umowa o pracę

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (788 KPC)

W dzisiejszym artykule prezentujemy przykładowy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (788 KPC), który można bezpłatnie wykorzystać. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie 788 KPC podlega opłacie 50 złotych.

Kraków, dnia 1 sierpnia 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

w Krakowie

Wydział I Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Wierzyciel następca prawny:

Kowalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

przy ul. Kowalskiego 1, 11-111 Kraków

KRS: 0000111111, NIP: 1111111111

dawniej jako:

Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

przy ul Nowaka 1, 11-112 Kraków

KRS: 0000222222, NIP: 2222222222

reprezentowany przez:

Prezesa Zarządu Jana Kowalskiego

Dłużnik:

Anna Nowak

zam. w Krakowie, przy ul. Nowaka 1, 11-112 Kraków

PESEL: 80081888888

Sygn. akt: I Nc 111/11

WNIOSEK WIERZYCIELA NASTĘPCY PRAWNEGO

– o nadanie klauzuli wykonalności –

Działając w imieniu Wierzyciela, jako Prezesa Zarządu uprawniony do jego jednoosobowej reprezentacji, niniejszym, na podstawie dyspozycji art. 788 KPC, wnoszę o:

1. Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym przez tut. Sąd w dniu 1 czerwca 2011 roku w sprawie pod sygn. akt: I Nc 111/11 na Wierzyciela następcy prawnego – Kowalski Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie;

2. Sporządzenie odpisu nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez tut. Sąd w dniu 1 czerwca 2011 roku w sprawie pod sygn. akt: I Nc 111/11 oraz zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności;

3. Zasądzenie od Dłużnika kosztów postępowania klauzulowego;

4. Doręczenie tak sporządzonego tytułu wykonawczego na adres Wierzyciela następcy prawnego.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2011 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazał Pozwanej – Annie Nowak, zapłatę na rzecz Powoda – Jana Nowaka kwotę 50.000,00 złote wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia 1 czerwca 2010 roku. Z uwagi na to, iż Dłużniczka nie wniosła w ustawowym terminie sprzeciwu, nakaz zapłaty się uprawomocnił i następnie został zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 10 sierpnia 2011 roku.

Dowód: nakaz zapłaty w aktach sprawy;

W dniu 15 czerwca 2012 Jan Nowak poprzez umowę zakupu wierzytelności zbył przysługującą mu, na mocy powyższego nakazu zapłaty, wierzytelność na rzecz spółki Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Dowód: umowa zakupu wierzytelności z dnia 15 czerwca 2012 roku;

Wobec powyższego w dniu 16 czerwca 2012 roku spółka Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wystąpiła do tut. Sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na w/w nakazie zapłaty z zaznaczeniem przejścia uprawnień. W dniu 17 lipca 2012 roku Sąd wydał postanowienie, w którym nadał klauzulę wykonalności na nakazie zapłaty z dnia 1 czerwca 2011 roku na rzecz wierzyciela Nowak Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie, na którą to spółkę przeszło uprawnienie dotychczasowego Wierzyciela Jana Nowaka.

Dowód: tytuł wykonawczy w aktach sprawy;

Następnie doszło do połączenia spółki Nowak Sp. z.o.o. ze spółką Kowalski Sp. z.o.o. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie całego majątku spółki Nowak Sp. z.o.o. przez Kowalski Sp. z.o.o. W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją art. 494 § 1 k.s.h. Kowalski Sp. z.o.o., jako przejmująca, z dniem przejęcia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. Nowak Sp. z.o.o.

Dowód: odpis pełny Kowalski Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie;

Zgodnie z treścią art. 788 § 1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W związku z wykazanym przez Wnioskodawcę powyżej przejściem praw i obowiązków, będącego dotychczasowo Powodem w sprawie Jana Nowaka na rzecz spółki Nowak Sp. z.o.o., następnie spółki Kowalski Sp. z.o.o., spełniona została dyspozycja art. 788 k.p.c., a więc niniejszy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przedmiotowemu nakazowi zapłaty na rzecz Kowalski Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie jest w pełni uzasadniony.

Wobec powyższego wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień na rzecz Wierzyciela – Kowalski Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie.

Za Wierzyciela – Prezes Zarządu

__________________

W załączeniu:

umowa zakupu wierzytelności z dnia 15 czerwca 2012 roku;
odpis pełny Kowalski Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie;
potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 50 złotych;
__________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 776 KPC, podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tytułem egzekucyjnym jest z kolei dokument, enumeratywnie wymieniony w art. 777 KPC. Tytułami egzekucyjnymi są:

§ orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

§ orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

§ inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

§ akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

§ akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

§ akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.

W praktyce w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym (po uzyskaniu tytuły egzekucyjnego i, następnie po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności, tytułu wykonawczego) Strony – Wierzyciel i Dłużnik, najczęściej pozostają te same co wymienione w tytule egzekucyjnym. Jednakże zdarza się tak, iż na mocy różnych czynności prawnych – takich jak umowy sprzedaży wierzytelności czy przekształcenia spółek, w miejsce Wierzyciela lub Dłużnika wchodzą inne osoby lub podmioty prawa. W celu umożliwienia dalszego prowadzenia egzekucji w takich sytuacjach, ustawodawca przewidział przepis art. 788 KPC, który stanowi, iż jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

A więc gdy na miejsce strony postępowania wstąpi inna osoba, należy wystąpić do Sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności (tzw. klauzula wykonalności z przejściem uprawnień), w którym to wniosku opisujemy całą sytuację, która doprowadziła do tego, iż na miejsce strony postępowania wstąpiła inna osoba i wykazujemy tą sytuację odpowiednimi dokumentami urzędowymi lub prywatnymi (p. umowy przelewu czy zakupu wierzytelności, odpis pełny KRS potwierdzający przekształcenie spółki).

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (788 KPC)
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *