Prawo podatkowe

PIT-28 - kto, jak i kiedy powinien go złożyć?

PIT-28 – kto, jak i kiedy powinien go złożyć?

Chociaż najpopularniejszym w Polsce formularzem podatkowym jest PIT-37, to nie wszystkie dochody można na nim rozliczyć. Niektóre z nich, a konkretnie te opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podlegają rozliczeniu na druku PIT-28.

Prawo podatkowe w Łodzi

Prawo podatkowe w Łodzi – jaką kancelarię prawną wybrać?

Kancelaria Adwokacka Florczak Keller i Wspólnicy w Łodzi to profesjonalny podmiot gospodarczy, który specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa podatkowego. Naszym głównym celem pozostaje działanie zgodnie z interesem klienta i to niezależnie od rodzaju podejmowanej sprawy.

pieniądze

Uprawnienia kontroli skarbowej

Ustawa o kontroli skarbowej uprawnia organy kontroli skarbowej przy wykonywaniu swoich zadań do nieodpłatnego korzystania z informacji gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne, w tym również z informacji zapisanych w formie elektronicznej (z zastrzeżeniem zachowania zasad określonych w odrębnych przepisach).

podatek

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawodawca definiuje pojęcie budowli jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy zaznaczyć, iż przy określaniu przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości przepisy prawa budowlanego mają ograniczone zastosowanie, gdyż ich rola sprowadza się do zdefiniowania pojęcia budowla oraz pojęcia urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym.

legitymowanie

Legitymowanie kontrolowanego oraz innych osób w celu ustalenia ich tożsamości na podstawie ustawy o kontroli skarbowej

Ustawa o kontroli skarbowej uprawnia inspektorów i pracowników kontroli skarbowej do legitymowania osób kontrolowanych w celu ustalenia tożsamości podatnika. Z czynności wylegitymowania sporządzana jest notatka służbowa. Ponadto inspektor ma obowiązek odnotowania danych dotyczących tożsamości osoby legitymowanej a także czasu, miejsca i przyczyny legitymowania w notatce służbowej.

pieniądze

Zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Organy podatkowe na podstawie art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej co do zasady zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Celem tej regulacji jest przede wszystkim zwiększenie zaufania podatników do organów podatkowych oraz umożliwienie kontrolowanemu właściwej organizacji pracy w związku z planowaną kontrolą. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

dokumentacja

Korekta deklaracji w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej

Zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji Podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Ponadto, na podstawie art. 81 § 1a Ordynacji Podatkowej osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację (w zakresie określonym w art. 75 § 3a Ordynacji Podatkowej).

Co ważne, skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż art. 3 pkt 5 Ordynacji Podatkowej stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, należy rozumieć przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

prawo podatkowe

Przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu podatkowym

W sytuacji, gdy nie został dotrzymany termin na dokonanie czynności procesowej w postępowaniu podatkowym istnieje możliwość jego przywrócenia.

Termin przywraca się tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Organ podatkowy nie ma możliwości przywrócenia terminu z urzędu.

pieniądze

W jaki sposób można uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

Indywidualna interpretacja podatkowa jest formą pomocy udzielanej wnioskodawcy, zapewniającą mu ochronę prawną. O wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej warto wystąpić, jeśli mamy wątpliwości co do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Indywidualną interpretację podatkową może uzyskać każdy zainteresowany podmiot, również nie będący zarejestrowanym podatnikiem w Polsce. Składając wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji, zainteresowany może przedstawić zarówno stan faktyczny już istniejący, jak i zdarzenie przyszłe.

funkcje podatków

Funkcje podatków

W życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki.

Stwierdzenie Benjamin Franklina mimo upływu lat nie traci na aktualności.