Wzory pism

dokument

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – jak widać – jest całkowicie niemal odformalizowany. Przedstawiony wzór charakteryzuje się jednak pewnymi cechami swoistymi – jest to wniosek o udostępnienie postanowienia wydanego przez sąd, które co do zasady nie podlegałoby udostępnieniu, ze względu na brzmienie art. 5 ust. 1 ustawy: „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji (…)”. W Prezentowanym przypadku wniosek dotyczy właśnie osoby pełniącej (w przeszłości) funkcję publiczną. W pierwotnej postaci wniosek dotyczył umorzenia postępowania przeciwko prokuratorowi oskarżonemu o tzw. zbrodnię sądową w pierwszych latach rządów komunistycznych w Polsce.

umowa o pracę

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (788 KPC)

W dzisiejszym artykule prezentujemy przykładowy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (788 KPC), który można bezpłatnie wykorzystać. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie 788 KPC podlega opłacie 50 złotych.

oskarżony

Wniosek dowodowy oskarżonego

W niniejszym artykule prezentujemy przykładowy wniosek dowodowy oskarżonego, który można wykorzystywać w nieograniczonym zakresie. Zgodnie z art. 167 k.p.k. dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu. Na podstawie art. 169 k.p.k. we wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione. Można także określić sposób przeprowadzenia dowodu.

wnioski

Czynny żal

Kraków, dnia 2 czerwca 2014 roku

Jan Kowalski

ul. Krakowska 1

31-062 Kraków

wzory pism

Wniosek o protokół z rozprawy

Kraków, dnia 11 stycznia 2011 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

ul. Lubicz 27