sądy rejonowe

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego to dokument o szczególnej randze, ujawnia się ona także w tym, że zasadniczo nie można w nim dokonywać żadnych zmian.

Mając jednak na uwadze, iż każdemu mogą zdarzyć się pomyłki, ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z 29 września 1986 r. pozwala na sprostowanie aktu.

Dwa typy sprostowań aktu

  1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego (a więc takiego, który nie budzi wątpliwości np. błąd ortograficzny, literówka)

    Dokonuje go kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał dany akt. Aby domagać się sprostowania, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz przedstawić dowody na jego poparcie, np. odpis zupełny innego aktu stanu cywilnego. Z wnioskiem może wystąpić np. małżonek, dziecko, wnuk osoby, której dane zawierają błąd pisarski.

    Opłata skarbowa za wydanie decyzji przez kierownika USC wynosi 39 zł.Odwołanie wnosi się do wojewody właściwego ze względu na siedzibę USC, którego kierownik wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem kierownika USC.

  2. Sprostowanie w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania (dotyczy błędów poważniejszych niż te wymienione powyżej, np. niewłaściwe imię, nazwisko figurujące w akcie).
    Dokonuje go sąd rejonowy – wydział cywilny w postępowaniu nieprocesowym działając na wniosek: osoby zainteresowanej, prokuratora, kierownika urzędu stanu cywilnego.

Gdzie składa się wniosek i ile wynosi opłata sądowa?

Wniosek składa się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Należy poprzeć go dowodami np. odpisem zupełnym innego aktu stanu cywilnego. Opłata sądowa za złożenie wniosku wynosi 40 zł.

Postanowienie sądu rejonowego

Sąd rejonowy po rozpoznaniu sprawy wydaje postanowienie:

  • jeśli rozstrzyga ono sprawę co do istoty (np. zmienia dane zawarte w akcie stanu cywilnego), to można je zaskarżyć apelacją do sądu okręgowego w terminie dwóch tygodni,
  • gdy natomiast np. umorzono postępowanie, to na postanowienie takie przysługuje zażalenie w terminie tygodnia.

Oba typy środków zaskarżenia składa się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał postanowienie.

Sprostowanie aktu stanu cywilnego
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *