wnioski

Czynny żal

Kraków, dnia 2 czerwca 2014 roku

Jan Kowalski

ul. Krakowska 1

31-062 Kraków

PESEL 76012313456

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Krakowie

ul. Grodzka 65

31-001 Kraków

ZAWIADOMIENIE – CZYNNY ŻAL

Na podstawie art. 16 Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krakowie o niezłożeniu przeze mnie deklaracji podatkowej PCC-3 w terminie 14 dni od dokonania czynności cywilnoprawnej – zakupu samochodu osobowego marki Suzuki swift. Obowiązek ten dopełniam wraz ze złożeniem niniejszego zawiadomienia.

Deklarację składam dobrowolnie, bez uprzedniego otrzymania wezwania z Urzędu Skarbowego w Krakowie

Podpis

_______________

Zgodnie z art. 16 § 1 kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Jest to tzw. czynny żal. Powinien on zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 16 § 5 zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

  1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *