Warunkowe umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej

Warunkowe umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej

Jeśli dłużnik nie posiada środków na spłatę zobowiązań, sąd może umorzyć lub warunkowo umorzyć zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie osoby, która utraciła zdolność do regulowania swoich zobowiązań m.in. w sytuacji, gdy wysokość wierzytelności jest wyższa od osiąganych przez dłużnika dochodów. Podstawową formą zakończenia postępowania upadłościowego jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. W pewnych sytuacjach sąd może umorzyć lub warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Na czym polega warunkowe umorzenie zobowiązań? Czym różnią się dwa tryby umarzania zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli?

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

Instytucja upadłości konsumenckiej umożliwia oddłużenie osób, które nie posiadają środków wystarczających na pokrycie nawet części swoich zobowiązań.

Dla osób, które nie są zdolne do dokonywania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, ustawodawca wprowadził możliwość umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Niezdolność musi mieć jednak charakter trwały. W przeciwnym przypadku sąd wyda postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań.

Upadłość konsumencka – na czym polega warunkowe umorzenie zobowiązań?

Jeśli sąd upadłościowy uzna, że sytuacja majątkowa dłużnika niezdolnego do dokonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli może ulec poprawie, warunkowo umorzy zobowiązania dłużnika. W okresie pięciu lat, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez sąd, dotyczącego warunkowego umorzenia zobowiązań, upadły oraz wierzyciele mogą złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Jeśli sąd stwierdzi, że sytuacja upadłego uległa poprawie i jest on zdolny do dokonywania spłat na rzecz wierzycieli, po pierwsze uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego, po drugie ustali plan spłaty wierzycieli.

Warunkowe umorzenie zobowiązań – obowiązki upadłego

Upadłość konsumencka jak można przeczytać na stronie upadlosc-konsumencka.biz.pl to często jedyna szansa na oddłużenie. W trakcie postępowania na dłużniku ciąży wiele obowiązków, których niedopełnienie może nieść negatywne konsekwencje.

W przypadku warunkowego umorzenia zobowiązań upadły, przez pięć lat licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia w tej sprawie, nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby doprowadzić do pogorszenia sytuacji majątkowej. Jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, sąd może wyrazić zgodę na dokonanie takiej czynności prawnej bądź ją zatwierdzić, jeśli już została dokonana.

Upadły jest także zobowiązany do składania sprawozdań ze swojej sytuacji majątkowej oraz zawodowej, corocznie, przez okres pięciu lat. Do sprawozdania należy dołączyć kopię rocznego zeznania podatkowego.

Upadłość konsumencka – uchylenie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań

Upadłość konsumencka nie powinna być nadużywana przez nieuczciwych dłużników, celowo ukrywających majątek lub dokonujących czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. W pewnych przypadkach sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań. W takim przypadku zobowiązania nie ulegają umorzeniu.

Sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań, jeśli upadły:

  • nie złożył w terminie sprawozdania z sytuacji majątkowej i zawodowej,
  • w sprawozdaniu przedstawił nieprawdziwe informacje np. zataił nabyte przedmioty majątkowe,
  • dokonał czynności, która mogłaby doprowadzić lub doprowadziła do pogorszenia jego sytuacji majątkowej, bez uzyskania zgody sądu bądź jeśli sąd odmówił zatwierdzenia tej czynności,
  • ukrywał majątek,
  • czynność, którą dokonał, została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której uchybienie wymienionym obowiązkom ma charakter nieznaczny lub zaniechanie uchylenia postanowienia uzasadniają względy słuszności lub względy humanitarne.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły może rozpocząć nowy rozdział w życiu, bez długów. Przedtem konieczne jest jednak realizowanie obowiązków w toku procesu o ogłoszenie upadłości. Ze względu na poziom skomplikowania procedur, warto wcześniej zasięgnąć porady specjalistów, zajmujących się doradztwem oraz reprezentowaniem dłużników w trakcie postępowania upadłościowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *