pieniądze

Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego

W niniejszym artykule prezentujemy przykładowy wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego. Zgodnie z treścią art. 793.k.p.c. w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową.

Kraków, 11 listopada 2014 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie

Wydział I Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Powód:

Jan Kowalski

zam. przy ul. Kowalskiego 11/1, 31-112 Kraków

PESEL: 1111111111

Pozwani:

Tomasz Nowak

Sygn. akt: I Nc 100/14

WNIOSEK POWODA

– o wydanie dalszego tytułu wykonawczego –

Działając w imieniu własnym w oparciu o dyspozycję art. 793 k.p.c., niniejszym wnoszę o:

1. Wydanie dalszego, oznaczonego liczbą porządkową „numer II”, tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w dniu 1 lipca 2014 roku w postępowaniu upominawczym w sprawie pod sygn. akt: I Nc 100/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w dniu 10 sierpnia 2014 roku – w celu wszczęcia i prowadzenia przez Wierzyciela egzekucji z stanowiącej własność Pozwanego nieruchomości lokalowej o nr księgi wieczystej: KR1P/00111111/0;

2. Zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów postępowania klauzulowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych;

3. Doręczenie dalszego tytułu wykonawczego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na mój adres korespondencyjny.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie pod sygn. akt: I Nc 100/14, w którym nakazał Pozwanemu zapłatę na rzecz Powoda kwoty 200.000,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia 10 maja 2013 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 10.000,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Następnie, w dniu 10 sierpnia 2014 roku powyższy nakaz zapłaty został zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Na podstawie tak sporządzonego tytułu wykonawczego, Powód złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Jana Nowaka wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie to toczy się pod sygn. akt: Km 1111/14. Pomimo przeprowadzenia przez tego Komornika w postępowaniu egzekucyjnym szeregu czynności mających na celu ustalenie majątku Pozwanego do chwili obecnej roszczenie Powoda stwierdzone w/w tytułem wykonawczym nie zostało zaspokojone nawet w części.

W toku egzekucji Komornik ustalił, iż Pozwanemu przysługuje prawo własności na nieruchomości lokalowej, położonej w Krakowie, w obszarze właściwości dla Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: KR1P/00111111/0. Powód zamierza wszcząć postępowanie egzekucyjne z tej nieruchomości – bezsprzecznym bowiem jest, iż z uwagi na wysokość dochodzonej w niniejszym postępowaniu należności (kwota prawie 200.000,00 złotych), a także z uwagi na bezskuteczność dotychczasowych sposobów prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zaspokojenie Powoda w praktyce możliwe jest jedynie poprzez przeprowadzenie egzekucji z najbardziej wartościowego składnika majątku Dłużnika czyli z należącej do niego nieruchomości.

Dowód:

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z dnia 1 września 2014 roku;

Zgodnie z treścią art. 921 § 1 k.p.c., egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. W niniejszej sprawie prowadzący w/w postępowanie egzekucyjne Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Jan Nowak nie jest właściwy do prowadzenia egzekucji z przedmiotowej nieruchomości, która położona jest w Krakowie, w obszarze właściwości dla Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. Z uwagi na to, iż w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego Wierzyciel zobowiązany jest przedłożyć oryginał tytułu wykonawczego, niniejszy wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego w celu wszczęcia egzekucji z nieruchomości jest w pełni uzasadniony, wobec czego wnoszę jak na wstępie.

Za Powoda – pełnomocnik

W załączeniu:

1. Dowód uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 6 złotych;

2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z dnia 1 września 2014 roku;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *