paragon

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi pozwanego

W treści niniejszego artykułu zaprezentujemy przykładowy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi pozwanego. Będzie go można wykorzystać bez żadnych ograniczeń.

Kraków, dnia 10 stycznia 2011 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie

Wydział I Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Powód: Kowalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 11/1, 31-111 Kraków, o numerze NIP 111-111-11-11.

Pozwany: Jan Kowalski, zam. w Warszawie przy ul. Warszawskiej 11/1, 11-111 Warszawa.

Sygn. akt: I Nc 1111/11

WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI TYTUŁOWI EGZEKUCYJNEMU PRZECIWKO MAŁŻONKOWI POZWANEGO

Niniejszym wnoszę o:

1. Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w postępowaniu nakazowym w dniu 1 listopada 2010r., do sygn. akt I Nc 1111/11 przeciwko dłużnikowi Janowi Kowalskiego a także przeciwko małżonce dłużnika – Janinie Kowalskiej z ograniczeniem jej odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego uczestników postępowania;

Sporządzenie odpisu nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w postępowaniu nakazowym w dniu 1 listopada 2010r., do sygn. akt I Nc 1111/11 i zaopatrzenie tak sporządzonego odpisu nakazu zapłaty w klauzulę wykonalności;
Zasądzenie solidarnie od uczestników postępowania kosztów postępowania klauzulowego;

4. uwzględnienie żądania wskazanego w pkt. 1 niniejszego wniosku nawet w przypadku ewentualnej majątkowej umowy małżeńskiej wyłączającej wspólność ustawową uczestników postępowania;

5. Doręczenie tak sporządzonego tytułu wykonawczego na adres siedziby Powoda.

UZASADNIENIE

W dniu 1 listopada 2010 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w postępowaniu nakazowym prowadzonym do sygn. akt: I Nc 1111/11 wydał nakaz zapłaty. W dniu 1 stycznia 2011 roku została tut. Sąd stwierdził prawomocność powyższego nakazu zapłaty.

Wierzytelność będąca przedmiotem roszczenia w sprawie powyżej wskazanej powstała w związku z prowadzeniem przez dłużnika przedsiębiorstwa. Jan Kowalski prowadzi bowiem działalność gospodarczą pod firmą „Usługi transportowe – Jan Kowalski”.

dowód: akta sprawy prowadzonej przed tut. Sądem do sygn. akt: I Nc 1111/11

Powód ustalił, iż od dnia 1 stycznia 2000 roku uczestnicy postępowania – Jan i Janina Kowalscy pozostają ze sobą w związku małżeńskim. Ponadto, wierzyciel nie posiada informacji, by małżonkowie – – Jan i Janina Kowalscy zawierali majątkowe umowy małżeńskie wprowadzające inny ustrój majątkowy niż wspólność.

dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa uczestników postępowania

Mając powyższe na zasadzie, na podstawie art. 7871 oraz 7872 k.p.c. niniejszy wniosek jest w pełni uzasadniony, wobec czego wnoszę jak na wstępie.

Podpis

_____________

W załączeniu:

1. opłata sądowa w znakach sadowych;

2. odpis skrócony aktu małżeństwa uczestników postępowania.

Jak wynika z treści art. 776(1) k.p.c.:

Art. 7761. § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

§ 2. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, mocą której rozszerzono wspólność majątkową, nie wyłącza prowadzenia egzekucji z tych składników majątku, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby umowy takiej nie zawarto.
§ 3. Przepis § 2 nie wyłącza obrony dłużnika i jego małżonka w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była skuteczna wobec wierzyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *