trybunał sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości UE wypowie się ws mienia zabużańskiego

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE. Polski Sąd ma wątpliwość czy pozbawienie spadkobierców praw do odszkodowań nie jest przypadkiem dyskryminacji ze względu na obywatelstwo.

NSA rozpatruje właśnie sprawę wniesioną przez obywateli Polski oraz Finlandii w kwestii rekompensat za pozostawione mienie, należące przed II Wojną Światową do Kresów Wschodnich II RP.

Najpierw Wojewoda Śląski, a później Minister Skarbu uznali, iż prawo do odszkodowań przysługuje wyłącznie spadkobiercom będących obywatelami polskimi. Swoją argumentację oparli na literalnym brzmieniu przepisu ustawy zabużańskiej z 2005r.

Wnioskodawcy wnieśli skargę do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. Uznał, że przyznanie prawa do rekompensaty osobie wskazanej przez spadkobiercę nie posiadającego obywatelstwa polskiego, jest obejściem prawa.

Rozpatrujący obecnie skargę kasacyjną NSA ma wątpliwości czy nie naruszono przepisów prawa unijnego. Chodzi o art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który zakazuje dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

W sprawie bierze udział Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która poddaje pod wątpliwość zgodność przepisów wspomnianej ustawy z Konstytucją i Traktatem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *