kobieta cudzoziemka

Nowości w sprawie pobytu cudzoziemców

Po długich i gwałtownych burzach, oraz silnych wpływach różnych frontów nadchodzi wreszcie poprawienie się pogody dla cudzoziemców w naszym kraju. Oczywiście mowa tutaj o „pogodzie administracyjnej”, która zaczyna w naszym kraju powoli zmienia się z zachmurzonej i burzliwej na słoneczną i wręcz zapraszającą do przyjazdu. Mowa tutaj o nowej ustawie dotyczącej cudzoziemców.

W dniu 26 sierpnia 2011 r. Prezydent podpisał ustawę z mocą, której zalegalizowaniu podlega pobyt niektórych cudzoziemców na terytorium RP jak również wprowadza zmiany z przysługującej cudzoziemcom ochronie i świadczeniach. Według wcześniejszych przepisów każdy cudzoziemiec przebywający na terenie naszego kraju bez odpowiedniego zezwolenia miał obowiązek opuścić nasz kraj, lub próbować ubiegać się o zezwolenie na pobyt tolerowany, bądź azyl.

Ograniczenia dla cudzoziemców a prawo

Osoba przebywająca na naszym terenie bez zezwolenia nie ma zdolności prawnych do podjęcia legalnej pracy i zakwaterowania się. Tego typu utrudnienie wielu imigrantom przybywającym do Polski jednak nie przeszkadzało i zasiedlali oni szarą strefę, co odbywało się ze szkoda dla państwa. Nowa ustawa pozwala na zagospodarowanie tego wcześniej niewykorzystanego kapitału ludzkiego, brawo.

Ustawa początkowo pozwala na zalegalizowanie pobytu na okres 2 lat, z późniejsza możliwością uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy lub stały. Organami właściwymi do przeprowadzenia postępowań i wydawania decyzji będą wojewodowie właściwi ze względu na miejsce pobytu cudzoziemców. Cudzoziemiec chcący skorzystać z nowej ustawy abolicyjnej musi złożyć odpowiedni wniosek w ciągu 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie, czyli 1 Stycznia 2012 r.

Skorzystanie z abolicji jest możliwe jedynie w wypadku cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywali na terytorium Polski nieprzerwanie od co najmniej 20 grudnia 2007 r., jak również nieprzerwanie co najmniej od dnia 1 stycznia 2010 r., którym wcześniej została wydana negatywna decyzja o nadaniu statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu, i których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny. Ustawa obejmuje także cudzoziemców, wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.

Udzielanie pomocy osobom ubiegającym się o status uchodźcy

Ustawa wprowadza również zmiany w przepisach dotyczących udzielania pomocy osobom ubiegającym się o status uchodźcy. Poprzednia ustawa zapewniała pomoc socjalna i opiekę medyczną osobie, która złożyła wniosek. Nowa ustawa reguluje dodatkowo zasady pobierania świadczeń, wcześniej przysługiwały one w całości jedynie osobom przebywającym w ośrodku dla cudzoziemców.

Wraz z nowa ustawą osoba pobierająca świadczenia pieniężne, jednak niemieszkająca w ośrodku również będzie posiadać prawo do nauki języka polskiego, pomocy dydaktycznych dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych placówkach oraz pokrycia, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych dla dzieci.

W ramach pobierania świadczeń wprowadzono jeszcze jedną poważna zmianę, okres, w którym cudzoziemiec znajduje się poza granicami naszego kraju nie podlega podliczeniu w ramach pobieranego świadczenia, czyli za okres, w którym cudzoziemiec jest za naszą granica państwo nie wypłaca pieniędzy.

Ostatnia zmiana dotyczy świadczeń udzielanych cudzoziemcom w ramach pomocy w dobrowolnym powrocie do swojego kraju. Nowa ustawa zapewnia pełne pokrycie kosztów wyżywienia podczas podróży i pokrycie całego kosztu przejazdu środkiem transportu wybranym przez cudzoziemca. Do tej pory państwo opłacało jedynie przejazd najtańszym możliwym środkiem transportu i pokrywało zaledwie część kosztów wyżywienia. Powodowało to często, że całe rodziny opuszczały nasz kraj w bardzo niekomfortowych warunkach będąc w dodatku narażonym na głód.

Pomoc cudzoziemcom przeniesionym do Polski w ramach przesiedlenia lub relokacji

Istotną nowością jest wprowadzenie do ustawy rozwiązań umożliwiających udzielenie pomocy cudzoziemcom przeniesionym do Polski, np. w ramach przesiedlenia lub relokacji. Rząd będzie mógł wydać rozporządzenie określające liczbę obcokrajowców, którzy będą mogli zostać przesiedleni w danym roku, oraz kraj ich pochodzenia, jak również wysokość środków przeznaczonych na ten cel. W przypadku osób przesiedlonych lub poddanych relokacji zostały wprowadzone regulacje ułatwiające szybsze uzyskanie statusu uchodźcy, umożliwiające na przykład przeprowadzenie postępowania jeszcze poza granicami Polski, w miejscu, w którym właśnie się znajdują.

Jak widać nowa ustawa wprowadza wiele zmian i ułatwień. Polska podąża za istniejącym w Europie trendem otwartej polityki imigracyjnej, która okazała się dla niektórych krajów zbawienna w skutkach z powodu niskiego przyrostu naturalnego. Negatywnych opinii nigdy jednak w tym temacie nie brakowało. Czy słusznie obawiamy się napływu zagranicznych gości? Jeśli działania rządu będą dalej podążały w tą stronę to wszystko wskazuje na to, że wkrótce sami się o tym przekonamy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *