paragraf

Windykacja – jak odzyskać należności od dłużnika?

Odzyskiwanie należności od dłużnika to niełatwe zadanie. Sprawa ta wymaga wielu poświęceń i cierpliwości, a w niektórych przypadkach sporych nakładów finansowych. Jeśli dłużnik w sposób polubowny zdecyduje się na uiszczenie należności, proces ten będzie znacznie krótszy. Niekiedy jednak zdarza się tak, że sytuacja wymaga interwencji prawnika, a w konsekwencji przeprowadzenia działań egzekucyjnych. Zastanawiasz się, w jaki sposób można odzyskać pieniądze od dłużnika? W poniższym artykule zostały opisane kluczowe metody na dochodzenie roszczeń.

Czym jest windykacja?

To dochodzenie należnych roszczeń za pomocą środków określonych w przepisach prawnych. Wbrew powszechnym opiniom, proces windykacji jest w pełni legalny i dopuszcza się podjęcie wszelkich działań, które nie naruszają obowiązującego stanu prawnego. Jego celem jest doprowadzenie dłużnika do uregulowania zobowiązań względem wierzyciela. Problemy związane z windykacją pojawiają się najczęściej w małych przedsiębiorstwach, gdzie można natknąć się na nieuczciwych kontrahentów. Istotnym aspektem jest, aby o wypłacalności potencjalnego kontrahenta myśleć jeszcze przed podjęciem współpracy. Dzięki temu łatwiej będzie zapobiec negatywnym konsekwencjom.

Etapy windykacji

Windykacja polubowna

To rodzaj wyegzekwowania należności, w którym wierzyciel dąży do zakończenia sprawy poprzez nieustanne motywowanie dłużnika do dobrowolnego uregulowania zobowiązań pieniężnych. Na tym etapie, warto przedstawić dłużnikowi indywidualnie dobrane rozwiązania, które często działają na jego korzyść, np. rozłożenie na raty długu czy wykonanie określonej usługi za darmo, w zamian za uiszczenie płatności. Polubowna metoda opiera się w głównej mierze na perswazji, a nie na czynnościach prawnych. Prowadzenie negocjacji polubownych jest jedynym środkiem na ściągnięcie przedawnionego długu. Wezwanie do zapłaty może odbywać się za pomocą podejmowania kontaktu osobistego, telefonicznego bądź mailowego. Ponadto warto wspomnieć o ewentualnych konsekwencjach, które może zastosować wierzyciel. Poinformowanie o wystawieniu długów na giełdzie, zwykle skutkuje ich dobrowolną spłatą. Polubowna windykacja należności to znacznie mniejsze koszty, jakie musi ponieść wierzyciel. Oprócz tego, odzyskanie długu drogą negocjacji pozwoli na zachowanie poprawnych relacji z dłużnikiem.

Sądowa

Proces ten zachodzi wówczas, kiedy windykacja polubowna nie przynosi oczekiwanych efektów. W dalszym etapie odzyskiwania należnych środków pieniężnych, konieczny będzie udział sądu. Działania te są znacznie dłuższe i kosztowne. Celem windykacji sądowej jest uzyskanie prawomocnego wyroku, który umożliwi wszczęcie postępowania komorniczego. Postępowanie komornicze obejmuje przeprowadzenie egzekucji z majątku zadłużonego i uregulowanie tym samym długu. W przeciwieństwie do polubownej, windykacja sądowa opiera się o środki o charakterze prawnym. Sąd zobowiązany jest wydać tzw. klauzulę wykonalności, która stanowi przymusowe wykonanie postanowień zawartych w wyroku sądowym.

Powiernicza z zaliczką

Największą zaletą windykacji powierniczej z zaliczką jest fakt, iż klient powierzając swoją sprawę profesjonalnej firmie windykacyjnej nie musi czekać na uregulowanie należności aż do momentu odzyskania ich od dłużnika. Firma windykacyjna w trybie natychmiastowym wypłaca zaliczkę na rzecz poszkodowanego wierzyciela, w wysokości 90% wartości faktury. Umożliwia to zachowanie płynności finansowej, gdyż należność wpływa na nasze konto tuż po przekazaniu zlecenia do firmy. Po odzyskaniu pieniędzy od zadłużonego, przedsiębiorstwo rozlicza się z pierwotnym wierzycielem. Działanie to polega na wypłacie zobowiązań pieniężnych klientowi pomniejszonych o zaliczkę, którą otrzymał oraz o uzgodnione w umowie wynagrodzenie.

Powiernicza

Windykacja powiernicza różni się od powierniczej z zaliczką faktem, że klientowi nie zostaje wypłacona zaliczka. Jednocześnie, koszty związane z wykonywaniem takowych usług znacznie się zmniejszają. W ramach przeprowadzenia postępowania komorniczego, klient na ten czas przekazuje prawa do wierzytelności firmie windykacyjnej. Dla dłużnika nowym wierzycielem staje się owe przedsiębiorstwo. Pierwotny wierzyciel w tym czasie jest całkowicie wyłączony z windykacji. W większości przypadków już sama zmiana wierzyciela wywołuje u dłużnika strach i tym samym zmusza do szybkiego uregulowania zapłaty. Umowa, która została podpisana pomiędzy stronami jest elastyczna i umożliwia szybkie podjęcie działań w celu ściągnięcia zaległego długu. Pierwotny wierzyciel ma stałą kontrolę nad procesem windykacyjnym. Wynagrodzenie należne firmie również może stać się przedmiotem postępowania. Wówczas windykacja przebiega na koszt dłużnika.

Na zlecenie

Ten sposób windykacji polega na zleceniu swojej sprawy określonej firmie, bez powierzania jej wierzytelności na czas trwania postępowania. Klient zobowiązany jest przekazać podstawowe informacje o swoim dłużniku oraz o wysokości długu. Wtedy, firma zajmuje się analizą kondycji finansowej dłużnika. Zamiast przekazywać wierzytelność na rzecz przedsiębiorstwa, klient udziela pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. Pierwotny wierzyciel nie przestaje uczestniczyć w procesie. Firma, po odzyskaniu środków pieniężnych przekazuje je swojemu klientowi. Wówczas po stronie klienta leży uregulowanie  kwoty pieniężnej za wypełnione usługi względem firmy windykacyjnej.

Polubowna na zlecenie

Polubowna windykacja należności na zlecenie to jedna z najtańszych sposobów na odzyskanie należności. Formalności konieczne do przeprowadzenia tego typu postępowania są zminimalizowane, a koszty znacznie niższe aniżeli w przypadku podejmowania tradycyjnych form windykacji. Nie jest to usługa kompleksowa, która opiera się o działania prawne. Obejmuje jedynie etap polubownego ściągnięcia długu. Polubowne porozumienie stron nie jest z góry skazane na porażkę. Samo pojawienie się osób trzecich – w tym przypadku firmy windykacyjnej wywołuje szybkie uregulowanie długu. Negocjację z dłużnikami przeprowadzają wykwalifikowani pracownicy firm windykacyjnych. To również ma skuteczny wpływ na przebieg całej sprawy. W imieniu wierzyciela działają profesjonaliści, którzy w żadnym stopniu nie są zaangażowani w konflikt. Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie rozwiązania na korzyść każdej ze stron.

windykacja katowice

Postępowanie egzekucyjne

Końcowym etapem postępowania windykacyjnego jest zgłoszenie sprawy do kancelarii komorniczej. Zanim skierujemy sprawę do windykatora, warto rozeznać się, jaki majątek posiada dłużnik. Informacje te często są bezcenne w toku postępowania komorniczego. Zarówno majątek, jak i bieżące dochody zadłużonego będą stanowić podstawę do uregulowania zapłaty. Powierzając swoją sprawę wykwalifikowanym prawnikom, istnieje możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika. Oznacza to, że w czasie trwania procesu sądowo-egzekucyjnego nie będzie on mógł zarządzać swoim mieniem oraz przekazywać zasobów majątkowych na rzecz innych osób.

Czy egzekucja może nie dojść do skutku?

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego egzekucja może być przeprowadzona z uwagi na nieuiszczenie zobowiązań pieniężnych oraz niepieniężnych. Jednak może zdarzyć się tak, iż działania podjęte zarówno przez wierzyciela, jak i komornika nie przyniosą rezultatu. W wyniku tego długu nie uda się odzyskać. W tej sytuacji, wierzyciel może wszcząć kolejne postępowanie sądowe, w którym dokona wpisu dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Usługi firmy windykacyjnej

Firmy windykacyjne w Polsce cieszą się niezwykłą popularnością. Obecnie, na rynku rozwija się setki firm, oferujących kompleksowe usługi z zakresu windykacji. Przedsiębiorstwa te mają na celu pomoc poszkodowanym wierzycielom, którzy z wielu przyczyn nie mogą podjąć działań egzekucyjnych samodzielnie. Wykwalifikowana kadra pracownicza prowadzi mediacje pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Oprócz tego zajmuje się prowadzeniem polubownych negocjacji, które dotyczą metod spłaty długu oraz wysyłają nakaz zapłaty dłużnikowi. W przypadku, gdy przedstawiciel firmy windykacyjnej jest jednocześnie pełnomocnikiem wierzyciela, uprawniony zostaje do wnoszenia wszelkich pozwów do sądu w jego imieniu. Nie mogą jednak zajmować majątku dłużnika, gdyż czynność ta należy tylko i wyłącznie do komornika. Działania podejmowane ze strony firmy windykacyjnej nie zastępują procesu sądowego. Przede wszystkim są pomocą dla przedsiębiorcy, który powierzając swoją sprawę profesjonalnej firmie, może zająć się prowadzeniem własnego biznesu. Wybierając firmę windykacyjną, wskazane jest zwrócić uwagę na jej działanie. Przedsiębiorstwo powinno działać zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

Giełda wierzytelności

Z giełdy wierzytelności mogą skorzystać poszkodowani wierzyciele, których dłużnicy zwlekają z uiszczeniem należności i mimo wezwań do zapłaty zwlekają ze spłaceniem długu. Wierzyciele, którzy niekoniecznie chcą tracić czas na walkę z nieuczciwym kontrahentem decydują się sprzedać dług. Z usług giełdy wierzytelności korzystają też firmy windykacyjne. Giełda przynosi obustronną korzyść jednostkom, które w niej uczestniczą. Nabywca długu stopniowo może odzyskiwać spłatę od dłużnika, która z czasem przewyższy kwotę, za jaką kupił dług. Giełda wierzytelności jest uważana za jedną z podstawowych form dochodzenia roszczeń. Cieszy się coraz większą popularnością wśród wierzycieli i firm windykacyjnych.

Podsumowanie

Sytuacja, w której nieuczciwy kontrahent zwleka z uregulowaniem zobowiązania płatniczego jest w dzisiejszych czasach dość powszechnym zjawiskiem. W takim przypadku konieczne jest podjęcie wszelkich działań w celu wyegzekwowania należnej zapłaty. Bywa jednak tak, że dłużnicy wszelkimi siłami próbują uniknąć zapłaty. Wówczas należy podjąć kroki prawne. Możemy działać samodzielnie lub powierzyć swoją sprawę wykwalifikowanej firmie windykacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *