sędzia

Wyłączenie sędziego na wniosek w postępowaniu cywilnym

Wyłączenie sędziego jest jedną z podstawowych instytucji postępowania sądowego w demokratycznym państwie prawnym.

Aby wynik postępowania był sprawiedliwy, sędzia nie może nie być bezstronny, czy to ze względu na bliskość do strony postępowania, czy też ze względu na swoje powiązanie z samą sprawą i jej przedmiotem.

Wyłączenie sędziego z urzędu i na wniosek

Wyróżniamy wyłączenie sędziego z urzędu (iudex inhabilis) i na wniosek (iudex suspectus). Wyłączenie z urzędu zawsze następuje na podstawie konkretnego przepisu prawa, który to przepis zazwyczaj wymienia enumeratywnie konkretne podstawy odsunięcia sędziego od sprawy. Tak też jest w przypadku Kodeksu postępowania cywilnego, który normuje tę problematykę w art. 48 § 1.

Zgodnie zaś z art. 49 k.p.c wyłączenie sędziego na wniosek może nastąpić w przypadku, gdy „istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie”, niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48. Przepis ten normuje zarówno wyłączenie na wniosek strony, jak i na żądanie samego sędziego.

W przepisie tym brak jest konkretnego wymienienia przypadków wyłączenia sędziego. Wystarczająca będzie tutaj każda okoliczność wywołująca wątpliwości co do jego bezstronności.

Nie musi już być to tylko i wyłącznie okoliczność o charakterze osobistym, jak miało to miejsce przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2005 r. SK 53/04 (Dz.U. nr 250 poz. 2118). Ocena zasadności wniosku o wyłączenie sędziego będzie zależeć od konkretnego przypadku i podlegać swobodnej ocenie organu orzekającego.

Złożenie wniosku

Wniosek taki składa się pisemnie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy. Trzeba jednak uprawdopodobnić przyczyny wyłączenia oraz fakt, że przyczyna ta powstała lub stała się znana stronie dopiero po przystąpieniu do rozprawy (art. 50 § 1 i 2 k.p.c). O wyłączeniu rozstrzyga sąd, w którym sprawa się toczy, a jeśli byłoby to niemożliwe ze względu na niedostateczną liczbę sędziów – sąd nad nim przełożony (art. 52 § 1 k.p.c).

Do podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie potrzebnych jest trzech sędziów. Jeśli wydane zostanie postanowienie oddalające wniosek o wyłączenie sędziego, będzie na nie przysługiwać zażalenie na podstawie art. 394 § 1 pkt 10 k.p.c.

Należy pamiętać, że jest to wniosek o wyłączenie sędziego, a nie o wyłączenie sądu. Polskie postępowanie cywilne nie przewiduje wyłączenia sądu, w związku z czym taki wniosek podlegałby odrzuceniu jako niedopuszczalny.

Przepis art. 49 k.p.c został dosłownie przepisany do Ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co wskazuje na doniosłość tej instytucji w każdym postępowaniu sądowym, nie tylko cywilnym.

Różnica polega jedynie na tym, że w braku dostatecznej liczby sędziów do podjęcia postanowienia, to Naczelny Sąd Administracyjny wyznacza inny sąd do rozpoznania takiego wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *