broń palna

Uzyskanie pozwolenia na broń palną

Duża liczba zadawanych pytań, związanych z legalnym posiadaniem broni palnej, każe odnieść się do tej problematyki i wyjaśnić, jak uzyskać pozwolenie na broń palną.

Istotne z tego punktu regulacje zawiera ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

Nim przejdziemy do objaśnienia procedury związanej z wydawaniem pozwolenia na broń palną, pojęcie to należy zdefiniować, ponieważ legalna definicja tego terminu może odbiegać od powszechnego, utrwalonego znaczenia.

Definicja broni palnej wg ustawy

Art. 7 ust. 1 ustawy o broni i amunicji definiuje „broń palną” jako „niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo z elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia celów na odległość”.

Bardzo ważne jest też, że art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy każe, z punktu widzenia wydawania pozwolenia na broń, broń palną traktować w szerokim tego słowa znaczeniu, obejmującym też: broń bojową, myśliwską, gazową, alarmową i sygnałową – na wszystkie z nich jest wymagane pozwolenie.

Kto wydaje pozwolenie na broń palną?

Pozwolenie na broń wydaje właściwy komendant wojewódzki Policji. Jest ono wydawane na wniosek, na czas nieokreślony. Istotny w praktyce wyjątek to oryginały broni wytworzonej przed 1850 rokiem (albo repliki takiej broni) – wtedy nie trzeba pozwolenia na broń. Co do zasady pozwolenia nie wydaje się osobom poniżej 21 roku życia.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy osoba niemająca skończonych 21 lat, ale która ukończyła 18 lat ubiega się o pozwolenie na broń służącą do celów sportowych albo łowieckich. Wtedy jednak wniosek o takie pozwolenie składa nie sama osoba, ale: szkoła, organizacja sportowa, Polski Związek Łowiecki albo stowarzyszenie obronne.

Samo pozwolenie komendant wojewódzki Policji wydaje na wniosek – chodzi o podanie o pozwolenie na broń. Obowiązkowe jest przy tym zdanie egzaminu z zakresu przepisów o posiadaniu i używaniu broni, jak również z zakresu umiejętności posługiwania się nią. Wśród celów, do jakich może być użyta broń, wymienia się przede wszystkim cele: ochronne, łowieckie, sportowe, kolekcjonerskie, pamiątkowe i szkoleniowe.

Wspomnienie o celu wydawania broni jest ważne, ponieważ po wydaniu pozwolenia jest w nim informacja o celu, w jakim broń została wydana, o rodzaju broni i ilości jej sztuk.

Zaświadczenie i rejestracja broni palnej

Razem z pozwoleniem na broń otrzymujemy zaświadczenie, które uprawnia do zakupu odpowiedniej broni i amunicji w terminie trzymiesięcznym. Jeśli w tym czasie nie kupi się odpowiedniej broni, można otrzymać ponowne zaświadczenie. Po zakupie broń należy zarejestrować – na rejestrację ma się 5 dni.

Oczywiście później, w trakcie korzystania z danej broni, można dokupywać do niej amunicję. Zakupu takiego dokonuje się na podstawie legitymacji posiadacza broni albo świadectwa broni.

Warto podkreślić, że składając podanie o pozwolenie na broń należy wskazać odpowiednie ku temu powody. Jeśli komendant wojewódzki Policji nie uzna okoliczności, na które powołuje się składający, za uzasadnione, nie wyda on pozwolenia na broń.

Pozwolenie na broń nie zostanie także wydane w przypadku broni szczególnie niebezpiecznej.

Rodzaje broni palnej

Rodzaje broni uznane za szczególnie niebezpieczne zostały szczegółowo wyliczone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń. Są to:

 •  broń palna niewykrywalna przez urządzenia do kontroli osób i bagażu,
 • broń palna z laserowym albo noktowizyjnym celownikiem,
 • broń palna z tłumikiem albo przystosowana do posiadania takiego tłumika,
 • broń palna tak skonstruowana, że może skutecznie udawać inne przedmioty albo zrobiona w sposób umożliwiający zatajenie jej właściwego zastosowania,
 • broń palna automatyczna.

Kto nie dostanie pozwolenia na broń palną?

Na koniec warto wspomnieć o tym, że istnieją pewne choroby i zaburzenia psychologiczne, który istnienie wyklucza możliwość posiadania pozwolenia na broń.

Są one wyliczone w innym rozporządzeniu, wydanym przez Ministra Zdrowia: rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.

Zgodnie z rozporządzeniem, nie może otrzymać pozwolenia na broń osoba, u której stwierdzono:

 • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi;
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem palenia tytoniu;
 • schizofrenię, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe;
 • zaburzenia nastroju (afektywne);
 • zaburzenia nerwicowe lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, dysocjacyjne, pod postacią somatyczną;
 • przewlekająca się reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne;
 • przewlekłe zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi z wyłączeniem dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną;
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia nawyków i popędów;
 • zaburzenia preferencji seksualnych (transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm);
 • upośledzenie umysłowe;
 • całościowe zaburzenia rozwojowe;
 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.

Zawarte w obu wspomnianych rozporządzeniu informacje są bardzo przydatne. Pozwalają one odpowiednio zaplanować zakup danej broni, tak, aby mieć uzasadnione nadzieje do uprzedniego uzyskania pozwolenia na broń oraz upewnienie się co do prezentowania wymaganego stanu zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *