wzory pism

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

W poniższym artykule prezentujemy przykładowe zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Kraków, dnia 20 lipca 2013 roku

Sędzia Komisarz SSR Jan Nowak

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

VIII Wydział Gospodarczy

dla spraw upadłościowych i naprawczych

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Wierzyciel:

Kowalski z siedzibą w Krakowie

przy ul. Kowalskiego 1, 32-011 Kraków

KRS: 0000121212 NIP: 1212121212

Upadły:

Nowak Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

przy ul. Nowaka 1, 32-011 Kraków

KRS: 0000212121 NIP: 2121212121

Sygn. akt: VIII GUp 11/14

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

-w postępowaniu upadłościowym Nowak S.A. w upadłości likwidacyjnej –

Działając w imieniu spółki Kowalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jako prezes zarządu uprawniony do jej jednoosobowej reprezentacji, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydanym w dniu 10 czerwca 2014 roku w sprawie pod sygn. akt: VIII GU 1/14 o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Nowak S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym na podstawie art. 236 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (zwane dalej PUiN) zgłaszam wierzytelność do masy upadłości, przysługującą Wierzycielowi względem Upadłego w łącznej wysokości: 224.179,97 złotych (dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 97/100), na którą to kwotę składają się:

1. Kwota należności głównej tj. kwota 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi w następujący sposób:

a. od kwoty 150.000,00 złotych od dnia 10 stycznia 2011 roku do dnia 10 czerwca 2013 roku – a wiec kwota 47.173,97 złotych;

b. od kwoty 150.000,00 złotych od dnia 11 czerwca 2013 roku do dnia ogłoszenia upadłości, tj. 10 czerwca 2014 roku – a więc kwota 19.500,00 złotych;

2. Kwota 7.500,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

3. Kwota 6 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego;

Ponadto Wierzyciel oświadcza, iż:

  • zgodnie z art. 342 PUIN należności wymienione w pkt. 1, 1a, 2 i 3 będą zaliczone do IV kategorii;
  • zgodnie z art. 342 PUIN należności wymienione w pkt. 1b będą zaliczone do V kategorii;
  • w odniesieniu do zgłoszonych niniejszym pismem wierzytelności nie toczy się w chwili obecnej żadne postępowanie sądowe ani również administracyjne;

Wierzyciel nie jest wspólnikiem Upadłego;

UZASADNIENIE

Wierzyciel prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Kowalski sp. z o.o. z siedziba w Krakowie.

Dowód: Wydruk KRS Wierzyciela;

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Strony zawarły w dniu 10 grudnia 2010 roku umowę sprzedaży towarów produkowanych przez Wierzyciela za cenę 150.00,00 złotych. Na podstawie tej umowy, Wierzyciel dostarczył Upadłemu zakupione towary i wystawił fakturę VAT o nr 1111/12/10/FV/ na kwotę 150.000,00 złotych o terminie płatności upływającym w dniu 9 stycznia 2011 roku.

Dowód: Faktura VAT;

Pomimo upływu terminu wymagalności w/w faktury VAT, Upadły nie dokonał spłaty należności.

W dniu 1 kwietnia 2011 roku Wierzyciel złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział V Gospodarczy pozew, żądając zapłaty w/w kwoty. W dniu 20 kwietnia Sąd wydał nakaz zapłaty, który następnie, w dniu 20 czerwca 2011 roku został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wskazać należy, iż dysponując przeciwko Upadłemu tytułem wykonawczym, Wierzyciel jest w pełni uprawniony do zaspokojenia z masy upadłości.

Dowód: oryginał tytułu wykonawczego – nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności;

W związku z tym, iż przedmiotowe wierzytelności nie zostały zaspokojone, niniejsze zgłoszenie jest konieczne i w pełni uzasadnione .

Za Wierzyciela – prezes zarządu

W załączeniu:

– odpis wniosku z załącznikami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *