cudzoziemiec

Zaproszenie cudzoziemca

Coraz więcej podróżujemy po różnych zakątkach świata. Nawiązujemy kontakty z obcokrajowcami m.in. przez internet.

W końcu ktoś może zdecydować się na zaproszenie poznanego np. na wakacjach lub portalu internetowym cudzoziemca.

W tym artykule przeczytasz, jakie kroki należy wykonać, aby dokonać wpisu zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń.

Regulacje prawne dotycząca zaproszenia cudzoziemca

Regulacja dotycząca zaproszenia cudzoziemca znajduje się w ustawie o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. Zaproszenie może wystawić m.in. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczne jest zwrócenie się do wojewody (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zapraszającego) z odpowiednim wnioskiem o wpisanie zaproszenia do rejestru zaproszeń.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku

Aby złożyć wniosek niezbędne będą następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
  • dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym koszty zakwaterowania i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, a także kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – np. wyciąg z konta bankowego
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego (np. akt własności, umowa najmu lokalu) lub
  • dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu (np. rezerwacja miejsca w hotelu).

W toku postępowania, zapraszający może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa, aby wyjaśnić istotne fakty, niezbędne do podjęcia decyzji lub aby złożyć dodatkowe dokumenty – ma to pomóc w stwierdzeniu wiarygodności podanych informacji i zasadności zaproszenia.

Istnienie relacji osobistych z cudzoziemcem z pewnością będzie ważnym argumentem w procedurze wpisu zaproszenia.

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni. Po rozpatrzeniu sprawy przez wojewodę, zaproszenie wpisywane jest do ewidencji zaproszeń lub zostaje wydana decyzja o odmowie wpisania.

Decyzja o odmowie wpisania

Decyzję o odmowie wpisania lub o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń wydaje się m.in. gdy:

  • dane zapraszanego cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany (tzw. persona non grata),
  • gdy wjazd lub pobyt tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może spowodować zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. gdy stwierdzone zostaną związki cudzoziemca z organizacją terrorystyczną) albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej,
  • sytuacja finansowa zapraszającego, a w przypadku osoby fizycznej także warunki mieszkaniowe, wskazują, że nie będzie on w stanie zadośćuczynić obowiązkom przyjętym na siebie w zaproszeniu (np. niskie dochody).

Co więcej, decyzję o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń można wydać także na wniosek zapraszającego, o ile został on złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu, na który cudzoziemiec został zaproszony. Skutkiem unieważnienia jest utrata ważności zaproszenia.

Termin zaproszenia i opłata skarbowa

Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania do ewidencji zaproszeń. Ważność zaproszenia jest ograniczona do jednego roku. Opłata skarbowa za dokonanie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi 27 zł.

Pomimo, że wpisanie zaproszenia nie jest obowiązkowe, to dzięki niemu znacznie łatwiej będzie obcokrajowcowi uzyskać wizę.

Nie bez powodu tak mocno akcentowane jest kryterium finansowe po stronie zapraszającego, bowiem w razie niewykonania przez niego zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą wystąpić przed sądem z roszczeniem o zwrot kosztów poniesionych w związku z pobytem cudzoziemca i opuszczeniem przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (chodzi tu np. o koszty transportu, noclegu, leczenia).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *