pracownik

Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych w spółce akcyjnej

W kodeksie spółek handlowych istnieje zapis umożliwiający swoiste pozbycie się akcjonariuszy mniejszościowych w prywatnej spółce akcyjnej.

Takie uregulowanie odnajdujemy w art. 418, jasno określającym warunki jakie muszą zostać spełnione, aby akcjonariusze mogli posiąść prawo do wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

Jak wygląda procedura wykupu akcji w omawianej sytuacji?

Otóż uchwałę o przymusowym wykupie akcji podejmuje walne zgromadzenie. Powinna być ona powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania, a także zostać ogłoszona.

Aby walne zgromadzenie mogło podjąć taką uchwałę muszą być spełnione określone w przepisie warunki, tzn. przymusowy wykup akcji może dotyczyć tzw. akcjonariuszy mniejszościowych, czyli akcjonariuszy, którzy reprezentują nie więcej niż 5% kapitału zakładowego.
Przymusowego wykupu może dokonać z kolei maksymalnie pięciu akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, a każdy z nich jest posiadaczem nie mniej niż 5% kapitału zakładowego.

Uchwała wymaga większości aż 95 % oddanych głosów, przy czym przepis wyraźnie zaznacza, iż statut może określać surowsze warunki powzięcia omawianej uchwały.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż w głosowaniu każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

Co powinna określać uchwała?

Podjęta uchwała powinna określać:

  • akcje podlegające wykupowi
  • akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje
  • akcje przypadające każdemu z nabywców.

Trzeba też zaznaczyć, iż akcjonariuszektórzy mają nabyć akcje i głosowali za uchwałą, odpowiadają solidarnie wobec spółki za spłacenie całej sumy wykupu.

Jak wygląda sytuacja akcjonariuszy mniejszościowych po podjęciu uchwały?

Otóż akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, powinni złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały. A co jeśli akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w terminie?
Wtedy zarząd spółki unieważni uchwałę, a nabywcy wyda nowy dokument akcji pod tym samym numerem emisyjnym.

Należy też napomnieć, iż skuteczność uchwały o przymusowym wykupie akcji jest zależna od wykupienia akcji przedstawionych do wykupu przez akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje nie zostały objęte uchwałą.

Akcjonariusze, którzy byli obecni na walnym zgromadzeniu, powinni w terminie dwóch dni od dnia walnego zgromadzenia złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki. Pozostali natomiast powinni uczynić to samo w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały.  Akcjonariuszy, którzy nie złożą dokumentów akcji w terminie, uważa się za wyrażających zgodę na pozostanie w spółce.

Kiedy cena wykupu zostanie już uiszczonazarząd powinien niezwłocznie przenieść wykupione akcje na nabywców. Jednak do dnia uiszczenia całej sumy wykupu to akcjonariusze mniejszościowi zachowują wszystkie swoje uprawnienia z akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *