podatek od nieruchomości

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

W niniejszym artykule prezentujemy przykładowy wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Kraków, dnia 30 października 2014 roku

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia

Jan Nowak

ul. Nowaka 1/1

31-155 Kraków

Wierzyciel:

Jan Kowalski

zam. przy ul. Kowalskiego 11, 30-376 Kraków

PESEL: 11111111111

Dłużnik:

Tomasz Nowak

ul. Tomasza 1, 30-376 Kraków

PESEL: 22222222222

WNIOSEK WIERZYCIELA

– o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości –

Działając w imieniu własnym, przedkładając II tytuł wykonawczy – nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w dniu 1 lipca 2014 roku w sprawie pod sygn. akt: I Nc 100/14 zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 10 sierpnia 2014 roku, niniejszym wnoszę o:

I. wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości lokalowej należącej do Dłużnika, położonej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 1/1, 31-532 Kraków, objętej księgą wieczystą o nr KR1P/00111111/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych;

w celu wyegzekwowania, zgodnie z II tytułem wykonawczym – nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w dniu 1 lipca 2014 roku w sprawie pod sygn. akt: I Nc 100/14 zaopatrzonym w klauzulę wykonalności w dniu 10 sierpnia 2014 roku, następujących należności:

1. kwoty głównej w wysokości 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia 10 maja 2013 roku do dnia zapłaty;

2. kwoty 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

3. kwoty 6 złotych (słownie: sześć złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego (postępowanie o wydanie II tytułu wykonawczego).

II. Wnoszę o przyznanie i wyegzekwowanie kosztów postępowania egzekucyjnego;

III. Wnoszę o przekazanie:

– kwot wyegzekwowanych tytułem należności głównej, odsetek oraz kosztów procesu w postępowaniu sądowym i klauzulowym oraz kosztów postępowania na rachunek bankowy Wierzyciela:

91 1050 1445 1000 0022 3439 5347

IV. Ponadto wnoszę o bieżące informowanie Wierzyciela o stanie toczącej się egzekucji;

Właściwość Komornika ustalona została w oparciu o dyspozycję art. 921 § 1 k.p.c., zgodnie z którym egzekucja z nieruchomości należy do Komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Z uwagi na to, iż niniejszy wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 1, a więc w dzielnicy Kraków – Śródmieście, to właściwym w tej sprawie będzie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Jan Nowak.

Wierzyciel

W załączeniu:

1. Tytuł wykonawczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *