wnioski

Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Co to jest EKUZ? Jest to dowód ubezpieczenia NFZ, poświadczający uprawnienie posiadacza do świadczeń (np. medycznych) za granicą (UE/EFTA). Innymi słowy uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim.

Co należy zrobić, aby wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? Sprawdzamy!

Aby wyrobić EKUZ należy:

 • Złożyć wypełniony wniosek o wydanie EKUZ
 • Przedstawić wymagane dokumenty *

w oddziale NFZ lub przesyłamy pocztą do takiego oddziału. W niektórych oddziałach możliwe jest również przesłanie zeskanowanych dokumentów e-mailem lub faksem.

*WYMAGANE DOKUMENTY (za znamibezpiecznie.pl)

Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne, którym może być:

 • druk ZUS RMUA lub zaświadczenie wystawione przez płatnika składek
 • w przypadku pracowników
 • ostatni dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne * w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek
 • aktualne zaświadczenie z KRUS * w przypadku osób prowadzących działalność rolnicza
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy, zawierające informację o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego * w przypadku osób bezrobotnych
 • aktualny odcinek emerytury lub legitymacja emeryta * w przypadku emerytów
 • aktualny odcinek renty lub legitymacja rencisty * w przypadku rencistów
 • dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz umowa
 • w przypadku osób posiadających umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z NFZ
 • a w przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny * poniższe dokumenty łącznie: dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej (któryś z powyższych), zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (ZUS ZCNA, ZUS ZCZA lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz dokument potwierdzający kontynuację nauki ( np. legitymacja szkolna) w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności
 • w przypadku dzieci niekontynuujących nauki po 18 roku życia
 • w przypadku osób nieubezpieczonych, które są uprawnione do korzystania ze świadczeń: decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy * osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń na mocy decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta, zaświadczenie lekarskie * nieubezpieczone kobiety w ciąży, posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w Polsce, dokument potwierdzający tożsamość i wiek * w przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia, posiadających obywatelstwo polskie i zamieszkujące w Polsce, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego
 1. Upoważnienie * jeżeli odbieramy EKUZ w czyimś imieniu (upoważnienie oprócz imienia, nazwiska, numeru PESEL i podpisu osoby upoważnionej powinno zawierać imię, nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem, którym legitymować się będzie osoba upoważniona)
 2. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni albo legitymacja szkolna/studencka (ważna na dany rok szkolny lub semestr) * w przypadku uczniów i studentów uczących się na terytorium innego państwa członkowskiego, zawierające następujące informacje:
  – imię i nazwisko ucznia/studenta
  – okres, w jakim uczeń lub student pobierał będzie naukę w szkole lub na uczelni w innym Państwie Członkowskim albo terminy trwania semestrów lub roku akademickiego
  – informację o oddelegowaniu na studia do innego państwa członkowskiego (jeśli wyjazd jest organizowany przez polska uczelnie) lub informację, ze dana osoba została przyjęta na studia na uczelnie w innym Państwie Członkowskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *