bank kredyt

Wniosek o wyjawienie majątku

W niniejszym artykule prezentujemy przykładowy wniosek o wyjawienie majątku.

Kraków, dnia 1 lutego 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

I Wydział Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Wierzyciel:

Jan Kowalski

ul. Kowalskiego 1, 31-111 Kraków

PESEL: 11111111111

Dłużnik:

Jacek Nowak

ul. Nowaka 1, 31-111 Kraków

PESEL: 22222222222

Opłata od wniosku: 40 złotych

WNIOSEK WIERZYCIELA

– o nakazanie Dłużnikowi wyjawienia majątku –

Działając w imieniu własnym, w wykonaniu dyspozycji art. 913 § 1 k.p.c., niniejszym wnoszę o:

1. zobowiązanie Dłużnika – Jacka Nowaka – do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych prawa majątkowych;

2. zobowiązanie Dłużnika do złożenia przyrzeczenia według roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny”’;

3. w przypadku gdyby Dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawił się do Sądu celem złożenia wykazu lub stawiwszy się, odmówił złożenia wykazu lub odmówił odpowiedzi na zadane mu pytanie albo złożenie przyrzeczenia, na podstawie dyspozycji art. 916 k.p.c., wnoszę o nałożenie na Dłużnika grzywny oraz wnoszę o przymusowe doprowadzenie Dłużnika do Sądu celem złożenia wykazu majątku;

4. przesłanie prawomocnego orzeczenia w przedmiocie nakazania Dłużnikowi złożenia wykazu majątku do właściwego sądu rejestrowego celem dokonania z urzędu wpisu Dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w trybie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym rejestrze sądowym;

5. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów załączonych do niniejszego wniosku na okoliczności wskazane w uzasadnieniu;

6. przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność Wierzyciela;

7. zasądzenie od Dłużnika na rzecz Wierzyciela kosztów niniejszego postępowania.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny w sprawie pod sygn. akt: I Nc 111/14 wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym nakazał Dłużnikowi – Jackowi Nowakowi – aby zapłacił na rzecz Wierzyciela – Jana Kowalskiego – kwotę 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od tej kwoty od dnia 2 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 250 złotych tytułem kosztów procesu. Powyższy nakaz zapłaty został w dniu 20 maja 2014 roku zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Dowód:

1. Nakaz zapłaty z dnia 1 kwietnia 2014 roku wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny w sprawie pod sygn. akt: I Nc 111/14, zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 9 września 2014 roku;

Na okoliczność istnienia roszczenia Wierzyciela w stosunku do Dłużnika.

Na podstawie ww. tytułu wykonawczego, Wierzyciel w dniu 1 czerwca 2014 roku wszczął przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy Janem Nowakiem (sygn. akt: Km 1111/14) postępowanie egzekucyjne.

Dowód:

2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z dnia 1 czerwca 2014 roku;

Na okoliczność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Dłużnikowi.

Powyższe postępowanie egzekucyjne okazało się całkowicie bezskuteczne. Zgodnie z zawiadomieniem Komornika Sądowego z dnia 1 lipca 2014 roku, Dłużnik nie posiada żadnych zarejestrowanych pojazdów mechanicznych, nie figuruje jako właściciel nieruchomości, nie pobiera zasiłków, renty czy emerytury, nie posiada nadpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym oraz nie posiada żadnych środków na rachunku bankowym.

Dowód:

3. Zawiadomienie o bezskutecznej egzekucji z dnia 1 lipca 2014 roku;

Na okoliczność prowadzenia i bezskuteczności postępowania egzekucyjnego przeciwko Dłużnikowi, a co za tym idzie spełnienia dyspozycji art. 913 § 1 k.p.c.

Zgodnie z treścią art. 913 § 1 k.p.c., jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swojej należności, może on zadać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych prawa majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: „świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny”.

W niniejszej sprawie Wierzyciel prowadził przeciwko Dłużnikowi postępowanie egzekucyjne, które okazało się całkowicie bezskuteczne i nie przyniosło nawet częściowego zaspokojenia roszczenia. W związku z tym bezsprzecznym jest, iż spełniona została dyspozycja art. 913 § 1 k.p.c., a co za tym idzie niniejszy wniosek jest w pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.

Dowód:

4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z dnia 1 czerwca 2014 roku;

5. Zawiadomienie o bezskutecznej egzekucji z dnia 1 lipca 2014 roku;

Na okoliczność prowadzenia i bezskuteczności postępowania egzekucyjnego przeciwko Dłużnikowi, a co za tym idzie spełnienia dyspozycji art. 913 § 1 k.p.c.

Właściwość miejscową Sądu ustalono w oparciu o dyspozycję art. 914 § 1 w zw. z art. 27 § 1 k.p.c. Opłata sądowa od wniosku, zgodnie z treścią art. 70 pkt 5) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi 40 złotych.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Wierzyciel

W załączeniu:

1. Dowód uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 40 złotych;

2. Dowody wymienione w treści wniosku;

3. Odpis wniosku wraz z załącznikami;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *