sąd

Przyspieszenie postępowania cywilnego

W poniedziałek weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowanie cywilnego, która ma na celu przyspieszenie postępowania. Zakłada ona również szerszą informatyzację postępowania cywilnego. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, konieczność zmiany dotychczasowych przepisów wynika z wprowadzonej ustawą z lipca 2010 roku możliwości nagrywania spraw cywilnych. Po wejściu w życie w lipcu 2010 roku ustawy zasadą stało się sporządzanie podczas rozprawy cywilnej protokołu elektronicznego, czyli zapisu dokonanego za pomocą urządzeń nagrywających. Natomiast pisemnie sporządzany jest tylko protokół skrócony.

Zmiany dotyczące protokołu skróconego

Znowelizowane przepisy wprowadzają zmiany dotyczące protokołu skróconego. Do tej pory zawierał on tylko informacje dotyczące: miejsca i daty posiedzenia, nazwisk sędziów, stron, oznaczenia sprawy oraz zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu. Obowiązująca od poniedziałku nowelizacja pozwala także na zamieszczanie w protokole skróconym wniosków i twierdzeń stron, streszczenia wyników postępowania dowodowego oraz innych okoliczności istotnych dla przebiegu postępowania.

Wprowadzone w K.p.c. zmiany stanowią także, że jeżeli strony wyrażą na to zgodę sąd drugiej instancji może odstąpić od sprawozdania dotyczącego stanu sprawy oraz zreferowania zarzutów i wniosków wniesionej apelacji chyba, że rozprawa odbywa się z udziałem publiczności.

Sądy drugiej instancji otrzymały możliwość sporządzania jedynie uproszczonego uzasadnienia wyroku, czyli tylko ze wskazaniem podstawy prawej i przytoczeniem odpowiednich przepisów. Z możliwości tej sąd będzie mogły skorzystać jedynie w sytuacji, kiedy sam nie przeprowadzał postępowania dowodowego ani nie kwestionował ustaleń faktycznych sądu pierwszej instancji.

Znowelizowane przepisy pozwalają stronom i uczestnikom postępowania na otrzymywanie treści protokołów i pism w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do którego będą mogli się zalogować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *