dziedzieczenie

Mietvertrag – umowa najmu

Die juristische fachsprache – Mietvertrag – umowa najmu. Umowa najmu jest jedną z najpowszechniejszych umów zawieranych w prawie niemieckim. Ogólne założenia nie odbiegają znacząco od przepisów zawartych w polskim kodeksie cywilnym. Przepisy dotyczące najmu w prawie niemieckim znajdziemy w BGB art. 535 – 577a. Najważniejsze znaczenie ma dla nas to, co zostanie zawarte w umowie najmu, dlatego też należy dokładnie ją przeczytać a jeżeli mamy wątpliwości to powinniśmy wszystkie przeanalizować z właścicielem.

Istotne i podstawowe elementy każdej umowy:

  • określenie stron umowy
  • okres na jaki umowa zostanie zawarta
  • dokładne określenie o jakie mieszkanie, dom, pokój etc chodzi
  • prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego
  • wysokość kaucji wraz ze sposobem jej zabezpieczenia
  • okres wypowiedzenia

Forma umowy

Umowa może być zawarta zarówno ustnie jak i pisemnie. Umowa czasowa zawierana na okres powyżej 1 roku musi być sporządzona w formie pisemnej. Jeśli nie zostanie zachowana forma pisemna, przyjmuje się że umowa jest zawierana na czas nieokreślony. W przypadku, kiedy właściciel żąda wpłacenia kaucji, konieczne jest ujęcie tego w umowie najmu wraz z określeniem jej wysokości.

Wypowiedzenie umowy

Kiedy właściciel może wypowiedzieć umowę? Właścicielowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku:

  • kiedy lokator w rażący sposób naruszy warunki umowy
  • przedłużenie umowy najmu w sposób istotny pozbawi właściciela korzyści
  • kiedy będzie wykorzystane na potrzeby własne lub rodziny

Wypowiedzenie umowy najmu musi być zawarte w formie pisemnej.

Okres wypowiedzenia

W prawie niemieckim jeżeli chodzi o okres wypowiedzenia to jest on zależny od czasu trwania umowy. Jeżeli umowa jest zawarta na czas do 5 lat, to wynosi 3 miesiące, przy okresie powyżej 5 lat, czas ten wzrasta do sześciu miesięcy (reforma prawa lokatorskiego).

Podpisując umowę jesteśmy zobowiązani przestrzegać także porządku tzn. Hausordnung (przestrzeganie ciszy w godz. 22-7, oraz w czasie tzn. Mittagspause między godz. 13-15. Ważne jest także przestrzeganie uzgodnionego grafiku sprzątania klatki schodowej a w okresie zimy odśnieżania.

Ważne jest także uzgodnienie czy można trzymać zwierzęta domowe, bowiem w wielu mieszkaniach właściciele nie zgadzają się na to.

Słownik (do umowy):

der Vermieter- wynajmujący

der Mieter- najemca

der Mietzins, Zins- czynsz

betragen- wynosic

Betriebskosten*- koszty utrzymania

die Vorauszahlung- opłata z góry, zaliczka

unverzüglich – niezwłocznie
->unverzüglich anzuzeigen- niezwłocznie powiadomic

gemäß- zgodnie

der Werktag- dzień roboczy

überweisen- (Geld) przelewac

das Mietverhältnis- stosunek najmu

die Mietsicherheit- kaucja na zabezpieczenie

das Sparbuch- książeczka oszczednościowa

die Bankbürgschaft – gwarancja bankowa

die Barzahlung- płatnosc gotówką

die Überweisung- płatnosc przelewem

die Übergabe- przekazanie

haften- odpowiadac

die Mietsache- rzecz najęta

die Zustimmung- zgoda

die Unterbringung- zakwaterowanie

die Beeinträchtigung- pogorszenie

die Kündigung- wypowiedzenie

die Anwendung- zastosowanie

der Gesamtschuldner- dłużnik solidarny

die Rückgabe- zwrot

die Nebenabrede- dodatkowe (ustne) porozumienie umowne

die Gültigkeit- ważnosc

die Vereinbarung- ustalenie

die Anlage- załącznik
->in der Anlage- w załączniku

*Zu den Betriebskosten zählen nach § 2 BetrKV die folgenden Kosten:

1. laufende öffentlichen Lasten des Grundstücks, Grundsteuer
2. Wasserversorgung
3. Entwässerung
4. Betrieb der zentralen Heizungsanlage und Abgasanlage
5. Betrieb der zentralen Warmwasserversorgungsanlage
6. verbundene Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen
7. Betrieb eines Personen- oder Lastenaufzugs
9. Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung
10. Gartenpflege
11. Beleuchtung, Kosten für die Außenbeleuchtung und Flure
12. Schornsteinreinigung
13. Sach- und Haftpflichtversicherung
14. Hauswart
15. Betrieb einer Gemeinschafts-Antennenanlage
16. Betrieb von Einrichtungen für die Wäschepflege
17. sonstige Betriebskosten im Sinne des § 1 BetrKV, die von den Nummern 1 bis 16 nicht erfasst sind.

Źródło:

BGB, 67. Auflage 2011, Beck- Texte
Schuldrecht. Besonderer Teil, Prof. Dr. Dirk Looschelders, Academia Iuris
PWIB Wohnungs-Infobörse (wzór umowy)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *