sądy rejonowe

Przyjęto zmiany – nadchodzi cyfryzacja postępowania i ułatwienia w egzekucji

Ustawodawca przyjął kolejną nowelizację KC i KPC w celu informatyzacji postępowania cywilnego. Ma ono przyspieszyć i ułatwić procedurę. Nowe przepisy mają również przyczynić się do pomnożenia oszczędności w sądownictwie. W praktyce nowelizacja oznacza nowe ujęcie dokumentu oraz odejście od sztywnego pojmowania formy czynności prawnych. Więcej spraw będzie rozpoznawanych elektronicznie.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna przyjęto zmiany dotyczących postępowania rozpoznawczego, klauzulowego oraz egzekucyjnego. Co ciekawe nowa forma dokumentowa stanie się nowym typem formy szczególnej, skutki jej niedochowania będą uregulowane analogicznie do skutków niedochowania formy pisemnej. Jeżeli nie została zachowana forma pisemna lub dokumentowa zastrzeżona dla jednostronnej czynności prawnej, to druga strona nie może ponosić negatywnych konsekwencji niezachowania wymaganej formy. Dlatego, na jej żądanie, będzie dopuszczalny dowód ze świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania tej czynności.

Co więcej dokument w formie pisemnej i elektronicznej będzie korzystał z domniemania prawdziwości (autentyczności), a także z domniemania, że pochodzi od osoby, która sygnowała go podpisem.

Zmiany w egzekucji

Nowelizacja obejmuje również zmiany w egzekucji. Jej wszczęcie nie będzie już wymagało wskazania przez wierzyciela składników majątku dłużnika. Komornik będzie prowadził egzekucję ze wszystkich znanych mu składników majątku, z wyjątkiem nieruchomości. Komornik uzyska również uprawnienie do wezwania dłużnika do złożenia wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Gdy wezwanie nie odniesie skutku, komornik wdroży – na wniosek wierzyciela – poszukiwanie majątku, którego koszty obciążą dłużnika. Przepisy wprowadzają również nowy typ elektronicznego zajęcia rachunku bankowego oraz elektroniczną licytację nieruchomości.

Wprowadzono zmiany do kilku innych ustaw. W szczególności przewidziano utworzenie Rejestru Spadkowego, który będzie prowadzony przez Krajową Radę Notarialną. W Rejestrze będą ujawnione wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia oraz postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy jego uchyleniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *