producenci rolni

Grupa producentów rolnych – jak założyć?

Szerokie grono osób zaangażowanych w prowadzenie działalności rolniczej z różnych przyczyn przynajmniej rozważało możliwość współpracy z innymi producentami rolnymi. Współpraca może pozwolić na osiągnięcie lepszych rezultatów i zwiększenie opłacalności. Polski ustawodawca poprzez mechanizmy zawarte w aktach prawnych stara się zachęcić producentów rolnych do tego, aby zrzeszali się w ramach wykonywanej działalności. Formę takiej zachęty stanowi instytucja tzw. grupy producentów rolnych. W szczegółowy sposób zasady, w jaki sposób organizować się mogą producenci rolni w grupy producentów i ich związki, określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, nowelizowana istotnie w latach późniejszych.

Czym jest grupa producentów rolnych?

Grupa producentów rolnych stanowi specyficzne zrzeszenie producentów rolnych. Jej członkami mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Ustawa wymienia cele, dla których może zostać związana współpraca.

Cele te są następujące:

  • dostosowanie produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych,
  • wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,
  • ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych,
  • rozwijanie umiejętności biznesowych, marketingowych,
  • organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji, a także ochrony środowiska naturalnego.

Należy nadmienić, że zasady dopuszczalności tworzenia grup zostały uszczegółowione w rozporządzeniu wykonawczym. Rolnicy mogą bowiem tworzyć grupy producentów rolnych ze względu na produkt lub grupę produktów, które są określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

W jakiej formie działa grupa producentów rolnych?

Co istotne, grupa producentów rolnych prowadzi działalność jako przedsiębiorca posiadający osobowość prawną. Może zostać utworzona jedynie przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów. Wymagane jest zawarcie aktu założycielskiego, którym może być statut lub umowa.

Formami prawno-organizacyjnymi, w jakich mogą działać grupy producentów rolnych, są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, stowarzyszenie, zrzeszenie rolników, a przy spełnieniu dodatkowych określonych w ustawie warunków także spółdzielnia.

Grupa producentów rolnych podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Czym są związki grup producentów rolnych?

Grupy producentów rolnych mają również możliwość zrzeszania się w związki w celu reprezentowania własnych interesów. Warunkiem prowadzenia działalności przez związek grup producentów rolnych jest zrzeszanie co najmniej 5 grup oraz brak znajdowania się przez grupy będące członkiem tego związku w innych związkach grup producentów rolnych.

Jakie organy są właściwe w sprawach rejestracji i nadzoru nad grupami producentów rolnych i ich związkami?

Od dnia 1 września 2017 r. organem właściwym w sprawach rejestracji grup producentów rolnych jest Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który jest właściwy ze względu na siedzibę grupy. Organ ten wydaje decyzję o uznaniu grupy, jeżeli spełnia ona wymogi określone w ustawie. Prowadzi on również rejestr grup z obszaru jego właściwości.

Podobnie Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest właściwy w przypadku nadzoru nad działalnością grup mających siedzibę w obszarze jego właściwości. Jest uprawniony do przeprowadzania kontroli. Ponadto grupa ma obowiązek składania Dyrektorowi corocznych sprawozdań z działalności za dany rok.

W przypadku rejestracji związków grup producentów rolnych właściwy jest natomiast Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Analogicznie, jak na zasadach obowiązujących w przypadku grup i uprawnień Dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, Prezes Agencji decyduje o uznaniu związku, gdy spełnia on ustawowe warunki. Prowadzi on również rejestr związków, wydaje decyzje o uznaniu związku oraz przeprowadza ich kontrole. Na jego ręce związek grupy producentów rolnych raz w roku musi składać sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z realizacji celów.

Czym jest plan biznesowy grupy producentów rolnych?

Od 2015 r., po znaczącej zmianie przepisów, powstał wymóg tworzenia i przedkładania przez grupy producentów rolnych planów biznesowych w zakresie realizacji celów. Dokument taki jest niezbędny do zarejestrowania grupy. Dołącza się go do wniosku o uznanie grupy, kierowanym do Dyrektora oddziału terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Plan biznesowy sporządza się na okres co najmniej 5 lat. Plan musi być sporządzony na ogólnodostępnym formularzu opracowanym przez Agencję. Należy pamiętać, że Dyrektor oddziału regionalnego agencji jest upoważniony do dokonywania kontroli realizacji planu biznesowego.

1 komentarz - Grupa producentów rolnych – jak założyć?

  1. Rafi napisał(a):

    Rolnik dzisiaj a rolnik kiedyś to jak niebo a ziemia… rolnik to teraz taki biznesmen nie to co kilkanaście lat temu…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *