanna wracając z rodzinną z urlopu, jechała swoim autem nocą. Nagle na jezdnię przed auto pani Joanny wyskoczył jeleń, w wyniku czego zderzyła się z nim i uszkodziła poważnie auto, oraz raniła śmiertelnie zwierzę.

przyrzeczenie publiczne

Przyrzeczenie publiczne

Przyrzeczenie publiczne stanowi jednostronne zobowiązanie przyrzekającego do spełnienia świadczenia w formie przyrzeczonej nagrody na rzecz tego, kto spełni warunki określone w przyrzeczeniu, tj. wykona określoną czynność (poprzez działanie lub zaniechanie) lub określony rezultat (dzieło).

zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka. Definicje i różnice

Z pewnością nie jeden z nas przy zawieraniu umowy wręczał swojemu kontrahentowi określoną sumę pieniężną, stanowiącą zazwyczaj część umówionej ceny. Jednak pewnie rzadko kto zastanawiał się czy stanowi ona zadatek, czy też może zaliczkę. Co gorsza niektórzy nie tylko nie dostrzegają różnicy pomiędzy tymi pojęciami, lecz nawet uważają je za synonimy. Niestety konsekwencje tego błędnego rozumowania możemy odczuć bardzo dotkliwie. Dlatego tak ważne jest, aby zaznajomić się z różnicami między zadatkiem a zaliczką, a także z zasadami ich funkcjonowania. W swoim artykule postaram się przybliżyć znaczenie obu tych pojęć.