umowa o pracę

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (788 KPC)

W dzisiejszym artykule prezentujemy przykładowy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (788 KPC), który można bezpłatnie wykorzystać. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie 788 KPC podlega opłacie 50 złotych.

Kraków, dnia 1 sierpnia 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

w Krakowie

Wydział I Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Wierzyciel następca prawny:

Kowalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

przy ul. Kowalskiego 1, 11-111 Kraków

KRS: 0000111111, NIP: 1111111111

dawniej jako:

Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

przy ul Nowaka 1, 11-112 Kraków

KRS: 0000222222, NIP: 2222222222

reprezentowany przez:

Prezesa Zarządu Jana Kowalskiego

Dłużnik:

Anna Nowak

zam. w Krakowie, przy ul. Nowaka 1, 11-112 Kraków

PESEL: 80081888888

Sygn. akt: I Nc 111/11

WNIOSEK WIERZYCIELA NASTĘPCY PRAWNEGO

– o nadanie klauzuli wykonalności –

Działając w imieniu Wierzyciela, jako Prezesa Zarządu uprawniony do jego jednoosobowej reprezentacji, niniejszym, na podstawie dyspozycji art. 788 KPC, wnoszę o:

1. Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym przez tut. Sąd w dniu 1 czerwca 2011 roku w sprawie pod sygn. akt: I Nc 111/11 na Wierzyciela następcy prawnego – Kowalski Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie;

2. Sporządzenie odpisu nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez tut. Sąd w dniu 1 czerwca 2011 roku w sprawie pod sygn. akt: I Nc 111/11 oraz zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności;

3. Zasądzenie od Dłużnika kosztów postępowania klauzulowego;

4. Doręczenie tak sporządzonego tytułu wykonawczego na adres Wierzyciela następcy prawnego.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2011 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazał Pozwanej – Annie Nowak, zapłatę na rzecz Powoda – Jana Nowaka kwotę 50.000,00 złote wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia 1 czerwca 2010 roku. Z uwagi na to, iż Dłużniczka nie wniosła w ustawowym terminie sprzeciwu, nakaz zapłaty się uprawomocnił i następnie został zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 10 sierpnia 2011 roku.

Dowód: nakaz zapłaty w aktach sprawy;

W dniu 15 czerwca 2012 Jan Nowak poprzez umowę zakupu wierzytelności zbył przysługującą mu, na mocy powyższego nakazu zapłaty, wierzytelność na rzecz spółki Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Dowód: umowa zakupu wierzytelności z dnia 15 czerwca 2012 roku;

Wobec powyższego w dniu 16 czerwca 2012 roku spółka Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wystąpiła do tut. Sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na w/w nakazie zapłaty z zaznaczeniem przejścia uprawnień. W dniu 17 lipca 2012 roku Sąd wydał postanowienie, w którym nadał klauzulę wykonalności na nakazie zapłaty z dnia 1 czerwca 2011 roku na rzecz wierzyciela Nowak Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie, na którą to spółkę przeszło uprawnienie dotychczasowego Wierzyciela Jana Nowaka.

Dowód: tytuł wykonawczy w aktach sprawy;

Następnie doszło do połączenia spółki Nowak Sp. z.o.o. ze spółką Kowalski Sp. z.o.o. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie całego majątku spółki Nowak Sp. z.o.o. przez Kowalski Sp. z.o.o. W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją art. 494 § 1 k.s.h. Kowalski Sp. z.o.o., jako przejmująca, z dniem przejęcia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. Nowak Sp. z.o.o.

Dowód: odpis pełny Kowalski Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie;

Zgodnie z treścią art. 788 § 1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W związku z wykazanym przez Wnioskodawcę powyżej przejściem praw i obowiązków, będącego dotychczasowo Powodem w sprawie Jana Nowaka na rzecz spółki Nowak Sp. z.o.o., następnie spółki Kowalski Sp. z.o.o., spełniona została dyspozycja art. 788 k.p.c., a więc niniejszy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przedmiotowemu nakazowi zapłaty na rzecz Kowalski Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie jest w pełni uzasadniony.

Wobec powyższego wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień na rzecz Wierzyciela – Kowalski Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie.

Za Wierzyciela – Prezes Zarządu

__________________

W załączeniu:

umowa zakupu wierzytelności z dnia 15 czerwca 2012 roku;
odpis pełny Kowalski Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie;
potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 50 złotych;
__________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 776 KPC, podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tytułem egzekucyjnym jest z kolei dokument, enumeratywnie wymieniony w art. 777 KPC. Tytułami egzekucyjnymi są:

§ orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

§ orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

§ inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

§ akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

§ akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

§ akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.

W praktyce w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym (po uzyskaniu tytuły egzekucyjnego i, następnie po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności, tytułu wykonawczego) Strony – Wierzyciel i Dłużnik, najczęściej pozostają te same co wymienione w tytule egzekucyjnym. Jednakże zdarza się tak, iż na mocy różnych czynności prawnych – takich jak umowy sprzedaży wierzytelności czy przekształcenia spółek, w miejsce Wierzyciela lub Dłużnika wchodzą inne osoby lub podmioty prawa. W celu umożliwienia dalszego prowadzenia egzekucji w takich sytuacjach, ustawodawca przewidział przepis art. 788 KPC, który stanowi, iż jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

A więc gdy na miejsce strony postępowania wstąpi inna osoba, należy wystąpić do Sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności (tzw. klauzula wykonalności z przejściem uprawnień), w którym to wniosku opisujemy całą sytuację, która doprowadziła do tego, iż na miejsce strony postępowania wstąpiła inna osoba i wykazujemy tą sytuację odpowiednimi dokumentami urzędowymi lub prywatnymi (p. umowy przelewu czy zakupu wierzytelności, odpis pełny KRS potwierdzający przekształcenie spółki).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *