kasa

Czy przysługują Ci świadczenia?

Ten artykuł będzie przybliżać możliwości skorzystania z pomocy społecznej w naszych realiach.

Jak wiadomo, aby skorzystać z możliwości polskiej polityki społecznej trzeba spełniać pewne formalne warunki, bez których, niestety żadna pomoc nam się teoretycznie nie należy.

 

Komu należą się świadczenia?

Przede wszystkim świadczenia należą się osobom, które posiadają polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania na terenie naszego kraju, jak również cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym na terenie Rzeczypospolitej. Jednak w wypadku zagranicznych gości, świadczenia przysługują im wyłącznie wtedy, gdy korzystają z naszej gościnności legalnie, czyli…

  • na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego; mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tłumacząc na język polski, jeśli jest się obywatelem polskim to wszystkie świadczenia należą nam się, jeśli spełniamy kryteria ich przyznawania, natomiast sprawa wygląda inaczej w wypadku obcokrajowców.

Świadczenia dla cudzoziemców

Jeśli cudzoziemiec dostał się do naszego kraju nielegalnie, nie posiadając stosownego zezwolenia, nie pochodzi z kraju objętego pomocą dla uchodźców, lub z jakiegoś innego ważnego powodu(w sensie formalnym oczywiście) to może liczyć tylko na pomoc doraźną.

Co prawda uzyskanie statusu uchodźcy przez osoby przebywające w Polsce nielegalnie może wyglądać różnie, gdyż jest to w rzeczywistości bardzo trudne. W każdym razie uchodźca może korzystać z pomocy naszego państwa w szerokim zakresie opieki i pomocy w przystosowaniu się do nowych realiów.

Cudzoziemcy, którzy nie zostali uznani za uchodźców, mogą ubiegać się o udzielenie im zgody na pobyt tolerowany, jest to trochę inna forma statusu cudzoziemca, ale pozwala na korzystanie z opieki zdrowotnej i zasiłków rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego, daje także prawo do korzystania z edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

To wszystko, jeśli chodzi o sprawy formalne. Jeśli chodzi o ubieganie się o pomoc społeczną lub świadczenia pieniężne to należy przedsięwziąć własną inicjatywę w tę stronę.

Jak uzyskać pomoc społeczną? Jak dostać świadczenie pieniężne? 

Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, który musi znajdować się w każdej gminie i rozpocząć proces realizacji programu pomocowego. Zanim jednak pomoc zostanie udzielona pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, aby zbadać czy pomoc rzeczywiście nam się należy i w jakiej mierze. Od negatywnej decyzji oczywiście przysługuje nam odwołanie.

Ubieganie się o zapomogi pieniężne rozważane są na jeszcze innych zasadach. Wszystko jest zależne od tzw. progu interwencji socjalnej. Dzisiaj po zmianach z 2010 roku wynosi on 477 zł i 351 zł dla osoby w rodzinie. Sposób jego wyodrębniania określa ustawa o pomocy społecznej z późniejszymi poprawkami.

Kwota ta jest elastyczna i z założenia powinna być zmieniana w zależności do panującej koniunktury i finansowego stanu społeczeństwa, aby pomoc trafiała do wszystkich. Wiadomo jednak, że w różnych miejscach na terenie polski sytuacja może się różnić, dlatego istnieje możliwość, aby rada gminy w drodze uchwały podwyższyła próg przyznawania zasiłków, jeśli istnieje taka potrzeba.

Uzyskanie pomocy pieniężnej w naszym kraju należy raczej do czynności jedynie formalnych, jeśli mieścimy się pod wyznaczonym progiem. Jeśli dane się zgadzają to przysługuje nam pomoc od razu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Inaczej jest jednak z innymi rodzajami pomocy, np. ze znalezieniem lokalu zastępczego.

Proces pomocowy może ciągnąć się miesiącami, a nawet latami, ponieważ gminy dysponują zwykle bardzo ograniczona liczbą lokali. Niestety w „zmaganiach” z naszymi polskimi realiami często potrzebujemy więcej szczęścia niż niejeden zwycięzca z loterii lotto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *